seznam otázek sociální politika
seznam otázek sociální politika
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Otázky ke státní bakalářské zkoušce ze sociální politiky 1. Přístupy k řešení sociálních problémů se v historii lidstva mění. Popište tento vývoj od počátků až po současné moderní systémy sociálního zabezpečení - od charity k sociálním právům. (Lze demonstrovat i na příkladu konkrétního sociálního problému).

 2. Proč potřebujeme sociální politiku jako praktickou činnost a proč jako vědeckou disciplínu? Vztah expertního vědění a politiky.

 3. Jak se dělá politika? Charakterizujte hlavní rozdíly mezi „policy“ a „politics“. Popište fáze veřejně-politického cyklu a vztáhněte je ke konkrétní veřejné nebo sociální politice.

 4. Může být sociální politika hodnotově neutrální? Své argumenty opřete o vývoj názorů na základní hodnotové koncepty užívané v sociální politice (rovnost, nerovnost, svoboda, spravedlnost, atd.)

 5. Proč se současným moderním společnostem nedaří zcela vymýtit chudobu? Jaká řešení za tímto účelem volí?

 6. Sociálně-vyloučené skupiny obyvatelstva. Zamyslete se nad příčinami jejich sociálního vyloučení a možnými způsoby řešení tohoto problému. (Lze demonstrovat na konkrétním příkladu.)

 7. Vysoká (chronická, masová) míra nezaměstnanosti se stala v posledních desetiletích trvalou součástí většiny vyspělých společností. Jaké jsou příčiny tohoto jevu a jakým způsobem se státy snaží nezaměstnanost řešit?

 8. Které skupiny a proč se považují za ohrožené zvýšeným rizikem nezaměstnanosti? Jakým způsobem může politika zaměstnanosti zvýšit jejich zaměstnatelnost?

 9. Reforma sociálního systému v ČR: ukončený nebo neukončený proces? Diskutujte východiska sociální reformy u nás, její průběh a problémová místa (lze demonstrovat i na příkladu konkrétního sociálního problému).

 10. Evropský sociální model (jednotná sociální politika v rámci členských zemí EU). Diskutujte jeho výhody, nevýhody a smysl obecně i ve vztahu k ČR.

 11. Sociální služby jako cesta k řešení sociálního vyloučení. Transformace a největší problémy současného systému sociálních služeb v ČR.

 12. Demografické stárnutí přináší nové výzvy pro moderní společnost. Diskutujte některé z nich a zamyslete se nad praktickými možnostmi současné (české nebo evropské) sociální politiky je naplnit.

 13. Důchodové reformy se prosazují jen velmi těžko. Diskutujte důvody a průběh reformy důchodového systému u nás z hlediska sociální i veřejné politiky.

 14. Potřebujeme v současné době sociální stát? Důvody vzniku moderních sociálních států a současné výzvy.

 15. Globální trendy vývoje zdravotního stavu a demografie a jejich dopad na systém sociálního zabezpečení v ČR. Jakým způsobem řeší systém sociálního zabezpečení v ČR sociální událost spojenou s krátkodobou a dlouhodobou nemocí?

 16. Jakým způsobem naplňuje sociální stát, resp. systém sociální ochrany své funkce? Diskutujte různé důvody a způsoby přerozdělování. Koncept distributivní spravedlnosti.

 17. Nerovnosti jsou přirozenou součástí fungování lidské společnosti. Diskutujete podobu sociálních nerovností v současném světě i ČR a způsoby, příp. důvody jejich zmírňování. Např. vzdělanostní nerovnosti a přístup ke vzdělání, nerovnosti ve zdraví, atp.

 18. Mít či nemít dítě (děti) v současnosti? Koncept harmonizace profesního a rodinného života a jeho uplatňování v praktické politice.

 19. Diskutujte vztah mezi měnícím se rodinným chováním v současných moderních společnostech a reakcí sociálního státu, resp. sociální (rodinné) politiky.

 20. Role vzdělání se v moderních společnostech neustále zvyšuje a bude zvyšovat. Diskutujte cíle vzdělávání v současné společnosti a takové koncepty jako učení pro život a učení v životě, celoživotní učení. Co, proč a jak má smysl se učit v 21. století?

 21. Zamyslete se nad povahou současné rodinné politiky v České republice ve srovnání s rodinnými politikami vybraných evropských zemí. Je spíše konzervativní nebo moderní?

 22. Typologie systémů financování zdravotnických služeb. Diskutujte problémy financování a úhrad na příkladu zdravotnických služeb v České republice.

 23. Diskutujte ekonomické a zdravotní důsledky obezity, kouření, alkoholu, drogových závislostí. Zamyslete se nad významem podpory zdraví ve vztahu k těmto zdravotně rizikovým faktorům.

