prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Působiště:

  • Katedra veřejné a sociální politiky

E-mail: ochrana@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 464 946 , +420 224 491 487

Místnost: č. C617, Jinonice, budova C

Scopus Author ID: 24478926400

ORCID ID: 0000-0001-6454-5198

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Doktorské studium: Filosofie a metodologie vědy

Témata absolventských prací
Kategorie Okruhy (témata)
Doktorské práce Použití explanačního a narativního modelu pro vysvětlování problémů v teorii veřejné politiky
Faktory ovlivňující efektivnost rozhodování ve veřejném sektoru (teoreticko-empirická analýza)
Dopady neperfektní informace na výsledek rozhodování ve veřejné správě (teoreticko-empirická analýza)
Behaviorální aspekty rozhodování ve veřejné politice (teoreticko-empirická analýza)
Modernizace veřejné správy z pohledu konceptu smart cities (teoreticko-empirická analýza)
Jak a na základě čeho se rozhodují aktéři veřejné správy ČR? (teoreticko-empirická analýza)
Magisterské práce
Transparentnost a efektivnost ve veřejném zadávání
Efektivnost ve veřejném sektoru
Modernizační trendy ve veřejné správě
Reforma veřejné správy (stav a perspektivy)
Použití manažerských metod pro podporu rozhodování ve veřejné správě
Možnosti a limity uplatnění konceptu „smart cities“ ve veřejné správě v ČR
Analýza vývoje veřejné správy v Československu v letech 1918-1939 z pohledu ideje „path dependence“
Bakalářské práce Použití metody matematického modelování v praxi veřejné politiky (analýza na vybraném problému)
Použití institutu veřejných zakázek jako nástroje pro dosahování cílů veřejné politiky
Veřejné rozpočty jako nástroj pro dosahování cílů veřejných politik

Řešitel a spoluřešitel několika desítek projektů. K nejvýznamnějším patří tyto:
1. Výzkumný projekt Grantové agentury ČR 2001-2002, registrační číslo 402/02/1267 „Alokační modely veřejných zdrojů a sledování efektivnosti veřejných výdajů“.
2. Projekt The Local Government and Public Service Reform Initiative,Open Society Institute, Budapest, Hungary, 2003. Výstupem projektu je překlad publikace Wright,G.- Nemec,J: Public Management in the Central and Eastern European Transition: Concepts and Cases. Budapest. Hungary. 2002. Překlad Ekopress 2003. Management veřejné správy. Teorie a praxe.
3. Výzkumný projekt Grantové agentury ČR 2005-2007, registrační číslo 402/05/2644 „Analýza forem zabezpečování veřejných služeb a její vliv na efektivnost veřejných výdajů“.
4. Výzkumný projekt „Modernizace veřejné správy a vybraných veřejných služeb“. Karlova univerzita. FSV,2003.
5. Grantový projekt HESP 9908. 2001.
6. Projekt RB MV ČR „Analýza použití moderních metod řízení v podmínkách veřejné správy a jejich aplikovatelnost na podmínky ČR“. 2002.
7. Výzkumný projekt GA ČR 402/05/2644 Analýza efektivnosti veřejných výdajů (2005-2007).
8. Spoluřešitel mezinárodního grantu Research Project:Local and Regional Tax Administration in Transition Countries. sFinanced by the Local Government sand Public Service Reform Initiative ((Affiliated with the Open Society Institue“. Budapest. 1998. Výstup z grantu viz publikační záznamy Territorial Financial Authorities of the Czech Republic – A Component Part of the Transformation of the Territorial Administrative Grouping of the Czech republic, National Report - Research Project:Local and Regional Tax Administration in Transition Countries. Financed by the Local Government and Public Service Reform Initiative ((Affiliated with the Open Society Institue“. (Kubátová, Hamerníková, Vančurová, Ochrana). Prague University of Economics. June 1998.
9. Spoluřešitel projektu PHARE:Improvement in Public Administration. CZ 97 03 – 01-01-03-03-02-0019. Grant při Ministerstvu vnitra ČR. Autor zprávy „Review and Report on Central Government Organizational Structure. Ministerstvo vnitra ČR,2000.
10. Projekt EU PHARE CZ 9705-04-01-01 „Human Resources Development Strategy for the Czech Republic. Autor části „Využití vybraných metod rozpočtování, principu objektivizace a zvýšení efektivnosti veřejných výdajů. Řešitel Národní vzdělávací fond. 2000.
