Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Volné pozice v sekci sociálních statistik na ČSÚ

Aktuální nabídka volných míst v sekci sociálních statistik na Českém statistickém úřadě vhodná pro absolventy Institu sociologických studií. V odboru statistik rozvoje společnosti, který se zabývá zejména realizací výběrových šetření z oblastí vzdělávání, zdravotnictví, kultury, sociálního zabezpečení, kriminality či informačních technologií se uvolnily dvě pozice. Jedna vhodná pro absolventy bakalářského studia (viz https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-rizeni-vrchni-referentrada-v-oddeleni-statistiky-vzdelavani-zdravotnictvi-kultury-a-socialniho-zabezpeceni), druhá pro absolventy magisterského studia (https://www.czso.cz/csu/czso/csu-hleda-odborneho-referenta-do-oddeleni-statistiky-vzdelavani-zdravotnictvi-kultury-a-socialniho-zabezpeceni).   Jakožto absolventka ISS FSV UK vím, že se jedná o pozice, při kterých lze dobře uplatnit a dále rozvíjet znalosti nabyté při studiu na ISS.       S pozdravem a přáním pěkného dne     Božena Půbalová Odbor statistik rozvoje společnosti Český statistický úřad tel.: 274 052 168


Jana Vojanová

109. Sociologický večer

Vážení příznivci sociologie,srdečně vás zveme na následující Sociologický večer, který se bude konat ve čtvrtek 2. února. Hostem bude Jiří Přibáň (Cardiff University), který promluví na téma:Sociální systém právaKlasické pojetí sociologie práva jako oboru zabývajícího se fakticitou práva, který je komplementární k normativní teorii práva a spekulativní filosofii práva, je konceptuálně i metodologicky nepřesné a neudržitelné. Teorie sociálních systémů naproti tomu umožňuje současně uchopit právo v jeho normativitě i sociální funkci. Systém pozitivního práva společnost nekonstituuje, přestože si to řada právníků nebo filosofů myslí, ale naopak je společností konstituován a funguje jen vzhledem k její vnitřní diferenciaci. Autopoiesis práva znamená, že právo lze vysvětlit zase jen z fungování systému pozitivního práva a nelze ho redukovat na politiku nebo hospodářství. Právní stát je organizace, kde dochází k vzájemné komunikaci mezi právem a politikou bez toho, že by jeden systém určoval fungování druhého.Kdy: čtvrtek 2. února, 18:30Kde: Hollar, místnost č. 215http://www.sociologickevecery.fsv.cuni.czTěšíme se na viděnou,Ondřej Špaček


Jana Vojanová

Electronic evaluation of courses

Dear students,

On the behalf of management of the Faculty of Social Sciences (Charles University in Prague), I would like to ask you to fill out anonymous electronic questionnaires to evaluate courses at FSV. In accordance with the concept approved by the faculty board, which was already announced on the faculty website, the questionnaires in electronic form are distributed only during the exam period. Filling out electronic questionnaires, it will be possible from 23th January 2017  10:00 AM  to 10th February  2017.You will receive an email with a link to the evaluation of courses that you have registered for this semester in SIS. I can assure you  that questionnaires are fully anonymous, i.e. after sending of complete questionnaire information about the author is erased. Of course I am aware that the completion of questionnaires need a portion of your time. Please, if you can, assign some time to this activity and you can help the faculty, where you are studying. To increase the attractiveness of e-assessment in the first year (ie. in this and the following semester), the management of FSV UK draw for 10 prizes for FSV those students who fill out questionnaires for all courses.Prizes will be nice sweatshitrs and t-shirts.I would like to inform you based on evaluation’s results of courses teachers are both valued by faculty (ie. Gold courses for the best) as well as directors of institutes and heads of departments conducted interviews with teachers of courses, which in turn are ranked the worst. Moreover, the results are read as individual teachers and especially the comments in the open-ended questions to them are very valuable feedback for them.

