studenti
studenti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Studenti doktorského studia sociologie na FSV UK


klepnutím na jméno studenta zobrazíte seznam jeho publikací

v závorce je uvedeno jméno školitelestudenti prvního ročníku

Lucie Černá: Proč se voliči rozhodují pro populistické politické strany? Komparativní analýza aktérských zdůvodnění rozhodování ve volbách (doc. Linek)

Petr Hanzal: Praktiky diskurzivního zjednávání autority práva v rozsudcích Ústavního soudu (prof. Kabele)

Ondřej Pekáček: Framing the „European Refugee Crisis“ Comparative Content Analysis of Internet Media in the V4 Countries, 2015 - 2016 (dr. Štětka)

Jarmila Pilecká: Smíšené metody sběru dat: srovnatelnost výsledků a druhy chyb (prof. Jeřábek)

Jitka Wirthová Dvořáková: Antinomie v současném pedagogickém diskurzu (dr. Balon)

Martin Stehlík: Knihovnictví v digitálním věku: proměny profese a technologická změna (dr. Balon)

Markéta Šetinová: Partnerská spokojenost v sezdaných a nesezdaných soužitích (doc. Hamplová)

Kristián Šrám: Analýza projevů projektové obce v ČR a jejich vlivu na úrovni individuálních identit (doc. Blokker/ doc. Hájek)

Teichmanová Klaudia: Vstup do podnikání v průběhu čerpání rodičovského příspěvku: analýza motivace a dopadů (dr Křížková)

Šárka Tesařová: Krajina a její proměny od severu k jihu (prof. Jeřábek)

Eva Válková: Sport pro rozvoj a mír v Brazílii: genderová perspektiva (dr. Numerato)

studenti druhého ročníku

David Daneš: Úspěšné stárnutí v ČR a Evropě: Panelová analýza dat projektu SHARE 50+ (prof. Jeřábek)

Šimon Fiala: Cosmopolitism on the (semi)periphery: practices of sustainable citizenship in the Czech Republic (doc. Císař)

Lucie Háková: Zločin a trest v televizním zpravodajství (doc. Hájek)

Josef Kawulok: Elity v České republice z pohledu vybraných elitologických teorií (doc. Tuček)

Jan Kozubík: Prosazování zájmů sexuálních a etnických menšin v ČR: ekonomické proměnné jako determinant rozdílů? (doc. Císař)

Eva Králová: Mapování občanské participace v České republice se zaměřením na rozvoj sociálního života ve veřejném prostoru českých měst (doc. Císař)

Yulia Moskvina: Stát, squat, společnost: politika a uznání (doc. Blokker)

Hana Novotná: Co je vědecké? Proměny definice standardů vědecké práce (dr. Balon)

Aslan (Petrtýlová) Katarína: Etnicita, kultúrna vzdialenosť alebo percepcie diskriminácie? Výskum ich relativnej váhy na voľbu akulturačních stratégií cudzincov (doc. Šanderová)

Ivan Petrúšek: Vývoj podpory přerozdělování příjmů a jejich determinantů v Evropě v období před ekonomickou krizí a po ní (doc. Linek)

Stanislav Pozharnitckii: Moderní hudba v sociálních sítích: nové významy, nové formy, nové způsoby distribuce (prof. Jeřábek)

Petr Soukup: P a D (statistická a věcná významnost a jejich praktické užívání v českých sociálních) (prof. Jeřábek)

Mirka Strnadová: Zdraví a životní styl dětí ze základních škol a víceletých gymnázií v České republice (prof. Hendl)

Aneta Weissová: Česká média a stigmatizace osob s duševním onemocněním (dr. Remr)

Ludmila Wladyniak: Memory on borderland. A comparative study of collective memory in the former East Prussia region in Poland and the Sudetes in the Czech Republic (doc. Hájek)


studenti třetího ročníku

Petra Alexandra Beránková: Kde jsou hranice politiky? Téma: Symbolické hranice mezi politiky a politickými aktivisty (doc. Šanderová)

Markéta Blažejovská Utopie nebo praxe? Transnacionalizace veřejné sféry a její projevy v diskurzu o migraci (doc. Císař)

Jiří Bureš: Luhmann a Latour: dva přístupy ke studiu společnosti (dr. Balon)

Kateřina Hanousková: Strategie sladění soukromého a pracovního života otců (dr. Maříková)

Peter Krištofič: Problematika existence metaemergencie (resp. Emergencie-emergencie) a náčrt jej prípadného aplikačního rámce (prof. Jeřábek)

