seznam otázek bc SOSA
seznam otázek bc SOSA
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Sociální antropologie – tématické okruhy k bakalářským státním zkouškámOkruhy otázek odráží témata probíraná v povinných kursech vypsaných pro studenty sociální antropologie. Z učiva každého povinného kursu jsou generovány čtyři tematické okruhy. Povinné kursy jsou:

- Dějiny sociální antropologie

- Současná sociální antropologie

- Kulturní systémy

- Politická a ekonomická antropologie (pro imatrikulační ročník 2015 a pozdější)

- Antropologie náboženství


Sociální antropologie – tématické okruhy k bakalářským státním zkouškámDějiny sociální antropologie


1. Sociální teorie a charakter disciplíny. Kořeny antropologického myšlení. Proměny raných teoretických a metodologických přístupů ke zkoumaným společnostem (Edward Burnett Tylor, James George Frazer)


MURPHY, Robert F. 2006. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Slon.


SOUKUP, Václav. 2004. Dějiny antropologie. Praha: Karolinum.


COPANS, Jean. 2001. Základy antropologie a etnologie. Praha: Portál.


BARNARD, Alan – SPENCER, Jonathan. 2003. Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London: Routledge.


2. Zrod moderní sociální a kulturní antropologie. Alfred Radcliffe-Brown (studium sociální struktury), Bronislaw Malinowski (terénní výzkum, kula), Franz Boas (etnolingvistika), Marcel Mauss (totální sociální fakt, habitus, dar)


GELLNER, Ernest. 2005. Jazyk a samota. Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema. Brno: CDK. Str. 149-168.


MAUSS, Marcel. 1999. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha: Slon.3. Proměny teoretických a metodologických východisek funkčně-strukturální antropologie a jejich kritika (Edward Evan Evans-Pritchard, Max Gluckman, Edmund Leach)


KUPER, Adam. 1999. Culture: the anthropologists' account. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Str. 47 – 94.


KUPER, Adam. 2002. Anthropology and Anthropologists: The Modern British School. London, N. Y.: Routledge. Str. 66 – 93; 135 – 158.4. Klasické antropologické výzkumy a monografie (Bronislav Malinowski, Raymond Firth, Margaret Meadová, Ruth Benedictová, Edmund Leach)


MALINOWSKI, Bronislaw. 2007. Sex a represe v divošské společnosti. Praha: SLON.


MEAD, Margaret. 1928. Coming of Age in Samoa


BENEDICTOVÁ, Ruth. 1998. Kulturní vzorce. Praha: Argo.


BENEDICTOVÁ, Ruth. 2013. Chryzantéma a meč. Vzorce japonské kultury. Praha: Malvern.


Současná sociální antropologie


5. Teoretická a metodologická východiska strukturální antropologie. C. Lévi-Strauss (gramatika jednání, vztah sociální struktury a kultury); M. Douglas (čisté a nečisté, model grid a group), E. Sapir a B. L. Whorf (jazyka kultura)


LÉVI-STRAUSS, Claude. Totemismus dnes. Praha: Dauphin.


DOUGLAS, Marry. Purity and Danger.6. Osvobození se od diktátu struktury: kultura vs. struktura, preskriptivní a performativní struktura, od synchronicity k diachronii (Marshall Sahlins, Gananath Obeysekerre; Pierre Bourdieu)


SAHLINS, Marshall. 1985. Islands of History. Chicago: University of Chicago Press.


ABU-LUGHOD, Lila. 1991. „Writing Against Culture,“ In Recapturing Anthropology: Working in the Prezent. Ed. R. G. Fox. Santa Fe, New Mexico: School of American Research Press. Str. 137-154, 161-162.


7. Podoby symbolické a interpretativní antropologie (Clifford Geertz, Victor Turner, David Schneider)


GEERTZ, Clifford. 2000 [1973]. Zhuštěný popis. K interpretativní teorii kultury. In Interpretace kultur. Slon: Praha. Str. 13-42.


GEERTZ, Clifford. 2000 [1973]. Záludná hra. Poznámky ke kohoutím zápasům na Bali. In Interpretace kultur. Slon: Praha. Str. 455-501.


SCHNEIDER, David M. 1965. Some Muddles in the Models: or How the System Really Works. In M. Banton, ed., The Relevance of Models for Social Anthropology. London: Tavistock Publications. Str. 25-86.