Of course if you have any questions or suggestions contact me personally or by e-mail (soukup@fsv.cuni.cz).

Petr Soukup

Vice Dean for Student Affairs


Jana Vojanová

Elektronické hodnocení kurzů

Vážené studentky a vážení studenti,

Jménem vedení FSV UK Vás žádám o vyplnění anonymních elektronických dotazníků k hodnocení výuky na FSV.  V souladu se záměrem schváleným fakultními orgány, přechází fakulta z tištěných dotazníků rozdávaných při výuce na konci každého semestru, k dotazníkům v elektronické podobě, distribuovaným až v průběhu zkouškového období. Vyplňování elektronických dotazníků bude možné od 23. 1. 2017 10:00h  do 10. 2. 2017. V návaznosti na tento email obdržíte email s odkazem na hodnocení kurzů, které máte tento semestr zapsány skrze SIS na FSV UK. Detailnější informace resp. často kladené otázky můžete nalézt na  odkazu https://docs.google.com/document/d/1zeDezAsnRr4gAJ6l71xKy4bIYo_EdOZWz5VWzC7xmok/edit. Stručný manuál najdete na stránce https://docs.google.com/document/d/1-OH7hACgjOMToIczzMR1P4gc5i8zopCnhn3L2-TrWqQ/edit . Samozřejmě jsem si vědom, že vyplnění dotazníků od vás žádá část vašeho času. Prosím, pokud jej můžete fakultě, na níž studujete věnovat, učiňte tak. Pro zvýšení atraktivity elektronického hodnocení bude i v dalších semestrech probíhat losování o 10 cen pro ty studenty FSV, kteří vyplní dotazníky za všechny kurzy. Cenami budou fakultní mikiny  a trička. Jen dodávám, že na základě hodnocení výuky jsou jednak oceňovány vedením fakulty nejlepší kurzy (tzv. zlaté kurzy), jednak ředitelé institutů a vedoucí kateder provádějí rozhovory s vyučujícími kurzů, které naopak jsou hodnoceny nejhůře. Výsledky si navíc čtou i jednotliví vyučující a zejména komentáře v otevřených otázkách jsou pro ně velmi cennou zpětnou vazbou k výuce.

Samozřejmě v případě jakýchkoliv dotazů či podnětů se na mne obraťte osobně či emailem (soukup@fsv.cuni.cz).

Petr Soukup

Proděkan pro studijní záležitosti


Jana Vojanová

Prokletá část – Marginalizované oblasti sociálních věd

 Redakční rada studentského odborného časopisu Tmavomodrý svět a Ústav středoevropských studií Slezské univerzity v Opavě zve na studentskou i akademickou konferenci. Konference se uskuteční 14. března 2017 v prostorách Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě. Tematicky se konference bude zaměřovat na 1. témata odklánějící se od mainstreamového proudu sociálních věd, 2. nekonvenční přístupy a metodologické postupy, 3. nonkonformní zpracování klasických nebo v současnosti dostatečně artikulovaných témat a 4. kritiku převažujících trendů sociálně vědních přístupů ve výzkumu a výuce. Více na http://www.tmavomodry-svet.cz/konference/


Jana Vojanová

Kniha na semestr

  Vážení kolegové, novou Knihou na semestr byla vybrána kniha Petera Høega Cit slečny Smilly pro sníh (Argo). S touto knihou se budete v příštím semestru průběžně setkávat v kursech vyučovaných v rámci bc. oboru SOSA a mgr. zaměření SA&Q. O doprovodných akcích a tematických přednáškách spojených s Knihou na semestr vás budeme dále informovat. Přeji příjemné čtení, Jakub Grygar


Jana Vojanová

Bc. státnice z analýzy dat

Státnice pro bc. studenty z analýzy dat proběhne 24. 1. od 10.00 (2074, 2071). Přihlašování je možné skrze tabulku https://goo.gl/BHgKra


Jana Vojanová

4. ročník studentské politologické konference

Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás srdečně zve na čtvrtý ročník studentské politologické konference Jak vidíme politiku, která se uskuteční 16. 2. 2017 v Olomouci. Konference je určena pro studenty Bc. a Mgr. oborů. Pro účastníky konference, kteří vystoupí se svým příspěvkem, bude zdarma zajištěn doprovodný program, strava, ubytování a bude proplaceno cestovné. Nejlepší příspěvky budou odměněny.Svůj zájem a abstrakty příspěvků zasílejte e-mailem na adresu politologie.olomouc@gmail.com do 25. 1. 2017.