Hana Märzová: Mezi školou a prací: strategie studentů vysokých škol v rizikové společnosti (doc. Šanderová)

Jan Rössler: Problém užívání alkoholu v českých zemích (doc. Tuček)

Tomáš Samec: Diskurzivní konstrukce a materialita dluhu v kontextu bydlení (doc. Hájek)

Magdaléna Šťovíčková Jantulová: Formování organizační identity českých OOS v kontextu jejich profesionalizace (doc. Műller)

studenti čtvrtého ročníku

Marcela Göttlichová: Vliv reklamy na hodnotovou orientaci (socializaci) současné mládeže (doc. Tuček)

Martin Janas: Filosofická východiska a původ společenskovědního myšlení (dr. Holeček)

Lucie Kondrátová: Rétorický obrat v sociologii: sociologická teorie na pomezí vědy a literatury (dr. Balon)

Miloslav Kučera: Role kyberprostoru v radikalizaci sociálních skupin a projevy radikalizace v kyberprostoru (metoda pozorování procesu radikalizace sociálních skupin v prostředí facebook) (prof. Jeřábek)

David Mitrenga: Transpozice sociálních konfliktů z kyberprostoru do veřejné sféry (doc. Linek, doc. Císař)

Daniel Prokop: Dynamika procesů sociálního vyloučení a chudoby v České republice (doc. Tuček)

Romana Volejníčová: Konstrukce mateřství a feminity z pohledu tří generací (dr. Dudová)

studenti pátého ročníku

Petr Matoušek: Analýza procesu regulace pouliční prostituce na místní úrovni (doc. Šanderová)

Marie Pospíšilová: Partnery v podniku, domácnosti i životě (dr. Křížková)

Magdaléna Gorčíková: Raná socializace dětského čtenářství a její vliv na školní úspěch (doc. Šanderová)

Marta Hirschová: Role sourozeneckých konstelací a struktury rodiny v procesu dosahování vzdělanostních úspěchů: ověření kauzálního mechanismu (doc. Tuček)

Josef Fišer: Příčiny úspěchu nových stran ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR 2010 se zaměřením na Věci veřejné (doc. Linek)

Andrea Průchová: Dějepisné učebnice – průmysly kolektivní paměti (dr. Dvořák)

studenti šestého ročníku

Karel Hlaváček: Náboženský prvek v kritické teorii Frankfurtské školy (dr. Balon)

Johana Chylíková: Analytické přístupy ke zjišťování chyby v měření a datech ze sociálněvědních výběrových šetření (dr. Vinopal)

Kateřina Cidlinská: Proč mladí lidé opouštějí českou vědu? (doc. Kuchař)

Pavel Kotlík: On the Relationship Between Metaphor and Technology: A Comparative Study on Nanotechnology (doc. Hájek)


studenti sedmého ročníku

Miroslav Grznár: Aktivní občanství a kultura (dr. Balon)

Jana Kapičková: Užití městských veřejných prostor. Srovnávací studie: Praha/Paříž (dr. Illner)

Hana Oberpfalzerová: Role aktivního nenásilí a civilního peacebuildingu v mírovém procesu v Bosně a Hercegovině (prof. Jeřábek)

Anna Oravcová: Česká hip-hopová subkultura: konstrukce autenticity a genderové a rasové identity v rapové hudbě (dr. Kolářová)

Pavel Říčan: Jak jsem se uzdravil z duševní nemoci - strategie návratu k uspokojivému životu (prof. Kabele)


studenti osmého ročníku

Veronika Frantová: Kulturní obraty v sociologii (dr. Balon)

Kateřina Gillárová: Formování skupiny teenagerů v kontextu konceptu síťové společnosti (dr. Šafr)


studenti devátého ročníku

Tomáš Čížek: Historie české empirické urbánní sociologie od počátků k dnešku (dr. Illner)

Jindra Veselská: Pojetí sociální role nových médií v českém uměnovědném diskurzu 90. let 20. století (prof. Kandert)


přerušené studium

Kateřina Ptáčková: Poradní orgány a konzultační procedury jako forma vládnutí (prof. Kabele)

Katarína Petrtýlová: Etnicita, kultúrna vzdialenosť alebo percepcie diskriminácie? Výskum ich relativnej váhy na voľbu akulturačních stratégií cudzincov (doc. Šanderová)

Terézia Hochmuthová: Ideologie volného času v období socialismu (dr. Balon)

Lucie Vrbíková: Spotřební a ekologicky šetrné chování střední třídy (doc. Tuček)
studenti

