Témata pgs sociologie
Témata pgs sociologie
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Nabídka témat doktorských prací ze sociologie

Nabídka témat doktorských prací ze sociologie pro akademický rok 2014/15


(Sociologický ústav AV ČR a Katedra sociologie ISS FSV UK)
Nabídka Katedry sociologie ISS FSV UK

PhDr. Jan Balon, Ph. D.

„Teoretické výzkumné programy v sociologii“ (Theoretical research programmes in sociology);


„Konceptuální a terminologická analýza v současné sociologii“

(Conceptual and terminological analysis in contemporary sociology)


„Klasické, moderní a soudobé přístupy ve filosofii sociální vědy, obecné metodologii, sociologii vědy a sociologii vědění“ (Classical, Modern and Contemporary Approaches in philosophy of social science, general metodology, sociology of science and sociology of knowledge);


„Proměny sociálních věd“

(Transformations of social sciences)


„Teoretické dědictví americké sociologie“ (Theoretical legacy of American sociology);


„Významné sociologické školy, katedry, osobnosti a ideje v dějinách evropské a americké sociologie“ (Prominent sociological schools, departments, figurek, and ideas in history of European and American sociology) (témata jsou nabízena i zahraničním zájemcům, doktorandy je možno vést i v angličtině)


doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph. D.

The Great Recession and Popular Responses to It


Political Economy of Protest 


Interactions of Party and Protest Politics in Democratic Regimes 


Internationalization of Political Mobilization 


Popular Responses to the European Migrant Crisis


Political Populism/The End of Liberalism in East-Central Europe

Mgr. Martin Hájek, Ph. D.

Aplikace textových, diskurzních a narativních analýz v sociálních vědách – různá témata (biografie, ne/spravedlnost, aktivismus, věda, morálka, atd.)

HÁJEK, Martin - HAVLÍK, Martin - NEKVAPIL, Jiří. Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a jednotící rámec. Sociologický časopis. 2012, roč. 48, č. 2, s. 199-223.

HÁJEK, Martin. Počítačová textová analýza metodou sledování spoluvýskytů slov. Data a výzkum - SDA Info. 2010, roč. 4, č. 1, s. 19-37. ISSN 1802-8152.

HÁJEK, Martin, Jiří KABELE. Dual discursive pattern in Czech activists' internet media communication. European Journal of Communication. 2010. 25(1): 43-58.

n

Sociologie státního socialismu

KABELE, Jiří - HÁJEK, Martin. Jak vládli? : průvodce hierarchiemi reálného socialismu. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. ISBN 978-80-7239-213-1.

HÁJEK, Martin - HOLEČEK, Tomáš - KABELE, Jiří - KOHÚTEK, Petr - VAJDOVÁ, Zdenka. Výklady komunistického vládnutí - závěrečná interpretace. In: In: Výklady vládnutí v reálném socialismu, (Dědictví VI.). 1 vyd. Praha: MatfyzPress, 2004, s. 7-61. ISBN 80-86732-31-2.

HÁJEK, Martin. Party governance at the top level – selected problems. In Hájek, Martin (ed.). In: Hierarchy as a strength and weakness of the communist government. I. vyd. Praha : Sociologický ústav, 2003, 80-7330-045-1.


Sociologie kolektivní paměti

HÁJEK, Martin - DLOUHÁ, Marie. Interpretační kooperace v biografických textech : Sémiotický přístup k analýze kolektivní paměti. Biograf. 2011, roč. 2011, č. 54, s. 25-41.


Zdroje laického vědění o spravedlnosti, morálce a sociálních normách


Mgr. Tomáš Holeček, Ph. D.

„Založení klasického sociologického výzkumu v empirickém teoretickém postoji - vliv myšlenek britské empirické teorie vědy na formování výchozích idejí a postupů v empirickém výzkumu (David Hume, John Stuart Mill, logický empirismus a Bertrand Russell)“

prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Obecné téma vychází z řešení grantového projektu týmu katedry sociologie pod vedením školitele Klasické výzkumné projekty jako inspirace současného sociologického výzkumu podpořeného pro léta 2011 – 2013 Grantovou agenturou ČR. Jednotlivá dílčí témata disertačních prací je možno po konzultaci s prof. H. Jeřábkem jako budoucím školitelem konkretizovat v rámci této široké oblasti. Mohou to být práce z oblasti sociologických metod, metodologie nebo historie empirického sociologického výzkumu. Možnost zapojení doktoranda do práce týmu. Projekt pořádá pravidelné semináře a školitel vede výzkumné kolokvium.


