Bakalářské studijní obory

Bakalářské studijní obory

Sociologie a sociální politika
Bakalářský studijní program sociologie a sociální politika je výsledkem spolupráce kateder sociologie a veřejné a sociální politiky. Schopnost spolupráce a týmová práce jsou přesně tím, co tento program i jeho absolventy a absolventky charakterizuje. Umějí nejen přemýšlet, ale také komunikovat. Díky tomu se ve společnosti, která dnes na komunikaci bezesporu stojí, budou schopni výborně uplatnit – nejen v organizacích, které se zaměřují na sociální výzkum, ale obecně ve firemní sféře i veřejných úřadech a institucích. Program kombinuje studium sociologické analýzy, sociální politiky a metodologie sociologického výzkumu. 

Sociologie se specializací: Sociální antropologie
Specializace klade důraz na analýzu pozdně moderních západních společností a kultur, stejně tak jako na analýzu společností a kultur neevropských a nezápadních. V důsledku toho vysvětluje, co je variabilní a co je univerzální v jednotlivých společnostech a kulturách. Zvláštní pozornost je pak věnována dichotomii společnost – kultura. Obecně je velká pozornost věnována rozvoji antropologické perspektivy se zvláštním zřetelem k výzkumným technikám, badatelskému porozumění zkoumané („cizí“, „odlišné“) společnosti či kultuře a badatelské reflexi širších kontextů sociálně-vědního výzkumu. 

Sociologie se specializací: Studia současných společností
V průběhu studia v této specializaci budou studenti obeznámeni s aktuálními teoretickými přístupy k pochopení dynamické a komplexní povahy současného světa. Studium jim pomůže v orientaci v současných společnostech, v nichž hrají důležitou roli média, digitální technologie a politika. Studia současných společností věnují pozornost sociálním nerovnostem, stejně tak jako aktuálním fenoménům migrace a spotřeby. Poznávání současného světa přitom neznamená jen poznávání lokální a národní reality, ale i poznávání reality evropské a globální.  
 

Bakalářské interdisciplinární obory

Politologie a veřejná politika

Rozčiluješ se při četbě novin? Máš pocit, že naše země není dobře řízena? Chtěla nebo chtěl bys tomu porozumět či dokonce přispět k tomu, aby se to zlepšilo? Pak je studium Politologie a veřejné politiky přesně pro tebe. Snažíme se pochopit a vysvětlit, proč politika vypadá tak, jak vypadá. Díváme se přitom jak na prostředí (polity) a procesy (politics), ale zajímá nás i věcný obsah politiky (policy), tedy samotné společenské problémy a jejich možná řešení.

Demografie s veřejnou a sociální politikou
Specializace Demografie s veřejnou a sociální politikou, kterou zajišťují společně Přírodovědecká fakulta UK a Institut sociologických studií FSV UK, nabízí celistvý pohled do celé řady demografických problémů v kombinaci s hlavními principy a postupy formování veřejných a sociálních politik. Studium umožňuje studentům kombinovat poznatky jak z demografické analýzy, populačních odhadů, populačního vývoje České republiky a světa, tak z oblasti vzdělávací, zdravotnické, rodinné a sociální politiky v České republice a světě. 

BAKALÁŘSKÉ OBORY V ANGLICKÉM JAZYCE

Social Sciences
Social Sciences je zcela nový, interdisciplinární sociálně-vědní bakalářský program vyučovaný v angličtině. Výuka je zaměřena na zkoumání současných otázek a problémů společnosti, např. zvládání komplexity, organizace vládnutí, medializace sociálních vztahů, interakce společnosti, technologií a přírodního prostředí. Druhou osou oboru je výuka společenskovědní metodologie výzkumu (30% kreditové dotace), která je nezbytným předpokladem pro rozvíjení analytických schopností a pro efektivní hledání řešení složitých otázek. Ve srovnání s podobnými obory je relativně velká pozornost věnována přípravě bakalářské práce. Výuka bude zahájena v září 2020.