8. Postmoderní antropologie, antropologie jako literární a textová kritika (Michail M. Bachtin, James Clifford, George E. Marcus, Michael M. J. Fisher).


CLIFFORD, James. 1988. On Ethnographic Authority. In The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature and Art, James Clifford, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Str. 21-54.


MARCUS, George E. – CUSHMAN, Dick. 1982. Ethnographies as texts. Annual Review of Anthropology, 11: 25-69.


VRHEL, František. 1991. Bachtinovské inspirace v postmoderní etnografii. Studia Ethnographica / Studia Ethnologica -Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 7: 99-114.


Kulturní systémy


9. Kultura, příroda a společnost (Sigmund Freud, Claude Lévi-Strauss, Philippe Descola)


FREUD, Sigmud. 1989. Budoucnost jedné iluze. In: O člověku a kultuře. Praha: Odeon. Str. 276 – 315.


LÉVI-STRAUSS, Claude. 2001. Totemismus dnes. Praha: Duphin.


DESCOLA, Philippe. 2012/2013. Rozhovor o knize Par-del? de la nature et culture. Biograf, (57): 46 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=5705


10. Globalizace a mezinárodní migrace. Teorie kulturních změn, koloniálního dědictví a globalizace. Kulturní logika moderního post/kolonialismu, střet a koexistence kultur (Arjun Appadurai, Ulf Hannerz , Marc Augé)


AUGÉ, Marc. 1999. Antropologie současných světů. Brno: Atlantis.


SZALÓ, Csaba. 2007. Transnacionální migrace: Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK.


APPADURAI, Arjun. 1996. Disjuncture and difference in the global cultural economy. In Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press. Str. 27-47.


CLIFFORD, James. 1997. Travelling cultures. In: Routes. Harvard University Press. Str. 17-46.


11. Kontakty mezi civilizacemi. Etnocentrismus, kolonialismus, orientalismus, „Východ na Západě“ (Edward Said, Amitav Ghosh)


LÉVI-STRAUSS, Claude. 1999. Rasa a dějiny. Brno: Atlantis.


SAID, Edward W. 2008. Orientalismus: západní koncepce Orientu. Praha: Paseka.


GHOSH, Amitav. 2012. Ve starobylé zemi. Praha: Slon.


KREJČÍ, Jaroslav. 1993. Civilizace Asie a Blízkého Východu: náboženství a politika v souhře a střetání. Praha: Karolinum.


GOODY, Jack. 1996. The East in the West. Cambridge: Cambridge University Press.


GOODY, Jack. 2004. Islam in Europe. Polity Press, Blackwell: Cambridge, Oxford.


TODOROV, Tzvetan. 1996. Doybtí Ameriky: problém druhého. Praha: Mladá fronta.


12. Umění a další symbolické jazyky a jejich poznávání


LEVINSON, David & EMBER, Melvin (eds.). 1996. Encyclopedia of Cultural Anthropology, Vol. I. (A-D), heslo "Art", str. 86-90.


ALSIDAIR, Rogers (ed.). 1994. Lidé a kultury. Praha: Nakladatelský dům.
Ekonomická a politická antropologie


(pro imatrikulační ročníky 2015 a dále)


13. Dar, reciprocita, směna (Bronislav Malinowski, Marcel Mauss, Maurice Godelier, Pierre Bourdieu)


GODELIER, MAURICE. 1998. The Enigma of the Gift. Chicago, Cambridge; Chicago University Press, Polity Press.


BOURDIEU, Pierre. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum. Str. 131-151.


Stewart, Michael. 2005. Čas Cikánů. Brno: Barrister & Principal.


14. Zrod kapitalismu, jeho šíření a podoby (Karel Marx, Max Weber, Ferdinand Braudel, Sidney Mintz, Eric Wolf)


NASH, June. 1981. Ethnographic aspects of the world capitalist system. Annual


Review of Anthropology 10: 393-423


WOLF, ERIC. 1997 [1982]. Europe and the People Without History. Berkeley, London: University of California Press. Str. 3-23; (310-)354-383.


MINTZ, SIDNEY W. 1986. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History.  New York: Penguin Books. Str. 19-73.


BRAUDEL, FERNARD. 1999. Dynamika kapitalismu. Praha: Argo.