Studenti doktorského studia sociologie na FSV UK


klepnutím na jméno studenta zobrazíte seznam jeho publikací

v závorce je uvedeno jméno školitelestudenti prvního ročníku

Lucie Černá: Proč se voliči rozhodují pro populistické politické strany? Komparativní analýza aktérských zdůvodnění rozhodování ve volbách (doc. Linek)

Petr Hanzal: Praktiky diskurzivního zjednávání autority práva v rozsudcích Ústavního soudu (prof. Kabele)

Ondřej Pekáček: Framing the „European Refugee Crisis“ Comparative Content Analysis of Internet Media in the V4 Countries, 2015 - 2016 (dr. Štětka)

Jarmila Pilecká: Smíšené metody sběru dat: srovnatelnost výsledků a druhy chyb (prof. Jeřábek)

Jitka Wirthová Dvořáková: Antinomie v současném pedagogickém diskurzu (dr. Balon)

Martin Stehlík: Knihovnictví v digitálním věku: proměny profese a technologická změna (dr. Balon)

Markéta Šetinová: Partnerská spokojenost v sezdaných a nesezdaných soužitích (doc. Hamplová)

Kristián Šrám: Analýza projevů projektové obce v ČR a jejich vlivu na úrovni individuálních identit (doc. Blokker/ doc. Hájek)

Teichmanová Klaudia: Vstup do podnikání v průběhu čerpání rodičovského příspěvku: analýza motivace a dopadů (dr Křížková)

Šárka Tesařová: Krajina a její proměny od severu k jihu (prof. Jeřábek)

Eva Válková: Sport pro rozvoj a mír v Brazílii: genderová perspektiva (dr. Numerato)

studenti druhého ročníku

David Daneš: Úspěšné stárnutí v ČR a Evropě: Panelová analýza dat projektu SHARE 50+ (prof. Jeřábek)

Šimon Fiala: Cosmopolitism on the (semi)periphery: practices of sustainable citizenship in the Czech Republic (doc. Císař)

Lucie Háková: Zločin a trest v televizním zpravodajství (doc. Hájek)

Josef Kawulok: Elity v České republice z pohledu vybraných elitologických teorií (doc. Tuček)

Jan Kozubík: Prosazování zájmů sexuálních a etnických menšin v ČR: ekonomické proměnné jako determinant rozdílů? (doc. Císař)

Eva Králová: Mapování občanské participace v České republice se zaměřením na rozvoj sociálního života ve veřejném prostoru českých měst (doc. Císař)

Yulia Moskvina: Stát, squat, společnost: politika a uznání (doc. Blokker)

Hana Novotná: Co je vědecké? Proměny definice standardů vědecké práce (dr. Balon)

Aslan (Petrtýlová) Katarína: Etnicita, kultúrna vzdialenosť alebo percepcie diskriminácie? Výskum ich relativnej váhy na voľbu akulturačních stratégií cudzincov (doc. Šanderová)

Ivan Petrúšek: Vývoj podpory přerozdělování příjmů a jejich determinantů v Evropě v období před ekonomickou krizí a po ní (doc. Linek)

Stanislav Pozharnitckii: Moderní hudba v sociálních sítích: nové významy, nové formy, nové způsoby distribuce (prof. Jeřábek)

Petr Soukup: P a D (statistická a věcná významnost a jejich praktické užívání v českých sociálních) (prof. Jeřábek)

Mirka Strnadová: Zdraví a životní styl dětí ze základních škol a víceletých gymnázií v České republice (prof. Hendl)

Aneta Weissová: Česká média a stigmatizace osob s duševním onemocněním (dr. Remr)

Ludmila Wladyniak: Memory on borderland. A comparative study of collective memory in the former East Prussia region in Poland and the Sudetes in the Czech Republic (doc. Hájek)


studenti třetího ročníku

Petra Alexandra Beránková: Kde jsou hranice politiky? Téma: Symbolické hranice mezi politiky a politickými aktivisty (doc. Šanderová)

Markéta Blažejovská Utopie nebo praxe? Transnacionalizace veřejné sféry a její projevy v diskurzu o migraci (doc. Císař)

Jiří Bureš: Luhmann a Latour: dva přístupy ke studiu společnosti (dr. Balon)

Kateřina Hanousková: Strategie sladění soukromého a pracovního života otců (dr. Maříková)

Peter Krištofič: Problematika existence metaemergencie (resp. Emergencie-emergencie) a náčrt jej prípadného aplikačního rámce (prof. Jeřábek)

