prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.

Působiště:

  • Vědecká rada
  • Katedra veřejné a sociální politiky

E-mail: potucek@fsv.cuni.cz , 32978401@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 464 946 , +420 724 049 804 , +420 267 224 230

Místnost: č. C213, Jinonice, budova C

ResearcherID: AFF-1056-2022

Scopus Author ID: 6603749894

ORCID ID: 0000-0002-7429-7922

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Veřejná politika JSM518, Doktorský seminář VSPA1 - JSD001, A2 – JSD002, A3 - JSD003, A4 – JSD004

vymezování veřejně politického problému Identifikace procesu vedoucího od vymezení sociálního problému ke stanovení způsobu jeho řešení nástroji veřejné politiky
Ideologie ve veřejné a sociální politice Analýza role ideologií ve formování a realizaci konkrétní veřejné / sociální politiky
Rozhodování ve veřejné a sociální politice Analýza přípravy a realizace konkrétního veřejně / sociálně politického opatření s uplatněním vybrané teorie rozhodovacího procesu
Vládnutí v kontextu globalizace a evropské integrace Identifikace vlivu globalizace a evropské integrace na proměny vybrané národní veřejné / sociální politiky
Proměny českého systému důchodového zabezpečení Dynamika proměn vybraného segmentu českého systému důchodového zabezpečení v perspektivě jeho aktérů a institucí

Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě (2018+) Projekt TL01000220 Programu Éta TA ČR na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Odpovědný řešitel: Martin Potůček
Na řešení rozsáhlých průřezových rozhodovacích úloh se kromě představitelů veřejné správy podílejí také politici, odborníci, představitelé zájmových skupin a občanská veřejnost. Komunikace a rozhodování o směru, obsahu a způsobu realizace uvažovaných změn ovšem naráží na překážky, které mohou vyústit buď do nepromyšlených reforem, nebo mohou naopak zdržovat nebo znemožnit realizaci těch potřebných – s negativními důsledky pro občany i ekonomiku. Cílem tohoto projektu je zhodnotit dosavadní zkušenosti s řešením takových úloh u nás a ve světě a navrhnout vztahové a procesuální inovace, které povedou k jejich efektivnějšímu řešení v budoucnosti.

Zabezpečování ve stáří v interakci státní správy a občanů (2018+)
Projekt TL01000491 Programu Éta TA ČR na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Odpovědný řešitel: Pavol Frič
Cílem projektu je vytvořit bázi poznatků pro tvorbu vhodné komunikační strategie státní správy v oblasti zabezpečování na stáří zaměřené na různé segmenty obyvatelstva a přispět k vytvoření národního akčního plánu pozitivního stárnutí. Konkrétními aplikačními výstupy budou: 1. „Průvodce strategiemi zabezpečování se na stáří“ pro pracovníky veřejné správy a 2. „Manuál zabezpečování se na stáří pro občany“ jako zásadní podklad pro interaktivní aplikace (např. www stránky) a kampaně aplikačních garantů, kteří díky těmto výstupům budou schopni reflektovat potřeby a srozumitelněji vysvětlovat své záměry občanům a také médiím. Občané získají lepší přehled o možnostech optimalizovat své strategie zabezpečování se na stáří.

Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti (Progres Q18) 2017+ Ceses je jedním z řešitelských pracovišť části programu Progres Univerzity Karlovy, který zastřešuje Fakulta sociálních věd UK. Progres Q18 je zaměřen na rozsáhlejší spolupráci v rámci společensko-vědního výzkumu na UK a na rozvíjení společenskovědních oborů prostřednictvím mezioborového výzkumu rozmanitých konkrétních témat, která budou vycházet ze zájmů a potřeb jednotlivých badatelů, resp. jejich týmů, popř. vědecké a také společenské naléhavosti zkoumaných otázek.

veřejná a sociální politika

řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě, strategické vládnutí v kontextu globalizace a evropské integrace, politika sociálního zabezpečení, zdravotní politika, penzijní reformy