Na setkání na konferenci se těšíDoc. PhDr. Tomáš Lebeda Ph.D.


Jana Vojanová

Výběrové řízení na vedoucího katedry veřejné a sociální politiky

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího katedry veřejné a sociální politiky. Předpokládaný nástup: březen 2017.Požadavky:

  • akademická nebo vědecká hodnost (docent, Ph.D., resp. ekvivalent v oboru a vyšší),
  • pedagogická a vědecká praxe v oboru veřejná politika nebo sociální politika,
  • kvalitní publikační výsledky
  • zkušenost s vedením pracovního kolektivu.

Přihlášky doložené profesním životopisem včetně seznamu publikací, doklady o dosaženém vzdělání, 3. koncepcí rozvoje katedry pro období 2017–2020, jejíž součástí bude především koncepce pedagogické a výzkumné činnosti a výhled rozvoje v personální oblasti, zasílejte do 1. 2. 2017 na adresu: Fakulta sociálních věd UK, personální referát, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1.


Martin Hájek

Volební Valné shromáždění - CASA

 Vážené členky, vážení členové,tímto si Vás dovolujeme pozvat na volební Valné shromáždění, které se uskuteční 21.1.2017 od 12:30 v prostorách AV ČR, Puškinovo náměstí 447/9, Praha 6.   Po jeho skončení bude od 16:00 následovat Ladislav Holy Lecture, kterou přednese Daniel Sosna. Pozvánku, navrhovaný program shromáždění i abstrakt LHL naleznete v příloze. Těšíme se na společné setkání. předsednictvo CASA


Jana Vojanová
Novinky
Volné pozice v sekci sociálních statistik na ČSÚ

Aktuální nabídka volných míst v sekci sociálních statistik na Českém statistickém úřadě vhodná pro absolventy Institu sociologických studií. V odboru statistik rozvoje společnosti, který se zabývá zejména realizací výběrových šetření z oblastí vzdělávání, zdravotnictví, kultury, sociálního zabezpečení, kriminality či informačních technologií se uvolnily dvě pozice. Jedna vhodná pro absolventy bakalářského studia (viz https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-rizeni-vrchni-referentrada-v-oddeleni-statistiky-vzdelavani-zdravotnictvi-kultury-a-socialniho-zabezpeceni), druhá pro absolventy magisterského studia (https://www.czso.cz/csu/czso/csu-hleda-odborneho-referenta-do-oddeleni-statistiky-vzdelavani-zdravotnictvi-kultury-a-socialniho-zabezpeceni).   Jakožto absolventka ISS FSV UK vím, že se jedná o pozice, při kterých lze dobře uplatnit a dále rozvíjet znalosti nabyté při studiu na ISS.       S pozdravem a přáním pěkného dne     Božena Půbalová Odbor statistik rozvoje společnosti Český statistický úřad tel.: 274 052 168