11. Spoluřešitel The Impact of Infrastructural Investment to the Economies of the State and the Region –workshop with the University of Georgia,Athens U.S.A.. Grant financed by the Czechoslovak-American Science and Technology Program, 2001.
12. Spoluřešitel projektu „The Local Government and Public Service Reform Initiative. Open Society Institute, Budapest, Hungary. 2002.
13. Spoluřešitel mezinárodního grantu COST A 15. Dynamika transformace českého systému sociální ochrany v kontextu globalizace a evropské integrace. Identifikační číslo projektu OC A 15.001. autor části 3.
14. Spoluřešitel projekt GA ČR 402/03/1221 „Modelování systému řízen regionálně zaměřených výdajových programů.
15. Spoluřešitel grantu č. 403/97/0743, program PHARE „Civilní kontrola a armády v demokratických společnostech“, grant č. 96/5294. Výsledky grantu viz publikační záznam Ekonomika, politika, obrana – stav a perspektivy. In: Sarvaš, Š a kol.: Bezpečnost a armáda v moderní společnosti. Praha FSV University Karlovy. Řada Veřejná a sociální politika 6/1997.
16. Spoluřešitel Metody objektivizace výdajů vybraných položek státního rozpočtu (číslo 402/95/0774). Brno ESF MU 1995. Autor části „Problém objektivizace výdajů v rezortu obrany ČR“.
17. Spoluřešitel grantu MZV ČR – identifikační kód 4/13. Výstupy z grantu viz publikační záznamy Koncepční východiska ekonomických souvislostí obrany se zřetelem k předpokládanému vstupu ČR do NATO. Praha. MZV 1997, Ekonomické aspekty madridského rozhodnutí. Praha. MZV 1997, Ekonomika, politika, obrana – stav a perspektivy (systémová východiska ekonomického a politického zabezpečení obrany). Praha. MZV 1997, Koncepční východiska ekonomických souvislostí obrany se zřetelem k předpokládanému vstupu ČR do NATO. Praha. MZV 1998.
18. Spoluřešitel Koncepční východiska ekonomických souvislostí obrany se zřetelem k předpokládanému vstupu ČR do NATO. Praha. MZV ČR, 1998. Výstup z grantu MZV ČR – identifikační kód 4/13. (Autor uvedené části). Náklady na obranu v zemích Varšavské smlouvy a problém kvantifikace výdajů na obranu In: Náklady na obranu v zemích NATO a Varšavské smlouvy v době studené války a po ní. (Výstup z grantu RB 2/1/98).
19. Spoluřešitel Návrh systémových změn v oblasti rozpočtování zdrojů v rámci veřejné rozpočtové soustavy (možná rámcová metodika systémového postupu). Výstup z fakultního grantu, část I.
20. Spoluřešitel ČR v NATO (ekonomické možnosti, potřeby a perspektivy výdajů na obranu). Praha MZV 2000. Výstup z grantu MZV „Mezinárodní bezpečnostní vztahy po rozšíření NATO“.
21. Spoluřešitel fakultního grantu: Analýza metodických, strukturálních a kvalitativních změn v rámci veřejné rozpočtové soustavy a rozpočtové politiky ČR po roce 1989 a požadavky kladené na tuto oblast vzhledem k možné integraci do EU. Viz publikační záznam Autor části Rozpočtová a fiskální politika ČR).
22. Grant (obranný výzkum) MO ČR. Bezpečnostní politika ČR 1999. Výstup viz publikační záznam Závěrečná zpráva projektu obranného výzkumu. Grant MO 612 30 796 304. Praha ÚMV MZV ČR. Nosič CD. Ekonomika, politika, obrana. In: Eichler, J. a kol.: Bezpečnostní politika ČR 1999. Závěrečná zpráva projektu obranného výzkumu. Grant MO 612 30 796 304. Praha. ÚMV MZV ČR. Nosič CD.
23. Spoluřešitel fakultního grantu: Rozpočtový proces, rozpočtová pravidla a očekávané změny v rámci veřejné rozpočtové soustavy. Viz publikační záznam: Návrh systémových změn v oblasti rozpočtování zdrojů v rámci veřejné rozpočtové soustavy (možná rámcová metodika systémového postupu). Praha. VŠE 1999
24. Spoluřešitel grantu RB 2/1/98). Náklady na obranu v zemích NATO a Varšavské smlouvy v době studené války a po ní.Výstup z grantu viz publikační záznam Náklady na obranu v zemích Varšavské smlouvy a problém kvantifikace výdajů na obranu (česká a v anglická mutace).