WEBER, MAX. 1998. Protestantská etika a duch kapitalismu. In Metodologie, sociologie a politika. Praha: OIKOYMENH. Str. 185-24515. Socialismus jako ideologie a praxe (Katherine Verdery)


VERDERY, Katherine. 1996. What was Socialism and what comes next? Princeton, NJ: Princeton University Press. Str. 39-57.


KANDERT, Josef. 2004. Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. století. Praha: Karolinum.


16. Postsocialismus a období hospodářské a společenské transformace (Katherine Verdery, Caroline Humphrey, Chris Hann, Michal Buchowski)


HAUKANES, Haldis. 2004. Velká dramata – obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova. Praha: Slon.


HANN, Chris. 2007. Rozmanité časové rámce antropologie a její budoucnost


ve střední a východní Evropě. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 43 (1): 15 – 30. (+ diskuse, str. 149 – 220)


Antropologie náboženství


17. Autorita, moc a posvátný řád (typy náboženských autorit dle Webera, mocenské mechanismy v náboženských světech)


WEBER, Max. 1998. Sociologie náboženství. Praha: Vyšehrad.

WEBER, Max. 1997. Autorita, etika a společnost. Praha: Mladá Fronta.18. Mýty, symboly, kosmologie, paměť  (Bronislav Malinowski, Claude Lévi- Strauss, Mircea Eliade)


BOWIE, Fiona. 2008. Antropologie náboženství. Rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví. Praha: Portál.


19. Rituál (přechodové rituály, iniciační rituály, rituální násilí, změněné stavy vědomí)


TURNER, Victor. 2004 [1969]. Průběh rituálu. Brno: Computer Press.


Van GENNEP, Arnold (1997). Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha: NLN.


20. Náboženství v migraci (diaspory, akulturace, proměny náboženských identit, poutnictví)


EBAUGH, Helen Rose & CHAFETZ, Janet Saltzman (eds.) 2002. Religion across Borders: Transnational Immigrant Networks. Walnut Creek: Altamira.

VÁSQUEZ, Manuel A. & MARQUARDT, Marie Friedmann (eds.) 2003. Globalizing the Sacred: Religion across the Americas. New Brunswick: Rutgers University Press.

seznam otázek bc SOSA

Sociální antropologie – tématické okruhy k bakalářským státním zkouškámOkruhy otázek odráží témata probíraná v povinných kursech vypsaných pro studenty sociální antropologie. Z učiva každého povinného kursu jsou generovány čtyři tematické okruhy. Povinné kursy jsou:

- Dějiny sociální antropologie

- Současná sociální antropologie

- Kulturní systémy

- Politická a ekonomická antropologie (pro imatrikulační ročník 2015 a pozdější)

- Antropologie náboženství


Sociální antropologie – tématické okruhy k bakalářským státním zkouškámDějiny sociální antropologie


1. Sociální teorie a charakter disciplíny. Kořeny antropologického myšlení. Proměny raných teoretických a metodologických přístupů ke zkoumaným společnostem (Edward Burnett Tylor, James George Frazer)


MURPHY, Robert F. 2006. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Slon.


SOUKUP, Václav. 2004. Dějiny antropologie. Praha: Karolinum.


COPANS, Jean. 2001. Základy antropologie a etnologie. Praha: Portál.


BARNARD, Alan – SPENCER, Jonathan. 2003. Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London: Routledge.


2. Zrod moderní sociální a kulturní antropologie. Alfred Radcliffe-Brown (studium sociální struktury), Bronislaw Malinowski (terénní výzkum, kula), Franz Boas (etnolingvistika), Marcel Mauss (totální sociální fakt, habitus, dar)


GELLNER, Ernest. 2005. Jazyk a samota. Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema. Brno: CDK. Str. 149-168.


MAUSS, Marcel. 1999. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha: Slon.3. Proměny teoretických a metodologických východisek funkčně-strukturální antropologie a jejich kritika (Edward Evan Evans-Pritchard, Max Gluckman, Edmund Leach)


KUPER, Adam. 1999. Culture: the anthropologists' account. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Str. 47 – 94.


KUPER, Adam. 2002. Anthropology and Anthropologists: The Modern British School. London, N. Y.: Routledge. Str. 66 – 93; 135 – 158.4. Klasické antropologické výzkumy a monografie (Bronislav Malinowski, Raymond Firth, Margaret Meadová, Ruth Benedictová, Edmund Leach)


MALINOWSKI, Bronislaw. 2007. Sex a represe v divošské společnosti. Praha: SLON.