Konkrétní náměty na témata disertačních prací:

„Klasické inspirace současné sociologické výzkumné metodologie“ (Classical inspiration of contemporary social research methodology)Kombinované užití analytických a kvalitativních metod v sociologické metodologii“

(Mixed design in analytical methodology)„Kolumbijská sociologická škola a současné inspirace její metodologie“ (Columbia sociological school and contemporary inspirations of its methodology)

(témata jsou nabízena i zahraničním zájemcům, doktorandy je možno vést i v angličtině)


prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph. D.

„Reformní agenda občanské a trestní spravedlnosti“ (Komparativní institucionální analýza vývoje česko-slovenského vývoje občanské a sociální spravedlnosti v druhém polovině minulého století a první desetiletí jednadvacátého století zahrnující dílčí porovnání s dalšími zeměmi středoevropského regionu. Obecný problém: Rostoucí počet žalob po druhé světové válce vedly ke snahám reformovat jak systém trestní, tak občanské spravedlnosti. Dílčí úspěchy těchto snah vedly k tomu, že problém spravedlnosti začal být chápán jako problém koordinace širokého rejstříku institucí (občanů, neziskových organizací mnoha zaměření, policie, zastupitelství, soudů, advokacie, probace, mediace, vězeňství, sociální péče a se reformní agenda začala být chápaná jako permanentní agenda. Specifický problém: Reálný socialismus relativně izoloval Československo od tlaku reformních výzev, o to významnější se tento tlak stal v proměnách posledního dvacetiletí, které již Česko a Slovensko absolvovali povýtce jako samostatné státy.)

KABELE, Jiří. Ochrana práv a sociální konstrukce hierarchií: příklad soudnictví. In In:Kdo se bojí hierarchií?. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001, s. 29-60. ISBN 80-7330-006-0.

KABELE, Jiří. Z kapitalismu do socialismu a zpět : teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky. In Z kapitalismu do socialismu a zpět : teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, 80-246-1127-9 .

KABELE, Jiří. Sociální koordinace a spravedlnost. In: Praktiky ne/spravedlnosti : pojmy, slova, diskurzy. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2007, s. 29-78. ISBN 978-80-7378-035-7.

KABELE, Jiří. Czech and Slovak civil/criminal justice and the protection of constitutionality. In:Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha: MatfyzPress, 2008, s. 77-108. ISBN 978-80-7378-038-8.


„Česká byrokratická tradice vládnutí a tradice resortismu“ (Rakouská, československá předválečná, protektorátní, československá socialistická a česká byrokracie ve statistikách, předpisech, písemnostech, literatuře, teoriích a rozhovorech. (Komparativní institucionální analýza kontinuity a změny česko-slovenského úřadování a vládnutí).


KABELE, Jiří and Vladimír Benáček. (1998): "Otevřená byrokracie a její čeští nepřátelé." In: Byrokracie v České republice, eds. Vladimír Benáček and Jiří Kabele. Praha: Sdružení Lípa, Pp. 1-17.

KABELE, Jiří. (1999): "Česká byrokracie a korupce." In: Korupce na český způsob, eds. Pavol Frič. Praha: Nakladatelství G plus G, Pp. 211-54.

KABELE, Jiří. Z kapitalismu do socialismu a zpět : teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky. In Z kapitalismu do socialismu a zpět : teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, 80-246-1127-9 .

KABELE, Jiří. Sources of stability of governance in communist regimes. Polish Sociological Review. 2008, roč. 139, č. 2, s. 203-221. ISSN 1231-1413.


prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

„Problematika vzniku, trvání a zániku lokálních identit všech úrovní

(vesnické/městské, oblastní, státní, národní, nadnárodní)“


„Problematika národnostních procesů a národnostních menšin“


„Soužití malých a velkých světů se zaměřením na malé světy“


„Problematika výzkumu a interpretace kulturních systémů“


PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

I am keen to supervise doctoral students in Czech or English interested in the following topics:


Sociology of health and illness (sociology of healthcare professions, management of healthcare professions, health social movements, patient and public involvement, digitalization of healthcare)


Sociology of sport (activism in and through sport, ethnography of sport governance, political economy of sport)


Mgr. Jiří Remr, Ph. D.

