Rigorózní řízení

Rigorózní zkouška ze sociologie

Rigorózní zkouška sestává ze dvou částí – obhajoby předložené rigorózní práce a ústní zkoušky

Charakteristika prací, které mohou být předloženy k obhajobě jako rigorózní práce:

Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné vědecké činnosti v oboru sociologie. Jako rigorózní práce k obhajobě může být předložena i práce diplomová, obhájená a hodnocená stupněm A (vynikající) na katedře sociologie ISS FSV UK.

Ústní zkouška - okruhy otázek

1. Proměny vývoje předmětu sociologie v čase. Základní paradigmata v dějinách sociologie
2. Kritická a radikální sociologie v dějinách a v současnosti (klasický marxismus, frankfurtská škola, neomarxismus, radikální feminismus).
3. Problém řádu ve společnosti a v sociologii, pojem a problém řádu, konsensu a rovnováhy v klasické a moderní sociologii.
4. Gender: nový pohled na postavení ženy ve společnosti, základy feministické sociologie.
5. Hodnoty a normy ve společnosti, problém tzv. kulturního a mravního relativismu.
6. Náboženství jako sociální jev a dějiny sociologického studia náboženství. Církve jako sociální instituce
7. Fenomén zla, násilí a agrese jako sociologický, etický a filozofický problém, rasismus a xenofobie.
8. Komunikace a jazyk jako sociologický problém. Sociologie masových médií.
9. Sociální nerovnost jako sociologický problém: třídy a vrstvy, sociální stratifikace a mobilita
10. Problém skupiny v sociologii, od primárních skupin k sociální síti
11. Kultura v sociologii a kulturní antropologii. Základní složky a funkce kultury, kulturní a sociální změna.
12. Od tradiční k postmoderní společnosti – základní typologie společnostiv dějinách sociologie, sociologie jako teorie modernity, sociologické koncepce soudobých společností
13. Každodennost jako sociální a sociologický problém (fenomenologická sociologie, etnometodologie, historické pohledy na každodennost).
14. Základní pojmy biografického přístupu, biografická zkušenost a realita.
15. Veřejnost, masová komunikace jako sociologický problém. Role médií v politice, sociologie voleb a politických stran
16. Problém moci, panství a sociální spravedlnosti v sociologii /od klasického pojetí k postmodernímu).
17. Hierarchie, byrokracie a vláda jako sociologický problém. Model racionální vlády, teorie byrokracie.
18. Role sociálních hnutí v novodobých společnostech
19. Nacionalismus, názory na vznik a vývoj národních států a národů, problematika národních menšin.

Doporučená literatura:
Bauman, Zykmund: Úvahy o postmoderní době, Praha 1995
Bauman, Zykmund: Myslet sociologicky, praha 1997
Bauman, Zykmund: Globalizace, Praha 1999
Berger, Peter I – Thomas Luckmann: Sociální konstrukce reality, Praha 1999
Bourdiedu, Pierre: Teorie jednání, Praha 1998
Dahrendorf, Ralph: Moderný sociálnz konflikt, Bratislava 1991
Gellner, Arnošt: Národy a nacionalismus, Praha 1993
Gellner, Arnošt: Podmínky svobody, Praha 1997
Giddens, Anthony: Sociologie, Praha
Keller, Jan: Dvanáct omylů socilogie, Praha
Mauss, Marcel: Esej o daru, Praha 1999
Možný, Ivo: Sociologie rodiny, praha 1999
Petrusek Milan – Miltová, Alena – Vodáková Alena :Sociologické školy, směry, paradigmata. Praha 1996
Veblen, Thorstein: Teorie zahálčivé třídy, Praha 1999
Weber, Max: Autorita, etika a společnost. Praha 1997
Weber, Max: Metodologie, sociologie a politika. Praha 1998
Weber, Max:Sociologie náboženství, Praha 1998

Rigorózní zkouška z veřejné a sociální politiky

Rigorózní zkouška sestává ze dvou částí – obhajoby předložené rigorózní práce a ústní zkoušky k obecnému kontextu a aktuálním tématům oboru.

Charakteristika prací, které mohou být předloženy k obhajobě jako rigorózní práce:

Rigorózní práce je vypracována jako nová práce, není tedy možné ji předložit jako práci diplomovou, byť mírně rozšířenou.

Jako rigorózní práce může být uznána práce, pokud byla sama nebo její podstatná část publikována. Za relevantní publikaci je považována taková publikace, která odpovídá bodovaným publikačním výstupům, dle platné metodiky RVVI, nebo která byla publikována ve významném zahraničním časopise.

Ústní zkouška - obecný kontext a aktuální témata oboru

Kandidát odpoví na jednu náhodně vybranou otázku:

  1. Čím se zabývá současná filozofie a metodologie vědy a co nabízí oboru veřejná a sociální politika.  Charakterizujte s uvedením jednoho tématu, konceptu nebo přínosu vybraného autora.
  2. Čím se zabývá současná politická filozofie a co nabízí oboru veřejná a sociální politika. Charakterizujte s uvedením jednoho tématu, konceptu nebo přínosu vybraného autora.
  3. Jak se promítají procesy globalizace a evropské integrace do veřejné politiky na úrovni jednotlivých států.
  4. Sociální stát, jeho vymezení, podoby a proměny v Evropě a v České republice.
  5. Teorie demokracie a možnosti jejich uplatnění v analýze veřejných a sociálních politik.
  6. Spory o občanskou společnost.
  7. Institucionální ekonomie. Možnosti jejího uplatnění ve veřejné a sociální politice.
  8. Hlavní rozpory soudobé euroatlantické civilizace a možnosti jejich řešení.
  9. Veřejně politický kontext reforem veřejných financí: politické ideologie, aktéři, nástroje, efekty.
  10. Strategické vládnutí a Česká republika.

Doporučená literatura k rigorózní zkoušce