MEAD, Margaret. 1928. Coming of Age in Samoa


BENEDICTOVÁ, Ruth. 1998. Kulturní vzorce. Praha: Argo.


BENEDICTOVÁ, Ruth. 2013. Chryzantéma a meč. Vzorce japonské kultury. Praha: Malvern.


Současná sociální antropologie


5. Teoretická a metodologická východiska strukturální antropologie. C. Lévi-Strauss (gramatika jednání, vztah sociální struktury a kultury); M. Douglas (čisté a nečisté, model grid a group), E. Sapir a B. L. Whorf (jazyka kultura)


LÉVI-STRAUSS, Claude. Totemismus dnes. Praha: Dauphin.


DOUGLAS, Marry. Purity and Danger.6. Osvobození se od diktátu struktury: kultura vs. struktura, preskriptivní a performativní struktura, od synchronicity k diachronii (Marshall Sahlins, Gananath Obeysekerre; Pierre Bourdieu)


SAHLINS, Marshall. 1985. Islands of History. Chicago: University of Chicago Press.


ABU-LUGHOD, Lila. 1991. „Writing Against Culture,“ In Recapturing Anthropology: Working in the Prezent. Ed. R. G. Fox. Santa Fe, New Mexico: School of American Research Press. Str. 137-154, 161-162.


7. Podoby symbolické a interpretativní antropologie (Clifford Geertz, Victor Turner, David Schneider)


GEERTZ, Clifford. 2000 [1973]. Zhuštěný popis. K interpretativní teorii kultury. In Interpretace kultur. Slon: Praha. Str. 13-42.


GEERTZ, Clifford. 2000 [1973]. Záludná hra. Poznámky ke kohoutím zápasům na Bali. In Interpretace kultur. Slon: Praha. Str. 455-501.


SCHNEIDER, David M. 1965. Some Muddles in the Models: or How the System Really Works. In M. Banton, ed., The Relevance of Models for Social Anthropology. London: Tavistock Publications. Str. 25-86.


8. Postmoderní antropologie, antropologie jako literární a textová kritika (Michail M. Bachtin, James Clifford, George E. Marcus, Michael M. J. Fisher).


CLIFFORD, James. 1988. On Ethnographic Authority. In The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature and Art, James Clifford, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Str. 21-54.


MARCUS, George E. – CUSHMAN, Dick. 1982. Ethnographies as texts. Annual Review of Anthropology, 11: 25-69.


VRHEL, František. 1991. Bachtinovské inspirace v postmoderní etnografii. Studia Ethnographica / Studia Ethnologica -Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 7: 99-114.


Kulturní systémy


9. Kultura, příroda a společnost (Sigmund Freud, Claude Lévi-Strauss, Philippe Descola)


FREUD, Sigmud. 1989. Budoucnost jedné iluze. In: O člověku a kultuře. Praha: Odeon. Str. 276 – 315.


LÉVI-STRAUSS, Claude. 2001. Totemismus dnes. Praha: Duphin.


DESCOLA, Philippe. 2012/2013. Rozhovor o knize Par-del? de la nature et culture. Biograf, (57): 46 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=5705


10. Globalizace a mezinárodní migrace. Teorie kulturních změn, koloniálního dědictví a globalizace. Kulturní logika moderního post/kolonialismu, střet a koexistence kultur (Arjun Appadurai, Ulf Hannerz , Marc Augé)


AUGÉ, Marc. 1999. Antropologie současných světů. Brno: Atlantis.


SZALÓ, Csaba. 2007. Transnacionální migrace: Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK.


APPADURAI, Arjun. 1996. Disjuncture and difference in the global cultural economy. In Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press. Str. 27-47.


CLIFFORD, James. 1997. Travelling cultures. In: Routes. Harvard University Press. Str. 17-46.


11. Kontakty mezi civilizacemi. Etnocentrismus, kolonialismus, orientalismus, „Východ na Západě“ (Edward Said, Amitav Ghosh)


LÉVI-STRAUSS, Claude. 1999. Rasa a dějiny. Brno: Atlantis.


SAID, Edward W. 2008. Orientalismus: západní koncepce Orientu. Praha: Paseka.