Jana Vojanová

109. Sociologický večer

Vážení příznivci sociologie,srdečně vás zveme na následující Sociologický večer, který se bude konat ve čtvrtek 2. února. Hostem bude Jiří Přibáň (Cardiff University), který promluví na téma:Sociální systém právaKlasické pojetí sociologie práva jako oboru zabývajícího se fakticitou práva, který je komplementární k normativní teorii práva a spekulativní filosofii práva, je konceptuálně i metodologicky nepřesné a neudržitelné. Teorie sociálních systémů naproti tomu umožňuje současně uchopit právo v jeho normativitě i sociální funkci. Systém pozitivního práva společnost nekonstituuje, přestože si to řada právníků nebo filosofů myslí, ale naopak je společností konstituován a funguje jen vzhledem k její vnitřní diferenciaci. Autopoiesis práva znamená, že právo lze vysvětlit zase jen z fungování systému pozitivního práva a nelze ho redukovat na politiku nebo hospodářství. Právní stát je organizace, kde dochází k vzájemné komunikaci mezi právem a politikou bez toho, že by jeden systém určoval fungování druhého.Kdy: čtvrtek 2. února, 18:30Kde: Hollar, místnost č. 215http://www.sociologickevecery.fsv.cuni.czTěšíme se na viděnou,Ondřej Špaček


Jana Vojanová

Electronic evaluation of courses

Dear students,

On the behalf of management of the Faculty of Social Sciences (Charles University in Prague), I would like to ask you to fill out anonymous electronic questionnaires to evaluate courses at FSV. In accordance with the concept approved by the faculty board, which was already announced on the faculty website, the questionnaires in electronic form are distributed only during the exam period. Filling out electronic questionnaires, it will be possible from 23th January 2017  10:00 AM  to 10th February  2017.You will receive an email with a link to the evaluation of courses that you have registered for this semester in SIS. I can assure you  that questionnaires are fully anonymous, i.e. after sending of complete questionnaire information about the author is erased. Of course I am aware that the completion of questionnaires need a portion of your time. Please, if you can, assign some time to this activity and you can help the faculty, where you are studying. To increase the attractiveness of e-assessment in the first year (ie. in this and the following semester), the management of FSV UK draw for 10 prizes for FSV those students who fill out questionnaires for all courses.Prizes will be nice sweatshitrs and t-shirts.I would like to inform you based on evaluation’s results of courses teachers are both valued by faculty (ie. Gold courses for the best) as well as directors of institutes and heads of departments conducted interviews with teachers of courses, which in turn are ranked the worst. Moreover, the results are read as individual teachers and especially the comments in the open-ended questions to them are very valuable feedback for them.

Of course if you have any questions or suggestions contact me personally or by e-mail (soukup@fsv.cuni.cz).

Petr Soukup

Vice Dean for Student Affairs


Jana Vojanová

Elektronické hodnocení kurzů

Vážené studentky a vážení studenti,

Jménem vedení FSV UK Vás žádám o vyplnění anonymních elektronických dotazníků k hodnocení výuky na FSV.  V souladu se záměrem schváleným fakultními orgány, přechází fakulta z tištěných dotazníků rozdávaných při výuce na konci každého semestru, k dotazníkům v elektronické podobě, distribuovaným až v průběhu zkouškového období. Vyplňování elektronických dotazníků bude možné od 23. 1. 2017 10:00h  do 10. 2. 2017. V návaznosti na tento email obdržíte email s odkazem na hodnocení kurzů, které máte tento semestr zapsány skrze SIS na FSV UK. Detailnější informace resp. často kladené otázky můžete nalézt na  odkazu https://docs.google.com/document/d/1zeDezAsnRr4gAJ6l71xKy4bIYo_EdOZWz5VWzC7xmok/edit. Stručný manuál najdete na stránce https://docs.google.com/document/d/1-OH7hACgjOMToIczzMR1P4gc5i8zopCnhn3L2-TrWqQ/edit . Samozřejmě jsem si vědom, že vyplnění dotazníků od vás žádá část vašeho času. Prosím, pokud jej můžete fakultě, na níž studujete věnovat, učiňte tak. Pro zvýšení atraktivity elektronického hodnocení bude i v dalších semestrech probíhat losování o 10 cen pro ty studenty FSV, kteří vyplní dotazníky za všechny kurzy. Cenami budou fakultní mikiny  a trička. Jen dodávám, že na základě hodnocení výuky jsou jednak oceňovány vedením fakulty nejlepší kurzy (tzv. zlaté kurzy), jednak ředitelé institutů a vedoucí kateder provádějí rozhovory s vyučujícími kurzů, které naopak jsou hodnoceny nejhůře. Výsledky si navíc čtou i jednotliví vyučující a zejména komentáře v otevřených otázkách jsou pro ně velmi cennou zpětnou vazbou k výuce.

