Rigorózní řízení

Rigorózní zkouška ze sociologie

Rigorózní zkouška sestává ze dvou částí – obhajoby předložené rigorózní práce a ústní zkoušky

Charakteristika prací, které mohou být předloženy k obhajobě jako rigorózní práce:

Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné vědecké činnosti v oboru sociologie. Jako rigorózní práce k obhajobě může být předložena i práce diplomová, obhájená a hodnocená stupněm A (vynikající) na katedře sociologie ISS FSV UK.

Ústní zkouška - okruhy otázek

1. Proměny vývoje předmětu sociologie v čase. Základní paradigmata v dějinách sociologie
2. Kritická a radikální sociologie v dějinách a v současnosti (klasický marxismus, frankfurtská škola, neomarxismus, radikální feminismus).
3. Problém řádu ve společnosti a v sociologii, pojem a problém řádu, konsensu a rovnováhy v klasické a moderní sociologii.
4. Gender: nový pohled na postavení ženy ve společnosti, základy feministické sociologie.
5. Hodnoty a normy ve společnosti, problém tzv. kulturního a mravního relativismu.
6. Náboženství jako sociální jev a dějiny sociologického studia náboženství. Církve jako sociální instituce
7. Fenomén zla, násilí a agrese jako sociologický, etický a filozofický problém, rasismus a xenofobie.
8. Komunikace a jazyk jako sociologický problém. Sociologie masových médií.
9. Sociální nerovnost jako sociologický problém: třídy a vrstvy, sociální stratifikace a mobilita
10. Problém skupiny v sociologii, od primárních skupin k sociální síti
11. Kultura v sociologii a kulturní antropologii. Základní složky a funkce kultury, kulturní a sociální změna.
12. Od tradiční k postmoderní společnosti – základní typologie společnostiv dějinách sociologie, sociologie jako teorie modernity, sociologické koncepce soudobých společností
13. Každodennost jako sociální a sociologický problém (fenomenologická sociologie, etnometodologie, historické pohledy na každodennost).
14. Základní pojmy biografického přístupu, biografická zkušenost a realita.
15. Veřejnost, masová komunikace jako sociologický problém. Role médií v politice, sociologie voleb a politických stran
16. Problém moci, panství a sociální spravedlnosti v sociologii /od klasického pojetí k postmodernímu).
17. Hierarchie, byrokracie a vláda jako sociologický problém. Model racionální vlády, teorie byrokracie.
18. Role sociálních hnutí v novodobých společnostech
19. Nacionalismus, názory na vznik a vývoj národních států a národů, problematika národních menšin.

Doporučená literatura:
Bauman, Zykmund: Úvahy o postmoderní době, Praha 1995
Bauman, Zykmund: Myslet sociologicky, praha 1997
Bauman, Zykmund: Globalizace, Praha 1999
Berger, Peter I – Thomas Luckmann: Sociální konstrukce reality, Praha 1999
Bourdiedu, Pierre: Teorie jednání, Praha 1998
Dahrendorf, Ralph: Moderný sociálnz konflikt, Bratislava 1991
Gellner, Arnošt: Národy a nacionalismus, Praha 1993
Gellner, Arnošt: Podmínky svobody, Praha 1997
Giddens, Anthony: Sociologie, Praha
Keller, Jan: Dvanáct omylů socilogie, Praha
Mauss, Marcel: Esej o daru, Praha 1999
Možný, Ivo: Sociologie rodiny, praha 1999
Petrusek Milan – Miltová, Alena – Vodáková Alena :Sociologické školy, směry, paradigmata. Praha 1996
Veblen, Thorstein: Teorie zahálčivé třídy, Praha 1999
Weber, Max: Autorita, etika a společnost. Praha 1997
Weber, Max: Metodologie, sociologie a politika. Praha 1998
Weber, Max:Sociologie náboženství, Praha 1998

Rigorózní zkouška z veřejné a sociální politiky

Rigorózní zkouška sestává ze dvou částí – obhajoby předložené rigorózní práce a ústní zkoušky k obecnému kontextu a aktuálním tématům oboru.

Charakteristika prací, které mohou být předloženy k obhajobě jako rigorózní práce:

Náležitosti rigorózních prací definuje Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací. Jako rigorózní práce může být uznána i práce diplomová, pokud (i) její téma a použité výzkumné metody přísluší oboru Veřejná a sociální politika; (ii)  splňuje požadavky opatření děkana; (iii) na jejím základě vznikl odborný článek, který byl publikován nebo přijat k publikaci v kvalitním mezinárodním časopise tematicky odpovídajícím oboru Veřejná a sociální politika indexovaném v databázi SSCI nebo Scopus.

Ústní zkouška - obecný kontext a aktuální témata oboru

Kandidát odpoví na jednu náhodně vybranou otázku:

  1. Čím se zabývá současná filozofie a metodologie vědy a co nabízí oboru veřejná a sociální politika.  Charakterizujte s uvedením jednoho tématu, konceptu nebo přínosu vybraného autora.
  2. Čím se zabývá současná politická filozofie a co nabízí oboru veřejná a sociální politika. Charakterizujte s uvedením jednoho tématu, konceptu nebo přínosu vybraného autora.
  3. Jak se promítají procesy globalizace a evropské integrace do veřejné politiky na úrovni jednotlivých států.
  4. Sociální stát, jeho vymezení, podoby a proměny v Evropě a v České republice.
  5. Teorie demokracie a možnosti jejich uplatnění v analýze veřejných a sociálních politik.
  6. Spory o občanskou společnost.
  7. Institucionální ekonomie. Možnosti jejího uplatnění ve veřejné a sociální politice.
  8. Hlavní rozpory soudobé euroatlantické civilizace a možnosti jejich řešení.
  9. Veřejně politický kontext reforem veřejných financí: politické ideologie, aktéři, nástroje, efekty.
  10. Strategické vládnutí a Česká republika.

Doporučená literatura k rigorózní zkoušce