 24. Zdraví, nemoc a determinanty zdraví (biomedicínský a sociálně-ekonomický koncept) a jejich význam pro zdravotní politiku.
seznam otázek sociální politika

Otázky ke státní bakalářské zkoušce ze sociální politiky 1. Přístupy k řešení sociálních problémů se v historii lidstva mění. Popište tento vývoj od počátků až po současné moderní systémy sociálního zabezpečení - od charity k sociálním právům. (Lze demonstrovat i na příkladu konkrétního sociálního problému).

 2. Proč potřebujeme sociální politiku jako praktickou činnost a proč jako vědeckou disciplínu? Vztah expertního vědění a politiky.

 3. Jak se dělá politika? Charakterizujte hlavní rozdíly mezi „policy“ a „politics“. Popište fáze veřejně-politického cyklu a vztáhněte je ke konkrétní veřejné nebo sociální politice.

 4. Může být sociální politika hodnotově neutrální? Své argumenty opřete o vývoj názorů na základní hodnotové koncepty užívané v sociální politice (rovnost, nerovnost, svoboda, spravedlnost, atd.)

 5. Proč se současným moderním společnostem nedaří zcela vymýtit chudobu? Jaká řešení za tímto účelem volí?

 6. Sociálně-vyloučené skupiny obyvatelstva. Zamyslete se nad příčinami jejich sociálního vyloučení a možnými způsoby řešení tohoto problému. (Lze demonstrovat na konkrétním příkladu.)

 7. Vysoká (chronická, masová) míra nezaměstnanosti se stala v posledních desetiletích trvalou součástí většiny vyspělých společností. Jaké jsou příčiny tohoto jevu a jakým způsobem se státy snaží nezaměstnanost řešit?

 8. Které skupiny a proč se považují za ohrožené zvýšeným rizikem nezaměstnanosti? Jakým způsobem může politika zaměstnanosti zvýšit jejich zaměstnatelnost?

 9. Reforma sociálního systému v ČR: ukončený nebo neukončený proces? Diskutujte východiska sociální reformy u nás, její průběh a problémová místa (lze demonstrovat i na příkladu konkrétního sociálního problému).

 10. Evropský sociální model (jednotná sociální politika v rámci členských zemí EU). Diskutujte jeho výhody, nevýhody a smysl obecně i ve vztahu k ČR.

 11. Sociální služby jako cesta k řešení sociálního vyloučení. Transformace a největší problémy současného systému sociálních služeb v ČR.

 12. Demografické stárnutí přináší nové výzvy pro moderní společnost. Diskutujte některé z nich a zamyslete se nad praktickými možnostmi současné (české nebo evropské) sociální politiky je naplnit.

 13. Důchodové reformy se prosazují jen velmi těžko. Diskutujte důvody a průběh reformy důchodového systému u nás z hlediska sociální i veřejné politiky.

 14. Potřebujeme v současné době sociální stát? Důvody vzniku moderních sociálních států a současné výzvy.

 15. Globální trendy vývoje zdravotního stavu a demografie a jejich dopad na systém sociálního zabezpečení v ČR. Jakým způsobem řeší systém sociálního zabezpečení v ČR sociální událost spojenou s krátkodobou a dlouhodobou nemocí?

 16. Jakým způsobem naplňuje sociální stát, resp. systém sociální ochrany své funkce? Diskutujte různé důvody a způsoby přerozdělování. Koncept distributivní spravedlnosti.

 17. Nerovnosti jsou přirozenou součástí fungování lidské společnosti. Diskutujete podobu sociálních nerovností v současném světě i ČR a způsoby, příp. důvody jejich zmírňování. Např. vzdělanostní nerovnosti a přístup ke vzdělání, nerovnosti ve zdraví, atp.

 18. Mít či nemít dítě (děti) v současnosti? Koncept harmonizace profesního a rodinného života a jeho uplatňování v praktické politice.

 19. Diskutujte vztah mezi měnícím se rodinným chováním v současných moderních společnostech a reakcí sociálního státu, resp. sociální (rodinné) politiky.

 20. Role vzdělání se v moderních společnostech neustále zvyšuje a bude zvyšovat. Diskutujte cíle vzdělávání v současné společnosti a takové koncepty jako učení pro život a učení v životě, celoživotní učení. Co, proč a jak má smysl se učit v 21. století?

 21. Zamyslete se nad povahou současné rodinné politiky v České republice ve srovnání s rodinnými politikami vybraných evropských zemí. Je spíše konzervativní nebo moderní?

 22. Typologie systémů financování zdravotnických služeb. Diskutujte problémy financování a úhrad na příkladu zdravotnických služeb v České republice.

 23. Diskutujte ekonomické a zdravotní důsledky obezity, kouření, alkoholu, drogových závislostí. Zamyslete se nad významem podpory zdraví ve vztahu k těmto zdravotně rizikovým faktorům.

 24. Zdraví, nemoc a determinanty zdraví (biomedicínský a sociálně-ekonomický koncept) a jejich význam pro zdravotní politiku.