Průvodce zpracováním závěrečných prací (bc., mgr., PhDr.) na FSV UK
Průvodce zpracováním závěrečných prací (bc., mgr., PhDr.) na FSV UK
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Průvodce zpracováním závěrečných prací (bc., mgr., PhDr.) na FSV UK

Průvodce zpracováním závěrečných prací (bc., mgr., PhDr.) na FSV UK (od zadání po odevzdání)


Související dokumenty:


Opatření děkana č. 29/2010 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (zejména čl. 3-7)


Pokyn děkana č. 5/2006 - Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství


Pravidla pro organizaci studia (zejména čl. 16)


Studijní a zkušební řád UK (zejména čl. 7)


Návod (Témata prací v SIS) pro studenty – celý dokument


Návod (Vypisování prací v SIS) pro učitele – celý dokument

Základní otázky a odpovědi:


 • Co dělat v případě, že chci mít přidělené téma závěrečné práce?

 1. Mohu si vybrat z témat, která jsou pedagogy nabízena v SIS UK v modulu Témata prací (Výběr práce). Na téma se lze přihlásit (pokud je vypsáno pro obor, který student studuje) a poté se domluvit s pedagogem emailem či osobně na detailech práce a přípravě tezí.


 2. Mohu přijít s vlastní tématem za pedagogem, který by mohl práci vést. Je nutné domluvit se na přibližném obsahu a vypracovat tez .


 • Jak a kdy se odevzdávají teze práce?

V každém semestru je určen harmonogramem akademického roku termín, do kdy je nutno předložit teze práce (zpravidla počátek února a června). Jednotlivé instituty mohou stanovit dřívější termíny, v případě, že schvalování provádí komise (v současnosti jen na IPS). Teze se odevzdávají v tištěné podobě zpravidla vedoucímu katedry s podpisem pedagoga, který souhlasí s vedením práce. Vedoucí katedry (případně komise na IPS a IKSŽ) má právo vrátit teze studentovi k přepracování s připomínkami, student do 14 dnů připraví novou verzi dle připomínek. Upozornění: Student musí mít odevzdané a schválené teze a nestačí pouze přihlášení k tématu v SISu viz bod 1a. Nadále platí, že student může jít obhajovat diplomovou (bakalářskou) práci nejdříve dva semestry od schválení tezí (viz Pravidla pro organizaci studia, čl. 16 odst. 2) . 1. Jak dojde k přiřazení studenta k tématu v SIS UK a co je nutné vyplnit?

Poté, co má student schváleny teze, požádá vyučujícího o zadání tématu do SIS UK. (Toto není třeba v případě, že již je na téma přihlášen (viz bod 1 a)). Student se na téma v SIS přihlásí (pozor student se nemůže přihlásit, pokud je téma vypsáno pro jiný než současný akademický rok, pak musí provést přiřazení studenta pedagog). Poté, co se student k tématu přihlásí (případně jej pedagog přiřadí), musí ještě vyučující přiřazení v SIS potvrdit. Přihlášení se k tématu je zcela závazné. Následně může student změnit téma jen na základě žádosti, kterou posuzuje proděkan pro studijní záležitosti. (viz Opatření děkana č. 29/2010, čl. 3 odst. 2 ). Upozornění: Do SISu nelze k tématu přihlásit studenta, který má momentálně studijní stav –přerušeno. K tématu je možné jej v SISu přiřadit až ve chvíli, kdy má přerušení studia ukončeno. 1. Co vše je třeba vyplnit při vypisování nového tématu práce?

Povinně je třeba vyplnit název práce v českém jazyce, dále název anglický (stačí napsat např. xxx, pedagog či pověřená osoba na katedře/institutu může později upravit), dále je třeba zvolit, zda jde o bc. či mgr. či PhDr. práci, obor práce. Dobré je vyplnit též zásady vypracování práce (pedagog může měnit i později), předběžnou náplň práce a seznam odborné literatury (pedagog i student může vyplnit též později, po přiřazení studenta k práci). Pro zjednodušení vyplňování je vhodné, aby student dodal všechny potřebné informace pedagogovi elektronicky, pedagog je poté zkopíruje do SIS. Upozornění: Teze jsou posléze povinnou částí diplomové (bakalářské práce), umísťují se před obsah, hned za čestná prohlášení (viz šablona prací, která je přílohou viz Opatření děkana č. 29/2010. 1. Co je možné změnit, poté co je student k práci přihlášena pedagog jeho přihlášení potvrdí?