25. Spoluřešitel fakultního grantu. Rozpočtový proces, rozpočtová pravidla a očekávané změny v rámci veřejné rozpočtové soustavy. In: rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Výzkumný záměr. Praha. VŠE 1999, s. 45-56
26. Spoluřešitel fakultního grantu „Analýza mandatorních výdajů a možnosti měření a zvyšování efektivnosti veřejných výdajů“. Zpracovatel části „Analýza veřejných výdajů v metodologii 3E a měření efektivnosti veřejných výdajů. Praha. VŠE 2000. Analýza moderních metod řízení v podmínkách reformy veřejné správy a jejich aplikovatelnost na podmínky ČR. Studie (výzkumná zpráva obhájená před komisí pro vědu a výzkum MV ČR 6.12. 2000.
27. Spoluřešitel fakultního grantu „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Výzkumný záměr. Autor části 1.4 „Možnosti optimalizace rozhodování o veřejných výdajích“, s. 48-65. Praha. VŠE 2000. ISBN 80-245-0114-7.
28. Spoluřešitel fakultního grantu „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Výzkumný záměr. Autor části 1.3 „Systémové změny v oblasti kontroly a rozpočtování výdajových aktivit ve veřejném sektoru v ČR“. Praha. VŠE 2001,s. 33-47. ISBN 80-245-0243-7. Spolupracovník výzkumného úkolu „Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku“. Praha 2002. Centrum pro sociální a ekonomické strategie. Univerzita Karlova v Praze. FSV.
29. Spoluřešitel fakultního grantu. Autor části: Výkonové rozpočtování a výkonnostní audit-nástroj k efektivní alokaci veřejných výdajů v ČR. Praha. VŠE 2002.
30. Spoluřešitel fakultního grantu. Autor části: Sledování efektivnosti běžných a kapitálových výdajů. organizační audit a použití metody funkčního rozpočtování. Praha. VŠE 2002.
31. Spoluřešitel fakultního grantu. Autor části: Použití metody simulace pro podporu rozhodování při organizačním auditu. Praha. VŠE 2002.
32. Spoluřešitel Problém efektivní alokace veřejných výdajů v resortu obrany a návrhy na změny v metodě rozpočtování. Výzkumný projekt. MF ČR 2002.
33. Spoluřešitel Implementace výkonových ukazatelů v programově výkonovém rozpočtování. Výzkumný úkol MF ČR 2002.
34. Spoluřešitel Kalkulace výkonu (pokus o implementaci do podmínek resortu obrany). Výzkumný úkol MF ČR. 2002.
35. Spoluřešitel fakultního grantu „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Výzkumný záměr. Autor části „Reforma v oblasti sledování veřejných výdajů v ČR v kontextu Evropské směrnice pro implementaci auditních standardů INTOSAI. Praha. VŠE 2003,s. 37-50. ISBN 80-245-0602-5
36. Spoluřešitel výzkumného projektu Proměny soudobé vědy a její metodologii. Oponovaná studie zpracovaná v rámci výzkumného projektu GA ČR 403/03/0109 „Systematický rozvoj metodologie prognózování“. Praha. Univerzita Karlova. FSV. 2003.
37. Spoluřešitel výzkumného projektu MZV ČR „Příprava návrhu jednoduchých metodických pokynů pro přípravu projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. RB1/1/03. Autor části „Metody hodnocení efektů ze strukturálních fondů a Kohezního fondu“. MZV ČR 2003.
38. Spoluřešitel výzkumného projektu Grantové agentury ČR. Výzkumný projekt číslo 402/03/1221.
39. Spoluřešitel výzkumného projektu „Metodika hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů a projektů v ČR“. TD 010229. Obhájeno 2014.
40. Spoluřešitel výzkumného projektu „Metodika posílení analytických , koncepčních, implementačních a analytických kapacit v krajích“. Projekt TA ČR ve spolupráci s Asociací krajů úspěšně ukončený v roce 2014.
41. Spoluřešitel výzkumného projektu OPVK "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky" (číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0227)“ úspěšně ukončený červen 2015.
Řešitel a spoluřešitel několika desítek projektů. K nejvýznamnějším patří tyto:
1. Výzkumný projekt Grantové agentury ČR 2001-2002, registrační číslo 402/02/1267 „Alokační modely veřejných zdrojů a sledování efektivnosti veřejných výdajů“.