Evaluation Specific Methodologies


Innovations of Research Methods


Methods and Techniques for Impact Assessment


Advances in Performance Evaluation. Approaches, Techniques and Applications


Effectiveness of Activation Programs for Senior Citizens


Evaluating Social Responsibility


doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

„‘Kulturní obrat‘ ve výzkumu sociálních nerovností.“


„Spravedlnost jako sociologický problém.“


„Je Česká republika rizikovou společností?“


„Symbolické hranice mezi politiky a politickými aktivisty“


doc. Milan Tuček, CSc.

„Sociální stratifikace a životní styly, kulturní spotřeba, hodnoty a strategie“


„Sociální distance, nerovnosti a jejich legitimita, sociální a kulturní exkluze“


„Sociální spravedlnost a sociální koheze v soudobé české společnosti“


„Náctiletí v současné české společnosti.“ (Hodnocení orientace, životní cíle a strategie, kultura a každodennost, subkultury).


prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.

HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) mezinárodní výzkumná studie WHO je zaměřená na životní styl dětí a školáků (11-15 let). Zabývá se determinantami životního stylu a poskytuje data z oblasti výživy a dietních zvyklostí, pohybových aktivit a aktivit ve volném čase, rizikového chování - kouření, alkohol, drogy atd. Akce se účastní 24 zemí a v intervalech 4 let se sbírají data od roku 1990 pomocí standardizovaného dotazníku v souladu s kritérii koordinační rady projektu. Např. v roce 2010 se pracovalo v ČR s 5686 záznamy dětí.


Zprávy o tomto projektu mají přednostní postavení v impaktovaných časopisech s tématikou health promotion atd.


V ČR koordinuje českou část projektu Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci. Má za povinnost po nahlášení výzkumného projektu potencionálními zájemci poskytnout příslušná data.


Tématem disertace by byla analýza sociologických aspektů života školáků, jak jsou zachyceny v datech HBSC studie, přičemž by se uplatnily moderní metody explorační statistické analýzy. Výzkumné otázky budou upřesněny.

Studie může být provedena s ohledem na vývojové změny nebo komparací populací v různých státech.


Nabídka Sociologického ústavu AV ČRPhDr. Alena Křížková, Ph.D. a Výzkumné oddělení Gender & sociologie

„Genderová specifika podnikání v ČR od 90. let 20. století do současnosti

poznamenané ekonomickou krizí“


doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. Výzkumné oddělení: Ekonomická sociologie

„Životní podmínky a spokojenost - objektivní a subjektivní indikátory blahobytu“


Témata pgs sociologie

Nabídka témat doktorských prací ze sociologie

Nabídka témat doktorských prací ze sociologie pro akademický rok 2014/15


(Sociologický ústav AV ČR a Katedra sociologie ISS FSV UK)
Nabídka Katedry sociologie ISS FSV UK

PhDr. Jan Balon, Ph. D.

„Teoretické výzkumné programy v sociologii“ (Theoretical research programmes in sociology);


„Konceptuální a terminologická analýza v současné sociologii“

(Conceptual and terminological analysis in contemporary sociology)


„Klasické, moderní a soudobé přístupy ve filosofii sociální vědy, obecné metodologii, sociologii vědy a sociologii vědění“ (Classical, Modern and Contemporary Approaches in philosophy of social science, general metodology, sociology of science and sociology of knowledge);


„Proměny sociálních věd“

(Transformations of social sciences)


„Teoretické dědictví americké sociologie“ (Theoretical legacy of American sociology);


„Významné sociologické školy, katedry, osobnosti a ideje v dějinách evropské a americké sociologie“ (Prominent sociological schools, departments, figurek, and ideas in history of European and American sociology) (témata jsou nabízena i zahraničním zájemcům, doktorandy je možno vést i v angličtině)


doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph. D.

The Great Recession and Popular Responses to It


Political Economy of Protest 


Interactions of Party and Protest Politics in Democratic Regimes 


Internationalization of Political Mobilization 


Popular Responses to the European Migrant Crisis


Political Populism/The End of Liberalism in East-Central Europe

Mgr. Martin Hájek, Ph. D.

Aplikace textových, diskurzních a narativních analýz v sociálních vědách – různá témata (biografie, ne/spravedlnost, aktivismus, věda, morálka, atd.)

HÁJEK, Martin - HAVLÍK, Martin - NEKVAPIL, Jiří. Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a jednotící rámec. Sociologický časopis. 2012, roč. 48, č. 2, s. 199-223.

HÁJEK, Martin. Počítačová textová analýza metodou sledování spoluvýskytů slov. Data a výzkum - SDA Info. 2010, roč. 4, č. 1, s. 19-37. ISSN 1802-8152.