GHOSH, Amitav. 2012. Ve starobylé zemi. Praha: Slon.


KREJČÍ, Jaroslav. 1993. Civilizace Asie a Blízkého Východu: náboženství a politika v souhře a střetání. Praha: Karolinum.


GOODY, Jack. 1996. The East in the West. Cambridge: Cambridge University Press.


GOODY, Jack. 2004. Islam in Europe. Polity Press, Blackwell: Cambridge, Oxford.


TODOROV, Tzvetan. 1996. Doybtí Ameriky: problém druhého. Praha: Mladá fronta.


12. Umění a další symbolické jazyky a jejich poznávání


LEVINSON, David & EMBER, Melvin (eds.). 1996. Encyclopedia of Cultural Anthropology, Vol. I. (A-D), heslo "Art", str. 86-90.


ALSIDAIR, Rogers (ed.). 1994. Lidé a kultury. Praha: Nakladatelský dům.
Ekonomická a politická antropologie


(pro imatrikulační ročníky 2015 a dále)


13. Dar, reciprocita, směna (Bronislav Malinowski, Marcel Mauss, Maurice Godelier, Pierre Bourdieu)


GODELIER, MAURICE. 1998. The Enigma of the Gift. Chicago, Cambridge; Chicago University Press, Polity Press.


BOURDIEU, Pierre. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum. Str. 131-151.


Stewart, Michael. 2005. Čas Cikánů. Brno: Barrister & Principal.


14. Zrod kapitalismu, jeho šíření a podoby (Karel Marx, Max Weber, Ferdinand Braudel, Sidney Mintz, Eric Wolf)


NASH, June. 1981. Ethnographic aspects of the world capitalist system. Annual


Review of Anthropology 10: 393-423


WOLF, ERIC. 1997 [1982]. Europe and the People Without History. Berkeley, London: University of California Press. Str. 3-23; (310-)354-383.


MINTZ, SIDNEY W. 1986. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History.  New York: Penguin Books. Str. 19-73.


BRAUDEL, FERNARD. 1999. Dynamika kapitalismu. Praha: Argo.


WEBER, MAX. 1998. Protestantská etika a duch kapitalismu. In Metodologie, sociologie a politika. Praha: OIKOYMENH. Str. 185-24515. Socialismus jako ideologie a praxe (Katherine Verdery)


VERDERY, Katherine. 1996. What was Socialism and what comes next? Princeton, NJ: Princeton University Press. Str. 39-57.


KANDERT, Josef. 2004. Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. století. Praha: Karolinum.


16. Postsocialismus a období hospodářské a společenské transformace (Katherine Verdery, Caroline Humphrey, Chris Hann, Michal Buchowski)


HAUKANES, Haldis. 2004. Velká dramata – obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova. Praha: Slon.


HANN, Chris. 2007. Rozmanité časové rámce antropologie a její budoucnost


ve střední a východní Evropě. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 43 (1): 15 – 30. (+ diskuse, str. 149 – 220)


Antropologie náboženství


17. Autorita, moc a posvátný řád (typy náboženských autorit dle Webera, mocenské mechanismy v náboženských světech)


WEBER, Max. 1998. Sociologie náboženství. Praha: Vyšehrad.

WEBER, Max. 1997. Autorita, etika a společnost. Praha: Mladá Fronta.18. Mýty, symboly, kosmologie, paměť  (Bronislav Malinowski, Claude Lévi- Strauss, Mircea Eliade)


BOWIE, Fiona. 2008. Antropologie náboženství. Rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví. Praha: Portál.


19. Rituál (přechodové rituály, iniciační rituály, rituální násilí, změněné stavy vědomí)


TURNER, Victor. 2004 [1969]. Průběh rituálu. Brno: Computer Press.


Van GENNEP, Arnold (1997). Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha: NLN.


20. Náboženství v migraci (diaspory, akulturace, proměny náboženských identit, poutnictví)


EBAUGH, Helen Rose & CHAFETZ, Janet Saltzman (eds.) 2002. Religion across Borders: Transnational Immigrant Networks. Walnut Creek: Altamira.

VÁSQUEZ, Manuel A. & MARQUARDT, Marie Friedmann (eds.) 2003. Globalizing the Sacred: Religion across the Americas. New Brunswick: Rutgers University Press.