2. Projekt The Local Government and Public Service Reform Initiative,Open Society Institute, Budapest, Hungary, 2003. Výstupem projektu je překlad publikace Wright,G.- Nemec,J: Public Management in the Central and Eastern European Transition: Concepts and Cases. Budapest. Hungary. 2002. Překlad Ekopress 2003. Management veřejné správy. Teorie a praxe.
3. Výzkumný projekt Grantové agentury ČR 2005-2007, registrační číslo 402/05/2644 „Analýza forem zabezpečování veřejných služeb a její vliv na efektivnost veřejných výdajů“.
4. Výzkumný projekt „Modernizace veřejné správy a vybraných veřejných služeb“. Karlova univerzita. FSV,2003.
5. Grantový projekt HESP 9908. 2001.
6. Projekt RB MV ČR „Analýza použití moderních metod řízení v podmínkách veřejné správy a jejich aplikovatelnost na podmínky ČR“. 2002.
7. Výzkumný projekt GA ČR 402/05/2644 Analýza efektivnosti veřejných výdajů (2005-2007).
8. Spoluřešitel mezinárodního grantu Research Project:Local and Regional Tax Administration in Transition Countries. sFinanced by the Local Government sand Public Service Reform Initiative ((Affiliated with the Open Society Institue“. Budapest. 1998. Výstup z grantu viz publikační záznamy Territorial Financial Authorities of the Czech Republic – A Component Part of the Transformation of the Territorial Administrative Grouping of the Czech republic, National Report - Research Project:Local and Regional Tax Administration in Transition Countries. Financed by the Local Government and Public Service Reform Initiative ((Affiliated with the Open Society Institue“. (Kubátová, Hamerníková, Vančurová, Ochrana). Prague University of Economics. June 1998.
9. Spoluřešitel projektu PHARE:Improvement in Public Administration. CZ 97 03 – 01-01-03-03-02-0019. Grant při Ministerstvu vnitra ČR. Autor zprávy „Review and Report on Central Government Organizational Structure. Ministerstvo vnitra ČR,2000.
10. Projekt EU PHARE CZ 9705-04-01-01 „Human Resources Development Strategy for the Czech Republic. Autor části „Využití vybraných metod rozpočtování, principu objektivizace a zvýšení efektivnosti veřejných výdajů. Řešitel Národní vzdělávací fond. 2000.
11. Spoluřešitel The Impact of Infrastructural Investment to the Economies of the State and the Region –workshop with the University of Georgia,Athens U.S.A.. Grant financed by the Czechoslovak-American Science and Technology Program, 2001.
12. Spoluřešitel projektu „The Local Government and Public Service Reform Initiative. Open Society Institute, Budapest, Hungary. 2002.
13. Spoluřešitel mezinárodního grantu COST A 15. Dynamika transformace českého systému sociální ochrany v kontextu globalizace a evropské integrace. Identifikační číslo projektu OC A 15.001. autor části 3.
14. Spoluřešitel projekt GA ČR 402/03/1221 „Modelování systému řízen regionálně zaměřených výdajových programů.
15. Spoluřešitel grantu č. 403/97/0743, program PHARE „Civilní kontrola a armády v demokratických společnostech“, grant č. 96/5294. Výsledky grantu viz publikační záznam Ekonomika, politika, obrana – stav a perspektivy. In: Sarvaš, Š a kol.: Bezpečnost a armáda v moderní společnosti. Praha FSV University Karlovy. Řada Veřejná a sociální politika 6/1997.
16. Spoluřešitel Metody objektivizace výdajů vybraných položek státního rozpočtu (číslo 402/95/0774). Brno ESF MU 1995. Autor části „Problém objektivizace výdajů v rezortu obrany ČR“.
17. Spoluřešitel grantu MZV ČR – identifikační kód 4/13. Výstupy z grantu viz publikační záznamy Koncepční východiska ekonomických souvislostí obrany se zřetelem k předpokládanému vstupu ČR do NATO. Praha. MZV 1997, Ekonomické aspekty madridského rozhodnutí. Praha. MZV 1997, Ekonomika, politika, obrana – stav a perspektivy (systémová východiska ekonomického a politického zabezpečení obrany). Praha. MZV 1997, Koncepční východiska ekonomických souvislostí obrany se zřetelem k předpokládanému vstupu ČR do NATO. Praha. MZV 1998.