Hana Märzová: Mezi školou a prací: strategie studentů vysokých škol v rizikové společnosti (doc. Šanderová)

Jan Rössler: Problém užívání alkoholu v českých zemích (doc. Tuček)

Tomáš Samec: Diskurzivní konstrukce a materialita dluhu v kontextu bydlení (doc. Hájek)

Magdaléna Šťovíčková Jantulová: Formování organizační identity českých OOS v kontextu jejich profesionalizace (doc. Műller)

studenti čtvrtého ročníku

Marcela Göttlichová: Vliv reklamy na hodnotovou orientaci (socializaci) současné mládeže (doc. Tuček)

Martin Janas: Filosofická východiska a původ společenskovědního myšlení (dr. Holeček)

Lucie Kondrátová: Rétorický obrat v sociologii: sociologická teorie na pomezí vědy a literatury (dr. Balon)

Miloslav Kučera: Role kyberprostoru v radikalizaci sociálních skupin a projevy radikalizace v kyberprostoru (metoda pozorování procesu radikalizace sociálních skupin v prostředí facebook) (prof. Jeřábek)

David Mitrenga: Transpozice sociálních konfliktů z kyberprostoru do veřejné sféry (doc. Linek, doc. Císař)

Daniel Prokop: Dynamika procesů sociálního vyloučení a chudoby v České republice (doc. Tuček)

Romana Volejníčová: Konstrukce mateřství a feminity z pohledu tří generací (dr. Dudová)

studenti pátého ročníku

Petr Matoušek: Analýza procesu regulace pouliční prostituce na místní úrovni (doc. Šanderová)

Marie Pospíšilová: Partnery v podniku, domácnosti i životě (dr. Křížková)

Magdaléna Gorčíková: Raná socializace dětského čtenářství a její vliv na školní úspěch (doc. Šanderová)

Marta Hirschová: Role sourozeneckých konstelací a struktury rodiny v procesu dosahování vzdělanostních úspěchů: ověření kauzálního mechanismu (doc. Tuček)

Josef Fišer: Příčiny úspěchu nových stran ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR 2010 se zaměřením na Věci veřejné (doc. Linek)

Andrea Průchová: Dějepisné učebnice – průmysly kolektivní paměti (dr. Dvořák)

studenti šestého ročníku

Karel Hlaváček: Náboženský prvek v kritické teorii Frankfurtské školy (dr. Balon)

Johana Chylíková: Analytické přístupy ke zjišťování chyby v měření a datech ze sociálněvědních výběrových šetření (dr. Vinopal)

Kateřina Cidlinská: Proč mladí lidé opouštějí českou vědu? (doc. Kuchař)

Pavel Kotlík: On the Relationship Between Metaphor and Technology: A Comparative Study on Nanotechnology (doc. Hájek)


studenti sedmého ročníku

Miroslav Grznár: Aktivní občanství a kultura (dr. Balon)

Jana Kapičková: Užití městských veřejných prostor. Srovnávací studie: Praha/Paříž (dr. Illner)

Hana Oberpfalzerová: Role aktivního nenásilí a civilního peacebuildingu v mírovém procesu v Bosně a Hercegovině (prof. Jeřábek)

Anna Oravcová: Česká hip-hopová subkultura: konstrukce autenticity a genderové a rasové identity v rapové hudbě (dr. Kolářová)

Pavel Říčan: Jak jsem se uzdravil z duševní nemoci - strategie návratu k uspokojivému životu (prof. Kabele)


studenti osmého ročníku

Veronika Frantová: Kulturní obraty v sociologii (dr. Balon)

Kateřina Gillárová: Formování skupiny teenagerů v kontextu konceptu síťové společnosti (dr. Šafr)


studenti devátého ročníku

Tomáš Čížek: Historie české empirické urbánní sociologie od počátků k dnešku (dr. Illner)

Jindra Veselská: Pojetí sociální role nových médií v českém uměnovědném diskurzu 90. let 20. století (prof. Kandert)


přerušené studium

Kateřina Ptáčková: Poradní orgány a konzultační procedury jako forma vládnutí (prof. Kabele)

Katarína Petrtýlová: Etnicita, kultúrna vzdialenosť alebo percepcie diskriminácie? Výskum ich relativnej váhy na voľbu akulturačních stratégií cudzincov (doc. Šanderová)

Terézia Hochmuthová: Ideologie volného času v období socialismu (dr. Balon)

Lucie Vrbíková: Spotřební a ekologicky šetrné chování střední třídy (doc. Tuček)