Bc. a mgr. práce

Průvodce zpracováním závěrečných prací na FSV UK

Témata prací

Bakalářské práce (zaměření sociologie)

V bakalářské práci má student(ka) prokázat, že zvádl(a) základní nároky, které se kladou na samostatné zvládnutí vymezeného poznávacího problému v oboru, tj. schopnost jasně jej formulovat, charakterizovat a zdůvodnit výběr užitých metod, shromáždit potřebná data a poznatky, formulovat jednoznačné a podložené závěry a pracovat s odkazovým a poznámkovým aparátem (práce musí zahrnovat odkazy na relevantní domácí a zahraniční literaturu - vlastní myšlenky musí být jednoznačně odlišeny od převzatých).

Každá práce proto musí zahrnovat:

 1. Rozbor poznávacího problému na základě relevantní literatury, případně publikovaných výzkumných zpráv.
 2. Cíle práce a výzkumnou otázku (otázky).
 3. Popis použité metodiky (metodologie).
 4. Argumentaci v práci předložených tvrzení.
 5. Závěry, ke kterým autor(ka) dospěl(a).

Bakalářská práce muže být teoretickou statí, rozborem sociálního problému (jeho institucionálního řešení), analýzou problému sociální politiky, zdůvodněným návrhem sociálně politického opatření nebo empirickou prací založenou na výzkumu a základních teoretických poznatcích v příslušné oblasti. Pokud by bakalářská práce mela vybočit z těchto klasických žánrů, musí student žádat o výjimku vedoucího katedry. Tato žádost musí být doporučena konzultantem práce. Pokud student práci řádně nekonzultuje nebo v zásadních věcech nedbá konzultantových doporučení, může o tom konzultant informovat vedoucího katedry. Nedojde-li k dohodě se studentem, má konzultant právo se vedení práce vzdát, a to nejpozději 4 týdny před termínem odevzdání práce. Obdobně student, nemá-li možnost dostatečně konzultovat svou práci s konzultantem, musí o těchto potížích informovat vedoucího katedry, aby problém mohl být včas vyřešen. Prokáže-li se, že student nějaké pasáže opsal z jiné práce, aniž by na ni odkázal, je to důvod pro návrh na vyloučení ze studia.

Témata či tematické okruhy prací, jež jsou jednotliví pedagogové připraveni vést, uveřejňují zde na ISS stránce nebo na svých internetových stránkách. Termíny odevzdání projektu i bakalářských prací jsou dány harmonogramem akademického roku.

Bakalářské práce (zaměření sociální politika)

Základní charakteristika:

V bakalářské práci má student(ka) prokázat, že zvládl(a) základní nároky, které se kladou na samostatné zvládnutí vymezeného poznávacího problému v oboru sociální politiky, tj. schopnost jasně formulovat užitá teoretická východiska, charakterizovat a zdůvodnit výběr užitých metod, shromáždit potřebná data a poznatky, formulovat jednoznačné a podložené závěry a pracovat s odkazovým a poznámkovým aparátem (práce musí zahrnovat odkazy na relevantní domácí a zahraniční literaturu - vlastní myšlenky musí být jednoznačně odlišeny od převzatých).

Každá práce musí zahrnovat:

 1. Vymezení poznávacího problému.
 2. Cíle práce a výzkumnou otázku (otázky).
 3. Teoretická východiska, nejlépe promítnutá do návrhu konceptuálního rámce analýzy.
 4. Metodický přístup.
 5. Samotný text práce.
 6. Základní závěry.

S nabízenými tématy bakalářských prací se studenti mohou seznámit na webové stránce ISS, případně také prostřednictvím osobních webových stránek jednotlivých konzultantů– pedagogů působících na ISS zde.

Bakalářská práce může být teoretickou statí, rozborem sociálního problému, analýzou vymezené části sociální politiky (případně i návrhem na její změny) nebo studií dokumentující výsledky empirického výzkumu. Pokud by bakalářská práce mela vybočit z těchto klasických žánrů, musí student žádat o výjimku vedoucího katedry veřejné a sociální politiky. Tato žádost musí být doporučena konzultantem práce. Pokud student práci řádně nekonzultuje nebo v zásadních věcech nedbá konzultantových doporučení, může o tom konzultant informovat poradce pro bakalářské práce. Nedojde-li k dohodě se studentem, má konzultant právo se vedení práce vzdát, a to nejpozději 4 týdny před termínem odevzdání práce. Obdobně student, nemá-li možnost dostatečně konzultovat svou práci s konzultantem, musí o těchto potížích informovat poradkyni pro bakalářské práce, aby problém mohl být včas vyřešen. Prokáže-li se, že student nějaké pasáže opsal z jiné práce, aniž by na ni odkázal, je to důvod pro návrh na vyloučení ze studia.