Samozřejmě v případě jakýchkoliv dotazů či podnětů se na mne obraťte osobně či emailem (soukup@fsv.cuni.cz).

Petr Soukup

Proděkan pro studijní záležitosti


Jana Vojanová

Prokletá část – Marginalizované oblasti sociálních věd

 Redakční rada studentského odborného časopisu Tmavomodrý svět a Ústav středoevropských studií Slezské univerzity v Opavě zve na studentskou i akademickou konferenci. Konference se uskuteční 14. března 2017 v prostorách Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě. Tematicky se konference bude zaměřovat na 1. témata odklánějící se od mainstreamového proudu sociálních věd, 2. nekonvenční přístupy a metodologické postupy, 3. nonkonformní zpracování klasických nebo v současnosti dostatečně artikulovaných témat a 4. kritiku převažujících trendů sociálně vědních přístupů ve výzkumu a výuce. Více na http://www.tmavomodry-svet.cz/konference/


Jana Vojanová

Kniha na semestr

  Vážení kolegové, novou Knihou na semestr byla vybrána kniha Petera Høega Cit slečny Smilly pro sníh (Argo). S touto knihou se budete v příštím semestru průběžně setkávat v kursech vyučovaných v rámci bc. oboru SOSA a mgr. zaměření SA&Q. O doprovodných akcích a tematických přednáškách spojených s Knihou na semestr vás budeme dále informovat. Přeji příjemné čtení, Jakub Grygar


Jana Vojanová

Bc. státnice z analýzy dat

Státnice pro bc. studenty z analýzy dat proběhne 24. 1. od 10.00 (2074, 2071). Přihlašování je možné skrze tabulku https://goo.gl/BHgKra


Jana Vojanová

4. ročník studentské politologické konference

Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás srdečně zve na čtvrtý ročník studentské politologické konference Jak vidíme politiku, která se uskuteční 16. 2. 2017 v Olomouci. Konference je určena pro studenty Bc. a Mgr. oborů. Pro účastníky konference, kteří vystoupí se svým příspěvkem, bude zdarma zajištěn doprovodný program, strava, ubytování a bude proplaceno cestovné. Nejlepší příspěvky budou odměněny.Svůj zájem a abstrakty příspěvků zasílejte e-mailem na adresu politologie.olomouc@gmail.com do 25. 1. 2017.

Na setkání na konferenci se těšíDoc. PhDr. Tomáš Lebeda Ph.D.


Jana Vojanová

Výběrové řízení na vedoucího katedry veřejné a sociální politiky

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího katedry veřejné a sociální politiky. Předpokládaný nástup: březen 2017.Požadavky:

Přihlášky doložené profesním životopisem včetně seznamu publikací, doklady o dosaženém vzdělání, 3. koncepcí rozvoje katedry pro období 2017–2020, jejíž součástí bude především koncepce pedagogické a výzkumné činnosti a výhled rozvoje v personální oblasti, zasílejte do 1. 2. 2017 na adresu: Fakulta sociálních věd UK, personální referát, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1.


Martin Hájek

Volební Valné shromáždění - CASA

 Vážené členky, vážení členové,tímto si Vás dovolujeme pozvat na volební Valné shromáždění, které se uskuteční 21.1.2017 od 12:30 v prostorách AV ČR, Puškinovo náměstí 447/9, Praha 6.   Po jeho skončení bude od 16:00 následovat Ladislav Holy Lecture, kterou přednese Daniel Sosna. Pozvánku, navrhovaný program shromáždění i abstrakt LHL naleznete v příloze. Těšíme se na společné setkání. předsednictvo CASA


Jana Vojanová