témata závěrečných prací
témata závěrečných prací
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Nabízená témata bakalářských a diplomových prací

Katedra sociologie

Jan Balon

Bakalářské:

Preferuji témata ze sociologické teorie, dějin sociologie, filosofie vědy, sociologie vědy, kultury, vědění.

Diplomové:

Preferuji témata ze sociologické teorie, dějin sociologie, filosofie vědy, sociologie vědy, kultury, vědění.

Paul Blokker

- European integration, European democracy

- post-communist transformation

- democracy and civic engagement

- sociology of critique, critical sociology

- sociology of human rights and constitutions

- modernization, multiple modernities

- social imaginaries, collective identity

Ondřej Císař

Obecná témata, v jejichž rámci lze formulovat konkrétní projekt diplomové nebo bakalářské práce:

Sociální hnutí a protest

Protest a politické strany

Politické chování: současné trendy a problémy

Nástup populismu a liberální demokracie pod tlakem?

Postkomunistické transformace a politický konflikt

Lidská práva jako sociologický problém

Globalizace a politický konflikt

Nová média, subkultury a politika

Pavol Frič

Sociální hnutí

Občanská společnost

Neziskový sektor

Elity

Vůdcovství

Korupce

Klientelismus

Sociální problémy

Modernizace

Jakub Grygar

Bakalářské práce vedu na jakékoli téma, na němž se dohodnu se zájemcem o vedení bakalářské práce.


Diplomové práce vedu na témata vztahující se k etnografii mezinárodní migrace, antropologii státních hranic; sociální kohezi a sociální paměti; problematice etnických a národnostních menšin, politikám identit a nacionalismu; antropologii jídla a spotřeby; gentrifikaci urbánního prostoru; a procesům sociálního vylučování. Teritoriálně jsou mi blízké terény na území ČR, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Běloruska, Ruska a Španělska.

Martin Hájek

Bakalářské a diplomové práce: témata ze sociologie morálky, symbolické čistoty a znečištění, umění sociálních norem (pravidla, zákony, tresty), sociologie těla a tělesnosti, genderu, teoretické sociologie popř. dějin sociologie, ze sociologie médií a mediálního diskurzu, metodologie diskurzní a textové analýzy, kolektivní paměť, československý socialismus, moc a subverze, spravedlnost a nespravedlnost.

Nová témata: projevy nespokojenosti v textech rapu, genderové role postav manga a anime.

Bakalářské práce vedu na jakékoliv téma, na kterém se se zájemcem dohodnu.

Jan Hendl

Bakalářské práce:

Aplikace statistických metod v sociologickém výzkumu.

Diplomové práce:

Využití jazyka R a jeho jednotlivé balíčky s ohledem na způsoby analýzy dat v sociologii.Mnohorozměrné metody a jejich aplikace v empirickém výzkumu.Statistické metody pro analýzu dat panelových a opakovaných šetřeních. Srovnání programů pro analýzu sociálních sítí.

Vít Horák

- Sociologická teorie

- Sociologie a filosofie

výzkumné případně i teoretické okruhy:

- Identita v postmoderní společnosti

- Subkultury (nikoliv z hlediska revolty, spíše identity, módy a materiality obecně), hlavně hipsteři, tetování, normcore, teniskáři, káva

- Móda

- Internet a nové technologie (vazba mezi životem na Facebooku a mimo něj, Fear of missing out, závislost na refreshi, staří lidé a sociální sítě, telefon jako součást člověka-kyborga)

- Reklama, prolínání tradice a pokroku, konzum, McDonaldizace

- Veřejný prostor


(Jedná se spíše o náměty či okruhy, které si budou vyžadovat užší zacílení. Můžete pochopitelně navrhnout i vlastní témata.)

vit.horak@fsv.cuni.cz

Ema Hrešanová

Etnografie vůní a zápachů

Migrace a reprodukční zdraví

Antropologické perspektivy na nové rodinné formy

Pronájem dělohy: náhradní mateřství v ČR

Medikalizace příbuzenství

Svět očima „šotoušů“

Libovolné téma z oblasti medicínské antropologie, antropologie genderu či příbuzenství.