Pedagog může měnit tyto položky: název práce v českém jazyce, anglický název, postup též zásady vypracování práce, předběžnou náplň práce a seznam odborné literatury. Student musí vyplnit klíčová slova (česky i anglicky), dále může měnit předběžnou náplň práce a seznam odborné literatury. 1. Může student prostřednictvím SIS odevzdávat průběžné verze prací?

Ano, tento postup je možný. Vloží soubor v PDF formátu jako tzv. řešení práce a informuje pedagoga. Upozornění: Při vkládání průběžných verzí je nutno pouze nahrát soubor, nesmí se stisknout tlačítko odevzdat práci, tím by došlo k uzamčení tématu a práce by byla považována za práci odevzdanou k obhajobě. (Pokud by došlo k tomuto omylu lze práci opět odemknout, tuto operaci může provést pověřená osoba na katedře či institutu, zpravidla sekretariát). 1. Jaký je další postup (odevzdávání finální práce, posudků a finalizace záznamu v SIS)?

Student, poté co dopíše práci, odevzdá práci (v SIS tzv. Řešení práce) prostřednictvím SIS (detaily viz Návod (Témata prací v SIS) pro studenty). Kromě práce v PDF formátu nahraje též českou i anglickou anotaci (opět PDF) a český i anglický abstrakt1. Možné je též nahrát přílohy k práci (v případě více příloh nutno vše dát do jednoho zip souboru). Po nahrání práce a všech dalších souborů, student stiskne tlačítko odevzdat práci a SIS UK uloží datum odevzdání elektronické verze. Tištěnou verzi práce odevzdá student na katedře ve dvou tištěných výtiscích (datum odevzdání tištěné verze zapíše do SIS pověřená osoba na katedře či institutu). Upozornění: Pro odevzdání prací jsou pevně stanoveny termíny harmonogramem akademického roku). Přesné pokyny k nahrání práce do SISu jsou v dokumentu Návod (Témata prací v SIS) pro studenty 1. Práce musí obsahovat všechny formální náležitosti dle Opatření děkana č. 29/2010.( zejm. čl. 4 odst. 1-3), jinak není možné připustit studenta k obhajobě. Zejména musí úvodní prohlášení obsahovat větu, že práce nebyla již použita k získání jiného vysokoškolského titulu. Toto úvodní prohlášení musí být studentem v tištěné verzi diplomové práce podepsané. Student současně na katedře odevzdává dva výtisky diplomové (bakalářské) práce a vyplněnou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce. Pokud má student přerušené studium, si musí si minimálně 14 dní před termínem odevzdání práce požádat na studijním oddělení o ukončení přerušení studia, aby mohl práci odevzdat a jít k obhajobě. 2. Nejpozději pět pracovních dní před obhajobou vloží do SIS posudky vedoucí a oponent práce případně v zastoupení operaci provede pověřená osoba na katedře či institutu. Pokud student nenalezne posudek, obrátí se na vedoucího příslušné katedry, který neprodleně zjedná nápravu. V případě, že ani poté není posudek vložen, obrátí se neprodleně na proděkana pro studijní záležitosti. 3. Před obhajobou pověřené osoby na katedrách či institutech vloží seznam členů komise pro obhajoby a termín obhajoby. 4. Student má možnost do 15 dní po obhajobě vložit k práci errata (viz Opatření děkana č. 29/2010 , čl. 7 odst. 1). 5. Po obhajobě pověřené osoby na katedrách či institutech zkontrolují celý záznam o práci a nahrají protokol o obhajobě. Poté provedou tzv. finalizaci práce, po které dojde k převodu práce do knihovních systémů a jejímu zveřejnění.
V případě, že v dokumentu nějaká informace chybí, napište proděkanovi pro studijní záležitosti (soukup@fsv.cuni.cz). Díky za spolupráci.

