Vyhláška o podzimních st. zkouškách
Vyhláška o podzimních st. zkouškách
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Vyhláška o podzimních termínech státních zkoušek


Vykonat státní závěrečnou zkoušku v podzimním (zářijovém termínu) mohou studenti a studentky jen v odůvodněných případech. Mezi odůvodněné případy patří zejména:

a) student/ka v letním semestru před státní zkouškou byl/a v zahraničí na výměnném studijním pobytu organizovaném fakultou;

b) student/ka byl/a v letním semestru před státní zkouškou dlouhodobě nemocen/ná;

c) student/ka ve stejném (letním) termínu vykonává státní zkoušku na FSV UK v jiném oboru;

d) student/ka neuspěl/a v červnovém termínu státní zkoušky z maximálně jedné části státní zkoušky (tj. buď jednoho předmětu nebo obhajoby bakalářské nebo diplomové práce).


Kromě výše uvedených důvodů lze k podzimnímu termínu připustit i studenty v případech hodných zvláštního zřetele, např. při prokazatelně nezaviněné překážce ve zpracování závěrečné práce.


Student/ka, který/a hodlá složit státní zkoušku v podzimním termínu, musí o tuto možnost požádat nejpozději do 15. května daného roku a musí doložit příslušné skutečnosti.


Pro důvod uvedený pod písmenem d) je lhůta pro podání žádosti do 30. června a je potřeba souhlasu vedoucího katedry, která garantuje příslušný studijní obor. Vedoucí katedry rozhodne o souhlasu na základě organizačních možností katedry.


Ředitel institutu rozhodne o žádosti a v případě, že žádosti vyhoví, vypíše termín státní zkoušky.


Student/ka, který/a chce skládat státní zkoušku v podzimním termínu, musí mít do 30. června daného roku splněny všechny studijní povinnosti a musí odevzdat diplomovou práci nejpozději 31. července.


Tímto se ruší a nahrazuje dosavadní vyhláška ředitele ISS o podzimních termínech státních zkoušek z 1. září 2015.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. února 2017.


Martin Hájek

ředitel ISS FSV UK

Vyhláška o podzimních st. zkouškách

Vyhláška o podzimních termínech státních zkoušek


Vykonat státní závěrečnou zkoušku v podzimním (zářijovém termínu) mohou studenti a studentky jen v odůvodněných případech. Mezi odůvodněné případy patří zejména:

a) student/ka v letním semestru před státní zkouškou byl/a v zahraničí na výměnném studijním pobytu organizovaném fakultou;

b) student/ka byl/a v letním semestru před státní zkouškou dlouhodobě nemocen/ná;

c) student/ka ve stejném (letním) termínu vykonává státní zkoušku na FSV UK v jiném oboru;

d) student/ka neuspěl/a v červnovém termínu státní zkoušky z maximálně jedné části státní zkoušky (tj. buď jednoho předmětu nebo obhajoby bakalářské nebo diplomové práce).


Kromě výše uvedených důvodů lze k podzimnímu termínu připustit i studenty v případech hodných zvláštního zřetele, např. při prokazatelně nezaviněné překážce ve zpracování závěrečné práce.


Student/ka, který/a hodlá složit státní zkoušku v podzimním termínu, musí o tuto možnost požádat nejpozději do 15. května daného roku a musí doložit příslušné skutečnosti.


Pro důvod uvedený pod písmenem d) je lhůta pro podání žádosti do 30. června a je potřeba souhlasu vedoucího katedry, která garantuje příslušný studijní obor. Vedoucí katedry rozhodne o souhlasu na základě organizačních možností katedry.


Ředitel institutu rozhodne o žádosti a v případě, že žádosti vyhoví, vypíše termín státní zkoušky.


Student/ka, který/a chce skládat státní zkoušku v podzimním termínu, musí mít do 30. června daného roku splněny všechny studijní povinnosti a musí odevzdat diplomovou práci nejpozději 31. července.


Tímto se ruší a nahrazuje dosavadní vyhláška ředitele ISS o podzimních termínech státních zkoušek z 1. září 2015.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. února 2017.


Martin Hájek

ředitel ISS FSV UK