Hynek Jeřábek

Pozn.: témata označená B jsou vhodnější jako bakalářské práce témata označená D jsou vhodnější jako diplomové práce


Spolupráce analytické a kvalitativní metodologie v pracích významných sociologů  (téma je možno dále specifikovat) B

Spor o metodu měření v československé sociologické metodologii B

Chicagská sociologická škola (téma je možno dále specifikovat) B

Počátky empirické sociologie ve Střední Evropě 1925 – 1935 (téma je možno dále specifikovat) B, D

Kolumbijská sociologická škola (NY) (1940-1960)(téma je možno dále specifikovat) B, D

Vědecká spolupráce R.K.Mertona a P.F. Lazarsfelda B, D

W.F.Whyte – dílo sociálního antropologa a sociologa B, D

Metoda měření v československé i světové sociologické metodologii D

Krystalizace názorů a utváření veřejného mínění D

Metodologické inspirace P.F.Lazarsfelda - (téma je možno dále specifikovat) D

Mezigenerační solidarita v rodině D

Péče o seniory v rodinách a v zařízeních sociální a zdravotní péče D


Většina témat vyžaduje studium cizojazyčných pramenů (zpravidla v angličtině). Očekávám, že student/ka se mnou bude konzultovat svůj záměr již před zadáním práce a že jeho/její „předprojektová rešerše“ literatury vyústí v jasně vymezený cíl práce již v předkládaném projektu. Student/ka pak může počítat s mou konzultační pomocí v průběhu psaní práce.

Jiří Kabele

Obecně typ prací:

a) průniky do "neznámých světů" a jejich rekonstrukce

b) akční výzkum (intervence rozmyšlená zároveň jako výzkum)

c) institucionální a diskursivní analýzy (formální a neformální organizace, transakční náklady, rozbory statutů atd.)

d) spíše teoretické práce z oblasti sociálního konstruktivismu, sociologie medicíny, práva, transitologie a ekonomické sociologie, sociologie reálného socialismu

e) sociologie reálného socialismu

f) české problémy integrace do EU, česko-slovenské srovnání rozvoje


Konkrétní nápady

a) Sociální žebříčky (maloměsta, podnikové apod.)

b) Ochrana práv malých akcionářů v teorii, zákonech a praxi

c) Nové formy vládnutí - ideologie anebo praxe

d) Stěžování v ČSSR a ČR

e) Advokacie jako součást právního státu

f) Česká policie v součinnosti se státem

g) Sociologické rozměry reformy soudnictví

h) Bezmoc mocných (analýza role komunistických funkcionářů dle jejich korespondence a paměti)

i) Česká byrokratická tradice (rakouská, československá, protektorátní a česká byrokracie v předpisech, písemnostech, literatuře, teoriích a rozhovorech

j) Zakládání institucí na zelené louce (Ombudsman, Úřad pro hospodářskou soutěž)

k) Sociální rozměry bankrotu podniku (kampeliček)

l) Konkurence - vpád velkoobchodů nebo benzínové pumpy

m) Svět tržiště

n) Romské návraty z emigrace

o) Grantové systémy a sociální sítě (např. nezávislá filmová tvorba)

p) Umírání doma

q) České komunity v USA (http://www.atlanta-cz.com/, http://www.chicago-cz.com)

Dino Numerato

Nabízím vedení bakalářských a magisterských diplomvých prací v následujících oblastech:

sociologie sportu

sociologie zdravotní péče

sociologie profesí

občanská angažovanost

digitální sociologie/etnografie

sociologie médií

teorie reflexivity

sociologie (expertního) vědění

Jsem otevřen i jiným nápadům. Rád s Vámi budu Vaše náměty konzultovat. Kontaktujte mě, prosím, na emailové adrese dino.numerato@fsv.cuni.cz

Jiří Remr

Bakalářské: metodologie, jakákoliv práce, která je založena na kvantitativním výzkumu

Diplomové: metodologie, jakákoliv práce, která je založena na kvantitativním výzkumu


Petr Soukup

Bakalářské:

Nabízím možnost vedení prací, ve kterých dochází k aplikaci kvantitativních metod, tedy prací založených na reálném výzkumu(tedy zejmén páce o procesu primárního výzkumu, které mohou být analytické ale i čistě metodologické), nebo kvalitní analýze existujících dat (tedy čistě analytická práce). Lze se zaměřit na akademický sociologický výzkum, ale i na aplikovaný výzkum (trhu, veřejného mínění).

