Nabízená témata bakalářských a diplomových prací Katedry veřejné a sociální politiky

Nabízená témata bakalářských a diplomových prací Katedry veřejné a sociální politiky

Angelovská Olga

Bakalářské a diplomové

 • sociální politika
 • zdravotní politika
 • Multiple Streams Framework

 

Dobiášová Karolína

Bakalářské a diplomové

 • rodinná politika
 • migrační politika
 • zdravotní politika a podpora zdraví
 • sociální politika

 

Frič Pavol

Bakalářské a diplomové

 • Občanská společnost a populizmus
 • Vývoj protikorupční politiky v ČR po pádu Nečasovy vlády

 

Hejzlarová Eva

Bakalářské a diplomové

 • Politika rovných příležitostí žen a mužů
 • Regionální a lokální sociální politika

 

Jelínková Marie

Bakalářské a diplomové

 • Migrační politiky
 • Proces začleňování a přijímání migrantů
 • Migrace a lokální úroveň
 • Výzvy prostorové a sociální mobility
 • Situace nejrůznějších skupin migrantů a migrantek
 • Aplikace různých teorií v oblasti migrace a integrace migrantů

 

Kohoutek Jan

Bakalářské a diplomové

 • Vysokoškolská politika
 • Veřejná správa
 • Implementace veřejných politik

 

Kotherová Zuzana

Bakalářské a diplomové

 • Anti-vaccination movements a jejich dopady na zdravotní systém
 • Analýza personální politiky ve zdravotnictví

 

Mouralová Magdaléna

Bakalářské a diplomové

 • Proč vypadá vzdělávací politika tak, jak vypadá?
 • Aktéři vzdělávací politiky a vztahy mezi nimi
 • Jak se ne/mluví o vzdělávání
 • Neveřejné organizace v českém vzdělávacím systému
 • Vzdělávací politiky na lokální a regionální úrovni

 

Nekola Martin

Bakalářské a diplomové

 • Morální paniky ve vztahu k užívání drog
 • Užívání psychoaktivních látek (legálních i nelegálních) jako sociální problém
 • Odpor místních komunit proti službám pro uživatele drog (NIMBY):
 • Obraz vybrané psychoaktivní látky (tabáku, pervitinu, alkoholu apod.) a jejího užívání v médiích
 • Postoje veřejnosti k uživatelům vybrané psychoaktivní látky (tabáku, pervitinu, alkoholu apod.)
 • Hodnocení dopadů veřejných programů
 • Uživatelé drog jako cílová skupina (nejen) drogové politiky

 

Novotný Vilém

Bakalářské a diplomové

 • Výzkum procesu tvorby veřejných politik v perspektivě jeho teoretických rámců (MSF, ACF, SCF, NPF atd.)
 • Multiple Streams Framework
 • Akademický senát a proces tvorby veřejných politik
 • Politické strany a veřejné politiky
 • Vývoj studia veřejných politik

 

Ochrana František

Bakalářské a diplomové

 • Matematické modelování
 • Veřejné zakázky
 • Veřejné rozpočty a veřejná politika
 • Smart cities

 

Michal Plaček

Bakalářské a diplomové

 • Zelené veřejné zakázky
 • Korupce ve veřejném zadávání
 • Udržitelné veřejné zadávání
 • Akontabilita a výkonnost ve vědě

 

Potůček Martin

Bakalářské a diplomové

 • vymezování veřejně politického problému
 • ideologie ve veřejné a sociální politice
 • rozhodování ve veřejné a sociální politice
 • vládnutí v kontextu globalizace a evropské integrace
 • proměny českého systému důchodového zabezpečení

 

Vejchodská Eliška

Bakalářské a diplomové

 • environmentální politika (různá témata v rámci ochrany životního prostředí, např. politika ochrany půdy před záborem)
 • různé aspekty environmentálních politik analyzované kvalitativními i kvantitativními přístupy
 • sociální aspekty záboru půdy ve vztahu k bydlení a bytové politice
 • dopravní politika

 

Veselý Arnošt

Bakalářské a diplomové

 • vzdělávací politika
 • nástroje veřejné politiky
 • veřejná správa a služby
 • sociologie vzdělávání
 • tematika dětí a mládeže
 • společnost vědění, společnosti 4.0
 • metodologie společenských věd
 • tvořivosti a kognitivní schopnosti