HÁJEK, Martin, Jiří KABELE. Dual discursive pattern in Czech activists' internet media communication. European Journal of Communication. 2010. 25(1): 43-58.

n

Sociologie státního socialismu

KABELE, Jiří - HÁJEK, Martin. Jak vládli? : průvodce hierarchiemi reálného socialismu. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. ISBN 978-80-7239-213-1.

HÁJEK, Martin - HOLEČEK, Tomáš - KABELE, Jiří - KOHÚTEK, Petr - VAJDOVÁ, Zdenka. Výklady komunistického vládnutí - závěrečná interpretace. In: In: Výklady vládnutí v reálném socialismu, (Dědictví VI.). 1 vyd. Praha: MatfyzPress, 2004, s. 7-61. ISBN 80-86732-31-2.

HÁJEK, Martin. Party governance at the top level – selected problems. In Hájek, Martin (ed.). In: Hierarchy as a strength and weakness of the communist government. I. vyd. Praha : Sociologický ústav, 2003, 80-7330-045-1.


Sociologie kolektivní paměti

HÁJEK, Martin - DLOUHÁ, Marie. Interpretační kooperace v biografických textech : Sémiotický přístup k analýze kolektivní paměti. Biograf. 2011, roč. 2011, č. 54, s. 25-41.


Zdroje laického vědění o spravedlnosti, morálce a sociálních normách


Mgr. Tomáš Holeček, Ph. D.

„Založení klasického sociologického výzkumu v empirickém teoretickém postoji - vliv myšlenek britské empirické teorie vědy na formování výchozích idejí a postupů v empirickém výzkumu (David Hume, John Stuart Mill, logický empirismus a Bertrand Russell)“

prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Obecné téma vychází z řešení grantového projektu týmu katedry sociologie pod vedením školitele Klasické výzkumné projekty jako inspirace současného sociologického výzkumu podpořeného pro léta 2011 – 2013 Grantovou agenturou ČR. Jednotlivá dílčí témata disertačních prací je možno po konzultaci s prof. H. Jeřábkem jako budoucím školitelem konkretizovat v rámci této široké oblasti. Mohou to být práce z oblasti sociologických metod, metodologie nebo historie empirického sociologického výzkumu. Možnost zapojení doktoranda do práce týmu. Projekt pořádá pravidelné semináře a školitel vede výzkumné kolokvium.


Konkrétní náměty na témata disertačních prací:

„Klasické inspirace současné sociologické výzkumné metodologie“ (Classical inspiration of contemporary social research methodology)Kombinované užití analytických a kvalitativních metod v sociologické metodologii“

(Mixed design in analytical methodology)„Kolumbijská sociologická škola a současné inspirace její metodologie“ (Columbia sociological school and contemporary inspirations of its methodology)

(témata jsou nabízena i zahraničním zájemcům, doktorandy je možno vést i v angličtině)


prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph. D.

„Reformní agenda občanské a trestní spravedlnosti“ (Komparativní institucionální analýza vývoje česko-slovenského vývoje občanské a sociální spravedlnosti v druhém polovině minulého století a první desetiletí jednadvacátého století zahrnující dílčí porovnání s dalšími zeměmi středoevropského regionu. Obecný problém: Rostoucí počet žalob po druhé světové válce vedly ke snahám reformovat jak systém trestní, tak občanské spravedlnosti. Dílčí úspěchy těchto snah vedly k tomu, že problém spravedlnosti začal být chápán jako problém koordinace širokého rejstříku institucí (občanů, neziskových organizací mnoha zaměření, policie, zastupitelství, soudů, advokacie, probace, mediace, vězeňství, sociální péče a se reformní agenda začala být chápaná jako permanentní agenda. Specifický problém: Reálný socialismus relativně izoloval Československo od tlaku reformních výzev, o to významnější se tento tlak stal v proměnách posledního dvacetiletí, které již Česko a Slovensko absolvovali povýtce jako samostatné státy.)

KABELE, Jiří. Ochrana práv a sociální konstrukce hierarchií: příklad soudnictví. In In:Kdo se bojí hierarchií?. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001, s. 29-60. ISBN 80-7330-006-0.

KABELE, Jiří. Z kapitalismu do socialismu a zpět : teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky. In Z kapitalismu do socialismu a zpět : teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, 80-246-1127-9 .

KABELE, Jiří. Sociální koordinace a spravedlnost. In: Praktiky ne/spravedlnosti : pojmy, slova, diskurzy. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2007, s. 29-78. ISBN 978-80-7378-035-7.

