Rigorózní řízení

Rigorózní zkouška z veřejné a sociální politiky

Rigorózní zkouška sestává ze dvou částí – obhajoby předložené rigorózní práce a ústní zkoušky k obecnému kontextu a aktuálním tématům oboru.

Charakteristika prací, které mohou být předloženy k obhajobě jako rigorózní práce:

Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oboru veřejné a sociální politiky. Jako rigorózní práce k obhajobě může být předložena i práce diplomová, obhájená a hodnocená stupněm A (vynikající) na katedře veřejné a sociální politiky ISS FSV UK.

Ústní zkouška - obecný kontext a aktuální témata oboru

Kandidát odpoví na jednu náhodně vybranou otázku:

  1. Čím se zabývá současná filozofie a metodologie vědy a co nabízí oboru veřejná a sociální politika.  Charakterizujte s uvedením jednoho tématu, konceptu nebo přínosu vybraného autora.
  2. Čím se zabývá současná politická filozofie a co nabízí oboru veřejná a sociální politika. Charakterizujte s uvedením jednoho tématu, konceptu nebo přínosu vybraného autora.
  3. Jak se promítají procesy globalizace a evropské integrace do veřejné politiky na úrovni jednotlivých států.
  4. Sociální stát, jeho vymezení, podoby a proměny v Evropě a v České republice.
  5. Teorie demokracie a možnosti jejich uplatnění v analýze veřejných a sociálních politik.
  6. Spory o občanskou společnost.
  7. Institucionální ekonomie. Možnosti jejího uplatnění ve veřejné a sociální politice.
  8. Hlavní rozpory soudobé euroatlantické civilizace a možnosti jejich řešení.
  9. Veřejně politický kontext reforem veřejných financí: politické ideologie, aktéři, nástroje, efekty.
  10. Strategické vládnutí a Česká republika.

Doporučená literatura k rigorózní zkoušce