Bc. práce je ukázkou, zda student zvládl základy oboru. Nepředpokládá se znalost pokročilých metod analýzy ale pro úspěch je nezbytná solidní znalost metod a technik vyučovaných v bc. studiu.


Diplomové:

Možnost vedení prací z oboru kvantitativních metod

-participace na některém z velkých národních/mezinárodních šetření

-popis některé z nových analytických metod za pomoci aplikace na reálná data

-popis metod uplatňovaných v aplikovaném výzkumu a možnosti její aplikace

Mgr. práce musí být teoreticky fundovaná, nutno prokázat znalost současné relevantní teoretické i metodologické literatury. Samozřejmostí je znalost metodologie vyučované v mgr. cyklu v zaměření AVSM.

Barbora Spalová

Ráda se budu spolupodílet na pracích založených na kvalitativním výzkumu.


Výzkumy s vazbou na teorii sociální paměti:

Divadelní a filmové reprezentace minulosti

Transnárodní kultura na evropských festivalech

Rodinná paměť

Minoritní paměti

Vymísťované paměti

Německá minulost střední Evropy dnes

Paměti náboženských skupin

Mnemonická kultura klášterů

Paměť a škola


Výzkumy z oblasti antropologie náboženství:

Hudba v náboženských světech

Laici a klerici v katolické církvi

Režimy moci v náboženských skupinách

Náboženství migrantů

Náboženské charitativní organizace

Současné podoby ekumenismu

Poutnictví

Proměny exorcismu

Mlčení v náboženských světech

Sociologická a emická pojetí církve

Způsoby komunikace v náboženských světech

Spirituální aspekty ekologických hnutí

Mapování „neregistrované“ zbožnosti a spirituality

Spirituality stravování

Islám v Evropě a islamofobie

Deprivatizace náboženství


Výzkumy s využitím techniky mentálních map:

Emické rozlišování prostoru, soukromý, veřejný, komunitní prostor, místa, ne-místa, žitý prostor, prostor očima dětí, seniorů, různých sociálních skupin atd.

Výzkumy z oblasti institucionální a náhradní rodinné péče

Praxe hostitelské péče

Prevence odebírání dětí, podíl dětí odebraných de facto z ekonomických důvodů, členské kategorizace pracovníků sociálních služeb, biografie dětí z DD, domy „na půl cesty“

Jadwiga Šanderová

Bakalářské:

Sociální diferenciace přátelských vztahů středoškoláků.

Sociální nerovnosti a žáci základních škol.

Hranice mezi soukromým a veřejným prostorem na venkově a ve městě.

Preferuji, přijdou-li studenti (včas) s vlastním nápadem

Diplomové:

Střety „rodinných kultur“.

Sociální stratifikace restaurací.

Akademické pole v ČR .

Spor o „správný porod“ (analýza porodnického pole).

Případová studie na víceletém gymnáziu nebo základní škole zaměřená na mechanismy, jimiž školy přispívají k reprodukci vzdělanostní a sociální nerovnosti.(Práce bude konsultována ve spoluráci s Mgr. Kateřinou Vojtíškovou)

Preferuji, přijdou-li studenti (včas) s vlastním nápadem.Doktorské: (tématické kruhy).

„Kulturní obrat“ v teorii a výzkumu sociálních nerovností.

Spravedlnost uznání.

(Blíže k tématům viz stati J.Šanderové publikované v PSSS – www stránky FSV)

Milan Tuček


Bakalářské a diplomové:

sociální struktura, stratifikace, společenské nerovnosti, mobilita

důvěra ve společnosti, důbvěra v instituc

životní způsob

aktivity volného času

vzorce životního stylu


Lukáš Zagata

Bakalářské a diplomové:


Volby jídla a sociální souvislosti spotřeby potravin

Sociální souvislosti ekologického zemědělstvítémata závěrečných prací

Nabízená témata bakalářských a diplomových prací

Katedra sociologie

Jan Balon

Bakalářské:

Preferuji témata ze sociologické teorie, dějin sociologie, filosofie vědy, sociologie vědy, kultury, vědění.

