Bc. a mgr. práce

Důležité informace a odkazy

Termíny pro podávání projektů bakalářských / diplomových prací jsou dány vyhláškou ředitele

Termíny odevzdání projektu i prací jsou dány harmonogramem akademického roku

Průvodce zpracováním závěrečných prací si můžete prostudovat zde

Termíny odevzdání projektů

platné pro bakalářské studijní programy SOSP, SOSA, SOC_SSS a SOC_SA a magisterský studijní program SOC

 30. 6.   Zaslání projektů     

 https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14500  - odevzdávárna pro bakalářské projekty

 https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=14501 - odevzdávárna pro projekty diplomových prací

 30. 9.  Zaevidování projektů bakalářských a diplomových prací v SISu.

Projekty prací

Dva semestry předcházející semestr, v němž student plánuje obhajovat práci (tedy rok předem), odevzdá projekt bakalářské práce (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14500) do odevzdávárny patřičné skupiny, do které se plánujete zapsat v rámci kurzu Bakalářský seminář. Konkrétní termíny se každoročně vypisují na nástěnce ISS. V případě, že si student nalezne externího konzultanta a vybere si téma, které neodpovídá vypsaným tematických okruhům, musí být takový projekt schválen vedoucím katedry. Předpokladem pro vedení práce externím konzultantem je jeho písemný souhlas s převzetím této role (včetně závazku z ní vyplývajících). Ke změně konzultanta před obhajobou práce muže dojít jen s písemným souhlasem ředitele ISS. Student je povinen projednat konečnou verzi projektu s konzultantem tak, aby měl dostatek času (minimálně 10 dní) reagovat na jeho připomínky. Případné problémy je student povinen ihned sdělit poradci pro bakalářské práce (vedoucímu katedry), který je řeší ve spolupráci s ředitelem ISS.

Projekt zahrnuje:

Projekty bakalářských a diplomových prací jsou vypracovány podle šablony (viz níže). Pokud se na vedení projektu podílí vedle vedoucího práce z katedry sociologie i externí konzultant, pak je součástí projektu i písemný souhlas konzultanta se spoluprací, který je k dispozici na sekretariátu ISS.

 

Formulář prohlášení externího konzultanta - katedra sociologie

Šablona projektu

Šablona projektu bakalářské (obor SOSP a obory se specializací) a diplomové práce (obor Sociologie) zde

Šablona projektu diplomové práce (obor Veřejné a sociální politiky) zde

Témata prací

Společné informace pro bc. a mgr. práce:

  1. Projekty bakalářských a diplomových prací se odevzdávají v termínu stanoveném pro daný ak. rok. vyhláškou ředitele ISS (zpravidla 30. 6. ak. roku předcházejícího ak. roku, ve kterém si studující zapisuje kurs Bakalářský seminář I., resp. Diplomový seminář I.).

  2. Informace o projektech bakalářských prací a postupu jejich schvalování jsou dostupné prostřednictvím fakultního účtu na stránce Projekt bakalářské práce v Moodle.
  3. Informace o projektech diplomových prací a postupu jejich schvalování jsou dostupné prostřednictvím fakultního účtu na stránce Projekt diplomové práce SP Sociologie v Moodle.
  4. Práce musí vyhovovat kritériím stanoveným fakultou, splňovat náležitosti odborného textu a mít příslušný rozsah (rozsah se počítá v normostranách, jež jsou definovány počtem 1800 znaků s mezerami na stranu). Práce musí obsahovat schválené teze a cizojazyčný abstrakt. Bakalářské práce musí mít rozsah nejméně 30 normostran (54 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh, magisterské práce nejméně 60 normostran (108 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh. V případě, že je magisterská práce napsaná v anglickém jazyce, je minimální rozsah 50 normostran (90 000 znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh. Práce musí mít úpravu titulní strany předepsanou fakultou a obsahovat podepsané prohlášení autora potvrzující původnost textu, jeho rozsah a úplnost uvedených pramenů a literatury. Detaily stanoví opatření děkana.
  5. Zveřejňování prací dle čl. 18a Studijního a zkušebního řádu univerzity zajišťují jednotlivé instituty, resp. katedry podle opatření děkana o zveřejňování prací v SIS UK.
  6. Každou předloženou práci musí písemně posoudit její vedoucí a jeden oponent. Oponenta práce určuje garant příslušného studijního programu po odevzdání práce. Posudky vedoucího práce a oponenta musí být autorovi práce k dispozici nejpozději pět pracovních dnů před termínem státní zkoušky. Detaily stanoví opatření děkana. Posudky musí obsahovat výslovné doporučení/nedoporučení práce k obhajobě a také návrh klasifikace práce. V případě, že jsou oba posudky nedoporučující, student má možnost přihlášku ke státní zkoušce stáhnout.