KABELE, Jiří. Czech and Slovak civil/criminal justice and the protection of constitutionality. In:Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha: MatfyzPress, 2008, s. 77-108. ISBN 978-80-7378-038-8.


„Česká byrokratická tradice vládnutí a tradice resortismu“ (Rakouská, československá předválečná, protektorátní, československá socialistická a česká byrokracie ve statistikách, předpisech, písemnostech, literatuře, teoriích a rozhovorech. (Komparativní institucionální analýza kontinuity a změny česko-slovenského úřadování a vládnutí).


KABELE, Jiří and Vladimír Benáček. (1998): "Otevřená byrokracie a její čeští nepřátelé." In: Byrokracie v České republice, eds. Vladimír Benáček and Jiří Kabele. Praha: Sdružení Lípa, Pp. 1-17.

KABELE, Jiří. (1999): "Česká byrokracie a korupce." In: Korupce na český způsob, eds. Pavol Frič. Praha: Nakladatelství G plus G, Pp. 211-54.

KABELE, Jiří. Z kapitalismu do socialismu a zpět : teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky. In Z kapitalismu do socialismu a zpět : teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, 80-246-1127-9 .

KABELE, Jiří. Sources of stability of governance in communist regimes. Polish Sociological Review. 2008, roč. 139, č. 2, s. 203-221. ISSN 1231-1413.


prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

„Problematika vzniku, trvání a zániku lokálních identit všech úrovní

(vesnické/městské, oblastní, státní, národní, nadnárodní)“


„Problematika národnostních procesů a národnostních menšin“


„Soužití malých a velkých světů se zaměřením na malé světy“


„Problematika výzkumu a interpretace kulturních systémů“


PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

I am keen to supervise doctoral students in Czech or English interested in the following topics:


Sociology of health and illness (sociology of healthcare professions, management of healthcare professions, health social movements, patient and public involvement, digitalization of healthcare)


Sociology of sport (activism in and through sport, ethnography of sport governance, political economy of sport)


Mgr. Jiří Remr, Ph. D.

Evaluation Specific Methodologies


Innovations of Research Methods


Methods and Techniques for Impact Assessment


Advances in Performance Evaluation. Approaches, Techniques and Applications


Effectiveness of Activation Programs for Senior Citizens


Evaluating Social Responsibility


doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

„‘Kulturní obrat‘ ve výzkumu sociálních nerovností.“


„Spravedlnost jako sociologický problém.“


„Je Česká republika rizikovou společností?“


„Symbolické hranice mezi politiky a politickými aktivisty“


doc. Milan Tuček, CSc.

„Sociální stratifikace a životní styly, kulturní spotřeba, hodnoty a strategie“


„Sociální distance, nerovnosti a jejich legitimita, sociální a kulturní exkluze“


„Sociální spravedlnost a sociální koheze v soudobé české společnosti“


„Náctiletí v současné české společnosti.“ (Hodnocení orientace, životní cíle a strategie, kultura a každodennost, subkultury).


prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.

HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) mezinárodní výzkumná studie WHO je zaměřená na životní styl dětí a školáků (11-15 let). Zabývá se determinantami životního stylu a poskytuje data z oblasti výživy a dietních zvyklostí, pohybových aktivit a aktivit ve volném čase, rizikového chování - kouření, alkohol, drogy atd. Akce se účastní 24 zemí a v intervalech 4 let se sbírají data od roku 1990 pomocí standardizovaného dotazníku v souladu s kritérii koordinační rady projektu. Např. v roce 2010 se pracovalo v ČR s 5686 záznamy dětí.


Zprávy o tomto projektu mají přednostní postavení v impaktovaných časopisech s tématikou health promotion atd.


V ČR koordinuje českou část projektu Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci. Má za povinnost po nahlášení výzkumného projektu potencionálními zájemci poskytnout příslušná data.


Tématem disertace by byla analýza sociologických aspektů života školáků, jak jsou zachyceny v datech HBSC studie, přičemž by se uplatnily moderní metody explorační statistické analýzy. Výzkumné otázky budou upřesněny.

Studie může být provedena s ohledem na vývojové změny nebo komparací populací v různých státech.


Nabídka Sociologického ústavu AV ČRPhDr. Alena Křížková, Ph.D. a Výzkumné oddělení Gender & sociologie

„Genderová specifika podnikání v ČR od 90. let 20. století do současnosti

poznamenané ekonomickou krizí“


doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. Výzkumné oddělení: Ekonomická sociologie

„Životní podmínky a spokojenost - objektivní a subjektivní indikátory blahobytu“