Diplomové:

Preferuji témata ze sociologické teorie, dějin sociologie, filosofie vědy, sociologie vědy, kultury, vědění.

Paul Blokker

- European integration, European democracy

- post-communist transformation

- democracy and civic engagement

- sociology of critique, critical sociology

- sociology of human rights and constitutions

- modernization, multiple modernities

- social imaginaries, collective identity

Ondřej Císař

Obecná témata, v jejichž rámci lze formulovat konkrétní projekt diplomové nebo bakalářské práce:

Sociální hnutí a protest

Protest a politické strany

Politické chování: současné trendy a problémy

Nástup populismu a liberální demokracie pod tlakem?

Postkomunistické transformace a politický konflikt

Lidská práva jako sociologický problém

Globalizace a politický konflikt

Nová média, subkultury a politika

Pavol Frič

Sociální hnutí

Občanská společnost

Neziskový sektor

Elity

Vůdcovství

Korupce

Klientelismus

Sociální problémy

Modernizace

Jakub Grygar

Bakalářské práce vedu na jakékoli téma, na němž se dohodnu se zájemcem o vedení bakalářské práce.


Diplomové práce vedu na témata vztahující se k etnografii mezinárodní migrace, antropologii státních hranic; sociální kohezi a sociální paměti; problematice etnických a národnostních menšin, politikám identit a nacionalismu; antropologii jídla a spotřeby; gentrifikaci urbánního prostoru; a procesům sociálního vylučování. Teritoriálně jsou mi blízké terény na území ČR, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Běloruska, Ruska a Španělska.

Martin Hájek

Bakalářské a diplomové práce: témata ze sociologie morálky, symbolické čistoty a znečištění, umění sociálních norem (pravidla, zákony, tresty), sociologie těla a tělesnosti, genderu, teoretické sociologie popř. dějin sociologie, ze sociologie médií a mediálního diskurzu, metodologie diskurzní a textové analýzy, kolektivní paměť, československý socialismus, moc a subverze, spravedlnost a nespravedlnost.

Nová témata: projevy nespokojenosti v textech rapu, genderové role postav manga a anime.

Bakalářské práce vedu na jakékoliv téma, na kterém se se zájemcem dohodnu.

Jan Hendl

Bakalářské práce:

Aplikace statistických metod v sociologickém výzkumu.

Diplomové práce:

Využití jazyka R a jeho jednotlivé balíčky s ohledem na způsoby analýzy dat v sociologii.Mnohorozměrné metody a jejich aplikace v empirickém výzkumu.Statistické metody pro analýzu dat panelových a opakovaných šetřeních. Srovnání programů pro analýzu sociálních sítí.

Vít Horák

- Sociologická teorie

- Sociologie a filosofie

výzkumné případně i teoretické okruhy:

- Identita v postmoderní společnosti

- Subkultury (nikoliv z hlediska revolty, spíše identity, módy a materiality obecně), hlavně hipsteři, tetování, normcore, teniskáři, káva

- Móda

- Internet a nové technologie (vazba mezi životem na Facebooku a mimo něj, Fear of missing out, závislost na refreshi, staří lidé a sociální sítě, telefon jako součást člověka-kyborga)

- Reklama, prolínání tradice a pokroku, konzum, McDonaldizace

- Veřejný prostor


(Jedná se spíše o náměty či okruhy, které si budou vyžadovat užší zacílení. Můžete pochopitelně navrhnout i vlastní témata.)

vit.horak@fsv.cuni.cz

Ema Hrešanová

Etnografie vůní a zápachů

Migrace a reprodukční zdraví

Antropologické perspektivy na nové rodinné formy

Pronájem dělohy: náhradní mateřství v ČR

Medikalizace příbuzenství

Svět očima „šotoušů“

Libovolné téma z oblasti medicínské antropologie, antropologie genderu či příbuzenství.