© Petr Soukup


Poděkování za spolupráci patří pedagogům IKSŽ

1 Abstrakt je možné kromě PDF formátu vložit též jako textové pole.Průvodce zpracováním závěrečných prací (bc., mgr., PhDr.) na FSV UK

Průvodce zpracováním závěrečných prací (bc., mgr., PhDr.) na FSV UK

Průvodce zpracováním závěrečných prací (bc., mgr., PhDr.) na FSV UK (od zadání po odevzdání)


Související dokumenty:


Opatření děkana č. 29/2010 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (zejména čl. 3-7)


Pokyn děkana č. 5/2006 - Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství


Pravidla pro organizaci studia (zejména čl. 16)


Studijní a zkušební řád UK (zejména čl. 7)


Návod (Témata prací v SIS) pro studenty – celý dokument


Návod (Vypisování prací v SIS) pro učitele – celý dokument

Základní otázky a odpovědi:


 1. Mohu si vybrat z témat, která jsou pedagogy nabízena v SIS UK v modulu Témata prací (Výběr práce). Na téma se lze přihlásit (pokud je vypsáno pro obor, který student studuje) a poté se domluvit s pedagogem emailem či osobně na detailech práce a přípravě tezí.


 2. Mohu přijít s vlastní tématem za pedagogem, který by mohl práci vést. Je nutné domluvit se na přibližném obsahu a vypracovat tez .

V každém semestru je určen harmonogramem akademického roku termín, do kdy je nutno předložit teze práce (zpravidla počátek února a června). Jednotlivé instituty mohou stanovit dřívější termíny, v případě, že schvalování provádí komise (v současnosti jen na IPS). Teze se odevzdávají v tištěné podobě zpravidla vedoucímu katedry s podpisem pedagoga, který souhlasí s vedením práce. Vedoucí katedry (případně komise na IPS a IKSŽ) má právo vrátit teze studentovi k přepracování s připomínkami, student do 14 dnů připraví novou verzi dle připomínek. Upozornění: Student musí mít odevzdané a schválené teze a nestačí pouze přihlášení k tématu v SISu viz bod 1a. Nadále platí, že student může jít obhajovat diplomovou (bakalářskou) práci nejdříve dva semestry od schválení tezí (viz Pravidla pro organizaci studia, čl. 16 odst. 2) . 1. Jak dojde k přiřazení studenta k tématu v SIS UK a co je nutné vyplnit?

Poté, co má student schváleny teze, požádá vyučujícího o zadání tématu do SIS UK. (Toto není třeba v případě, že již je na téma přihlášen (viz bod 1 a)). Student se na téma v SIS přihlásí (pozor student se nemůže přihlásit, pokud je téma vypsáno pro jiný než současný akademický rok, pak musí provést přiřazení studenta pedagog). Poté, co se student k tématu přihlásí (případně jej pedagog přiřadí), musí ještě vyučující přiřazení v SIS potvrdit. Přihlášení se k tématu je zcela závazné. Následně může student změnit téma jen na základě žádosti, kterou posuzuje proděkan pro studijní záležitosti. (viz Opatření děkana č. 29/2010, čl. 3 odst. 2 ). Upozornění: Do SISu nelze k tématu přihlásit studenta, který má momentálně studijní stav –přerušeno. K tématu je možné jej v SISu přiřadit až ve chvíli, kdy má přerušení studia ukončeno. 1. Co vše je třeba vyplnit při vypisování nového tématu práce?

Povinně je třeba vyplnit název práce v českém jazyce, dále název anglický (stačí napsat např. xxx, pedagog či pověřená osoba na katedře/institutu může později upravit), dále je třeba zvolit, zda jde o bc. či mgr. či PhDr. práci, obor práce. Dobré je vyplnit též zásady vypracování práce (pedagog může měnit i později), předběžnou náplň práce a seznam odborné literatury (pedagog i student může vyplnit též později, po přiřazení studenta k práci). Pro zjednodušení vyplňování je vhodné, aby student dodal všechny potřebné informace pedagogovi elektronicky, pedagog je poté zkopíruje do SIS. Upozornění: Teze jsou posléze povinnou částí diplomové (bakalářské práce), umísťují se před obsah, hned za čestná prohlášení (viz šablona prací, která je přílohou viz Opatření děkana č. 29/2010. 1. Co je možné změnit, poté co je student k práci přihlášena pedagog jeho přihlášení potvrdí?