18. Spoluřešitel Koncepční východiska ekonomických souvislostí obrany se zřetelem k předpokládanému vstupu ČR do NATO. Praha. MZV ČR, 1998. Výstup z grantu MZV ČR – identifikační kód 4/13. (Autor uvedené části). Náklady na obranu v zemích Varšavské smlouvy a problém kvantifikace výdajů na obranu In: Náklady na obranu v zemích NATO a Varšavské smlouvy v době studené války a po ní. (Výstup z grantu RB 2/1/98).
19. Spoluřešitel Návrh systémových změn v oblasti rozpočtování zdrojů v rámci veřejné rozpočtové soustavy (možná rámcová metodika systémového postupu). Výstup z fakultního grantu, část I.
20. Spoluřešitel ČR v NATO (ekonomické možnosti, potřeby a perspektivy výdajů na obranu). Praha MZV 2000. Výstup z grantu MZV „Mezinárodní bezpečnostní vztahy po rozšíření NATO“.
21. Spoluřešitel fakultního grantu: Analýza metodických, strukturálních a kvalitativních změn v rámci veřejné rozpočtové soustavy a rozpočtové politiky ČR po roce 1989 a požadavky kladené na tuto oblast vzhledem k možné integraci do EU. Viz publikační záznam Autor části Rozpočtová a fiskální politika ČR).
22. Grant (obranný výzkum) MO ČR. Bezpečnostní politika ČR 1999. Výstup viz publikační záznam Závěrečná zpráva projektu obranného výzkumu. Grant MO 612 30 796 304. Praha ÚMV MZV ČR. Nosič CD. Ekonomika, politika, obrana. In: Eichler, J. a kol.: Bezpečnostní politika ČR 1999. Závěrečná zpráva projektu obranného výzkumu. Grant MO 612 30 796 304. Praha. ÚMV MZV ČR. Nosič CD.
23. Spoluřešitel fakultního grantu: Rozpočtový proces, rozpočtová pravidla a očekávané změny v rámci veřejné rozpočtové soustavy. Viz publikační záznam: Návrh systémových změn v oblasti rozpočtování zdrojů v rámci veřejné rozpočtové soustavy (možná rámcová metodika systémového postupu). Praha. VŠE 1999
24. Spoluřešitel grantu RB 2/1/98). Náklady na obranu v zemích NATO a Varšavské smlouvy v době studené války a po ní.Výstup z grantu viz publikační záznam Náklady na obranu v zemích Varšavské smlouvy a problém kvantifikace výdajů na obranu (česká a v anglická mutace).
25. Spoluřešitel fakultního grantu. Rozpočtový proces, rozpočtová pravidla a očekávané změny v rámci veřejné rozpočtové soustavy. In: rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Výzkumný záměr. Praha. VŠE 1999, s. 45-56
26. Spoluřešitel fakultního grantu „Analýza mandatorních výdajů a možnosti měření a zvyšování efektivnosti veřejných výdajů“. Zpracovatel části „Analýza veřejných výdajů v metodologii 3E a měření efektivnosti veřejných výdajů. Praha. VŠE 2000. Analýza moderních metod řízení v podmínkách reformy veřejné správy a jejich aplikovatelnost na podmínky ČR. Studie (výzkumná zpráva obhájená před komisí pro vědu a výzkum MV ČR 6.12. 2000.
27. Spoluřešitel fakultního grantu „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Výzkumný záměr. Autor části 1.4 „Možnosti optimalizace rozhodování o veřejných výdajích“, s. 48-65. Praha. VŠE 2000. ISBN 80-245-0114-7.
28. Spoluřešitel fakultního grantu „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Výzkumný záměr. Autor části 1.3 „Systémové změny v oblasti kontroly a rozpočtování výdajových aktivit ve veřejném sektoru v ČR“. Praha. VŠE 2001,s. 33-47. ISBN 80-245-0243-7. Spolupracovník výzkumného úkolu „Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku“. Praha 2002. Centrum pro sociální a ekonomické strategie. Univerzita Karlova v Praze. FSV.
29. Spoluřešitel fakultního grantu. Autor části: Výkonové rozpočtování a výkonnostní audit-nástroj k efektivní alokaci veřejných výdajů v ČR. Praha. VŠE 2002.
30. Spoluřešitel fakultního grantu. Autor části: Sledování efektivnosti běžných a kapitálových výdajů. organizační audit a použití metody funkčního rozpočtování. Praha. VŠE 2002.
31. Spoluřešitel fakultního grantu. Autor části: Použití metody simulace pro podporu rozhodování při organizačním auditu. Praha. VŠE 2002.