Hynek Jeřábek

Pozn.: témata označená B jsou vhodnější jako bakalářské práce témata označená D jsou vhodnější jako diplomové práce


Spolupráce analytické a kvalitativní metodologie v pracích významných sociologů  (téma je možno dále specifikovat) B

Spor o metodu měření v československé sociologické metodologii B

Chicagská sociologická škola (téma je možno dále specifikovat) B

Počátky empirické sociologie ve Střední Evropě 1925 – 1935 (téma je možno dále specifikovat) B, D

Kolumbijská sociologická škola (NY) (1940-1960)(téma je možno dále specifikovat) B, D

Vědecká spolupráce R.K.Mertona a P.F. Lazarsfelda B, D

W.F.Whyte – dílo sociálního antropologa a sociologa B, D

Metoda měření v československé i světové sociologické metodologii D

Krystalizace názorů a utváření veřejného mínění D

Metodologické inspirace P.F.Lazarsfelda - (téma je možno dále specifikovat) D

Mezigenerační solidarita v rodině D

Péče o seniory v rodinách a v zařízeních sociální a zdravotní péče D


Většina témat vyžaduje studium cizojazyčných pramenů (zpravidla v angličtině). Očekávám, že student/ka se mnou bude konzultovat svůj záměr již před zadáním práce a že jeho/její „předprojektová rešerše“ literatury vyústí v jasně vymezený cíl práce již v předkládaném projektu. Student/ka pak může počítat s mou konzultační pomocí v průběhu psaní práce.

Jiří Kabele

Obecně typ prací:

a) průniky do "neznámých světů" a jejich rekonstrukce

b) akční výzkum (intervence rozmyšlená zároveň jako výzkum)

c) institucionální a diskursivní analýzy (formální a neformální organizace, transakční náklady, rozbory statutů atd.)

d) spíše teoretické práce z oblasti sociálního konstruktivismu, sociologie medicíny, práva, transitologie a ekonomické sociologie, sociologie reálného socialismu

e) sociologie reálného socialismu

f) české problémy integrace do EU, česko-slovenské srovnání rozvoje


Konkrétní nápady

a) Sociální žebříčky (maloměsta, podnikové apod.)

b) Ochrana práv malých akcionářů v teorii, zákonech a praxi

c) Nové formy vládnutí - ideologie anebo praxe

d) Stěžování v ČSSR a ČR

e) Advokacie jako součást právního státu

f) Česká policie v součinnosti se státem

g) Sociologické rozměry reformy soudnictví

h) Bezmoc mocných (analýza role komunistických funkcionářů dle jejich korespondence a paměti)

i) Česká byrokratická tradice (rakouská, československá, protektorátní a česká byrokracie v předpisech, písemnostech, literatuře, teoriích a rozhovorech

j) Zakládání institucí na zelené louce (Ombudsman, Úřad pro hospodářskou soutěž)

k) Sociální rozměry bankrotu podniku (kampeliček)

l) Konkurence - vpád velkoobchodů nebo benzínové pumpy

m) Svět tržiště

n) Romské návraty z emigrace

o) Grantové systémy a sociální sítě (např. nezávislá filmová tvorba)

p) Umírání doma

q) České komunity v USA (http://www.atlanta-cz.com/, http://www.chicago-cz.com)

Dino Numerato

Nabízím vedení bakalářských a magisterských diplomvých prací v následujících oblastech:

sociologie sportu

sociologie zdravotní péče

sociologie profesí

občanská angažovanost

digitální sociologie/etnografie

sociologie médií

teorie reflexivity

sociologie (expertního) vědění

Jsem otevřen i jiným nápadům. Rád s Vámi budu Vaše náměty konzultovat. Kontaktujte mě, prosím, na emailové adrese dino.numerato@fsv.cuni.cz

Jiří Remr

Bakalářské: metodologie, jakákoliv práce, která je založena na kvantitativním výzkumu

Diplomové: metodologie, jakákoliv práce, která je založena na kvantitativním výzkumu


Petr Soukup

Bakalářské:

Nabízím možnost vedení prací, ve kterých dochází k aplikaci kvantitativních metod, tedy prací založených na reálném výzkumu(tedy zejmén páce o procesu primárního výzkumu, které mohou být analytické ale i čistě metodologické), nebo kvalitní analýze existujících dat (tedy čistě analytická práce). Lze se zaměřit na akademický sociologický výzkum, ale i na aplikovaný výzkum (trhu, veřejného mínění).