Společné informace pro bc. a mgr. práce:

 1. Bakalářská, resp. magisterská závěrečná práce (dále jen „práce“), se zadává a předkládá v termínech stanovených v harmonogramu
 2. Téma si student zadává formou žádosti vedoucímu katedry, resp. pracovníkovi pověřenému správou prací. Žádost musí mít charakter tezí, tj. musí obsahovat (a) předpokládaný název práce, (b) stručnou charakteristiku tématu a stávající literatury k ní, (c) metody práce, (d) předpokládanou strukturu a (e) základní literaturu, musí být (e) podepsána navrhovaným vedoucím práce. Žádost musí být podána vždy nejméně jeden rok před předpokládaným termínem konání státních zkoušek. O přijetí tezí (včetně případných změn, navržení konzultanta apod.) rozhoduje stanoveným způsobem ředitel institutu, resp. vedoucí katedry.
 3. Práci je třeba předložit ve dvou tištěných kopiích v pevné vazbě v termínu stanoveném katedrou, jež zajišťuje realizaci příslušného studijního oboru. Práce musí vyhovovat kritériím stanoveným fakultou, splňovat náležitosti odborného textu a mít příslušný rozsah (rozsah se počítá v normostranách, jež jsou definovány počtem 1800 znaků s mezerami na stranu). Práce musí obsahovat schválené teze a cizojazyčný abstrakt. Bakalářské práce musí mít rozsah nejméně 30 normostran (54 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh, magisterské práce nejméně 60 normostran (108 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh. V případě, že je magisterská práce napsaná v anglickém jazyce, je minimální rozsah 50 normostran (90 000 znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh. Práce musí mít úpravu titulní strany předepsanou fakultou a obsahovat podepsané prohlášení autora potvrzující původnost textu, jeho rozsah a úplnost uvedených pramenů a literatury. Detaily stanoví opatření děkana.
 4. Zveřejňování prací dle čl. 18a Studijního a zkušebního řádu univerzity zajišťují jednotlivé instituty, resp. katedry podle opatření děkana o zveřejňování prací v SIS UK.
 5. Každou předloženou práci musí písemně posoudit její vedoucí a jeden oponent. Oponenta práce určuje garant příslušného studijního programu po odevzdání práce. Posudky vedoucího práce a oponenta musí být autorovi práce k dispozici nejpozději pět pracovních dnů před termínem státní zkoušky. Detaily stanoví opatření děkana. Posudky musí obsahovat výslovné doporučení/nedoporučení práce k obhajobě a také návrh klasifikace práce. V případě, že jsou oba posudky nedoporučující, student má možnost přihlášku ke státní zkoušce stáhnout.

Projekty prací

Dva semestry předcházející semestr, v němž student plánuje obhajovat práci (tedy rok předem), odevzdá asistentce katedry sociologie (Janě Vojanové) projekt práce. Konkrétní termíny se každoročně vypisují na nástěnce ISS. V případě, že si student nalezne externího konsultanta a vybere si téma, které neodpovídá vypsaným tematických okruhům, musí být takový projekt schválen ředitelem ISS. Předpokladem pro vedení práce externím konzultantem je jeho písemný souhlas s převzetím této role (včetně závazku z ní vyplývajících). Ke změně konzultanta před obhajobou práce muže dojít jen s písemným souhlasem ředitele ISS. Student je povinen projednat konečnou verzi projektu s konzultantem tak, aby měl dostatek času (minimálně 10 dní) reagovat na jeho připomínky. Případné problémy je student povinen ihned sdělit poradci pro bakalářské práce (vedoucímu katedry), který je řeší ve spolupráci s ředitelem ISS.

Projekt zahrnuje:

 1. Předpokládaný název práce.
 2. Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému.
 3. Předpokládané metody zpracování a předběžnou strukturu práce.
 4. Orientační seznam literatury.
 5. Jméno konzultanta a jeho písemný souhlas se spoluprací (v případě externího konzultanta na zvláštním formuláři, který je k dispozici na sekretariátu ISS a u dr. Tomandlové - KVSP)

Formulář prohlášení externího konzultanta - katedra sociologie