Pedagog může měnit tyto položky: název práce v českém jazyce, anglický název, postup též zásady vypracování práce, předběžnou náplň práce a seznam odborné literatury. Student musí vyplnit klíčová slova (česky i anglicky), dále může měnit předběžnou náplň práce a seznam odborné literatury. 1. Může student prostřednictvím SIS odevzdávat průběžné verze prací?

Ano, tento postup je možný. Vloží soubor v PDF formátu jako tzv. řešení práce a informuje pedagoga. Upozornění: Při vkládání průběžných verzí je nutno pouze nahrát soubor, nesmí se stisknout tlačítko odevzdat práci, tím by došlo k uzamčení tématu a práce by byla považována za práci odevzdanou k obhajobě. (Pokud by došlo k tomuto omylu lze práci opět odemknout, tuto operaci může provést pověřená osoba na katedře či institutu, zpravidla sekretariát). 1. Jaký je další postup (odevzdávání finální práce, posudků a finalizace záznamu v SIS)?

Student, poté co dopíše práci, odevzdá práci (v SIS tzv. Řešení práce) prostřednictvím SIS (detaily viz Návod (Témata prací v SIS) pro studenty). Kromě práce v PDF formátu nahraje též českou i anglickou anotaci (opět PDF) a český i anglický abstrakt1. Možné je též nahrát přílohy k práci (v případě více příloh nutno vše dát do jednoho zip souboru). Po nahrání práce a všech dalších souborů, student stiskne tlačítko odevzdat práci a SIS UK uloží datum odevzdání elektronické verze. Tištěnou verzi práce odevzdá student na katedře ve dvou tištěných výtiscích (datum odevzdání tištěné verze zapíše do SIS pověřená osoba na katedře či institutu). Upozornění: Pro odevzdání prací jsou pevně stanoveny termíny harmonogramem akademického roku). Přesné pokyny k nahrání práce do SISu jsou v dokumentu Návod (Témata prací v SIS) pro studenty 1. Práce musí obsahovat všechny formální náležitosti dle Opatření děkana č. 29/2010.( zejm. čl. 4 odst. 1-3), jinak není možné připustit studenta k obhajobě. Zejména musí úvodní prohlášení obsahovat větu, že práce nebyla již použita k získání jiného vysokoškolského titulu. Toto úvodní prohlášení musí být studentem v tištěné verzi diplomové práce podepsané. Student současně na katedře odevzdává dva výtisky diplomové (bakalářské) práce a vyplněnou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce. Pokud má student přerušené studium, si musí si minimálně 14 dní před termínem odevzdání práce požádat na studijním oddělení o ukončení přerušení studia, aby mohl práci odevzdat a jít k obhajobě. 2. Nejpozději pět pracovních dní před obhajobou vloží do SIS posudky vedoucí a oponent práce případně v zastoupení operaci provede pověřená osoba na katedře či institutu. Pokud student nenalezne posudek, obrátí se na vedoucího příslušné katedry, který neprodleně zjedná nápravu. V případě, že ani poté není posudek vložen, obrátí se neprodleně na proděkana pro studijní záležitosti. 3. Před obhajobou pověřené osoby na katedrách či institutech vloží seznam členů komise pro obhajoby a termín obhajoby. 4. Student má možnost do 15 dní po obhajobě vložit k práci errata (viz Opatření děkana č. 29/2010 , čl. 7 odst. 1). 5. Po obhajobě pověřené osoby na katedrách či institutech zkontrolují celý záznam o práci a nahrají protokol o obhajobě. Poté provedou tzv. finalizaci práce, po které dojde k převodu práce do knihovních systémů a jejímu zveřejnění.
V případě, že v dokumentu nějaká informace chybí, napište proděkanovi pro studijní záležitosti (soukup@fsv.cuni.cz). Díky za spolupráci.

© Petr Soukup


Poděkování za spolupráci patří pedagogům IKSŽ

1 Abstrakt je možné kromě PDF formátu vložit též jako textové pole.