Bc. práce je ukázkou, zda student zvládl základy oboru. Nepředpokládá se znalost pokročilých metod analýzy ale pro úspěch je nezbytná solidní znalost metod a technik vyučovaných v bc. studiu.


Diplomové:

Možnost vedení prací z oboru kvantitativních metod

-participace na některém z velkých národních/mezinárodních šetření

-popis některé z nových analytických metod za pomoci aplikace na reálná data

-popis metod uplatňovaných v aplikovaném výzkumu a možnosti její aplikace

Mgr. práce musí být teoreticky fundovaná, nutno prokázat znalost současné relevantní teoretické i metodologické literatury. Samozřejmostí je znalost metodologie vyučované v mgr. cyklu v zaměření AVSM.

Barbora Spalová

Ráda se budu spolupodílet na pracích založených na kvalitativním výzkumu.


Výzkumy s vazbou na teorii sociální paměti:

Divadelní a filmové reprezentace minulosti

Transnárodní kultura na evropských festivalech

Rodinná paměť

Minoritní paměti

Vymísťované paměti

Německá minulost střední Evropy dnes

Paměti náboženských skupin

Mnemonická kultura klášterů

Paměť a škola


Výzkumy z oblasti antropologie náboženství:

Hudba v náboženských světech

Laici a klerici v katolické církvi

Režimy moci v náboženských skupinách

Náboženství migrantů

Náboženské charitativní organizace

Současné podoby ekumenismu

Poutnictví

Proměny exorcismu

Mlčení v náboženských světech

Sociologická a emická pojetí církve

Způsoby komunikace v náboženských světech

Spirituální aspekty ekologických hnutí

Mapování „neregistrované“ zbožnosti a spirituality

Spirituality stravování

Islám v Evropě a islamofobie

Deprivatizace náboženství


Výzkumy s využitím techniky mentálních map:

Emické rozlišování prostoru, soukromý, veřejný, komunitní prostor, místa, ne-místa, žitý prostor, prostor očima dětí, seniorů, různých sociálních skupin atd.

Výzkumy z oblasti institucionální a náhradní rodinné péče

Praxe hostitelské péče

Prevence odebírání dětí, podíl dětí odebraných de facto z ekonomických důvodů, členské kategorizace pracovníků sociálních služeb, biografie dětí z DD, domy „na půl cesty“

Jadwiga Šanderová

Bakalářské:

Sociální diferenciace přátelských vztahů středoškoláků.

Sociální nerovnosti a žáci základních škol.

Hranice mezi soukromým a veřejným prostorem na venkově a ve městě.

Preferuji, přijdou-li studenti (včas) s vlastním nápadem

Diplomové:

Střety „rodinných kultur“.

Sociální stratifikace restaurací.

Akademické pole v ČR .

Spor o „správný porod“ (analýza porodnického pole).

Případová studie na víceletém gymnáziu nebo základní škole zaměřená na mechanismy, jimiž školy přispívají k reprodukci vzdělanostní a sociální nerovnosti.(Práce bude konsultována ve spoluráci s Mgr. Kateřinou Vojtíškovou)

Preferuji, přijdou-li studenti (včas) s vlastním nápadem.Doktorské: (tématické kruhy).

„Kulturní obrat“ v teorii a výzkumu sociálních nerovností.

Spravedlnost uznání.

(Blíže k tématům viz stati J.Šanderové publikované v PSSS – www stránky FSV)

Milan Tuček


Bakalářské a diplomové:

sociální struktura, stratifikace, společenské nerovnosti, mobilita

důvěra ve společnosti, důbvěra v instituc

životní způsob

aktivity volného času

vzorce životního stylu


Lukáš Zagata

Bakalářské a diplomové:


Volby jídla a sociální souvislosti spotřeby potravin

Sociální souvislosti ekologického zemědělství