32. Spoluřešitel Problém efektivní alokace veřejných výdajů v resortu obrany a návrhy na změny v metodě rozpočtování. Výzkumný projekt. MF ČR 2002.
33. Spoluřešitel Implementace výkonových ukazatelů v programově výkonovém rozpočtování. Výzkumný úkol MF ČR 2002.
34. Spoluřešitel Kalkulace výkonu (pokus o implementaci do podmínek resortu obrany). Výzkumný úkol MF ČR. 2002.
35. Spoluřešitel fakultního grantu „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Výzkumný záměr. Autor části „Reforma v oblasti sledování veřejných výdajů v ČR v kontextu Evropské směrnice pro implementaci auditních standardů INTOSAI. Praha. VŠE 2003,s. 37-50. ISBN 80-245-0602-5
36. Spoluřešitel výzkumného projektu Proměny soudobé vědy a její metodologii. Oponovaná studie zpracovaná v rámci výzkumného projektu GA ČR 403/03/0109 „Systematický rozvoj metodologie prognózování“. Praha. Univerzita Karlova. FSV. 2003.
37. Spoluřešitel výzkumného projektu MZV ČR „Příprava návrhu jednoduchých metodických pokynů pro přípravu projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. RB1/1/03. Autor části „Metody hodnocení efektů ze strukturálních fondů a Kohezního fondu“. MZV ČR 2003.
38. Spoluřešitel výzkumného projektu Grantové agentury ČR. Výzkumný projekt číslo 402/03/1221.
39. Spoluřešitel výzkumného projektu „Metodika hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů a projektů v ČR“. TD 010229. Obhájeno 2014.
40. Spoluřešitel výzkumného projektu „Metodika posílení analytických , koncepčních, implementačních a analytických kapacit v krajích“. Projekt TA ČR ve spolupráci s Asociací krajů úspěšně ukončený v roce 2014.
41. Spoluřešitel výzkumného projektu OPVK "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky" (číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0227)“ úspěšně ukončený červen 2015.


Řešitel a spoluřešitel několika desítek projektů. K nejvýznamnějším patří tyto:
1. Výzkumný projekt Grantové agentury ČR 2001-2002, registrační číslo 402/02/1267 „Alokační modely veřejných zdrojů a sledování efektivnosti veřejných výdajů“.
2. Projekt The Local Government and Public Service Reform Initiative,Open Society Institute, Budapest, Hungary, 2003. Výstupem projektu je překlad publikace Wright,G.- Nemec,J: Public Management in the Central and Eastern European Transition: Concepts and Cases. Budapest. Hungary. 2002. Překlad Ekopress 2003. Management veřejné správy. Teorie a praxe.
3. Výzkumný projekt Grantové agentury ČR 2005-2007, registrační číslo 402/05/2644 „Analýza forem zabezpečování veřejných služeb a její vliv na efektivnost veřejných výdajů“.
4. Výzkumný projekt „Modernizace veřejné správy a vybraných veřejných služeb“. Karlova univerzita. FSV,2003.
5. Grantový projekt HESP 9908. 2001.
6. Projekt RB MV ČR „Analýza použití moderních metod řízení v podmínkách veřejné správy a jejich aplikovatelnost na podmínky ČR“. 2002.
7. Výzkumný projekt GA ČR 402/05/2644 Analýza efektivnosti veřejných výdajů (2005-2007).
8. Spoluřešitel mezinárodního grantu Research Project:Local and Regional Tax Administration in Transition Countries. sFinanced by the Local Government sand Public Service Reform Initiative ((Affiliated with the Open Society Institue“. Budapest. 1998. Výstup z grantu viz publikační záznamy Territorial Financial Authorities of the Czech Republic – A Component Part of the Transformation of the Territorial Administrative Grouping of the Czech republic, National Report - Research Project:Local and Regional Tax Administration in Transition Countries. Financed by the Local Government and Public Service Reform Initiative ((Affiliated with the Open Society Institue“. (Kubátová, Hamerníková, Vančurová, Ochrana). Prague University of Economics. June 1998.
9. Spoluřešitel projektu PHARE:Improvement in Public Administration. CZ 97 03 – 01-01-03-03-02-0019. Grant při Ministerstvu vnitra ČR. Autor zprávy „Review and Report on Central Government Organizational Structure. Ministerstvo vnitra ČR,2000.
10. Projekt EU PHARE CZ 9705-04-01-01 „Human Resources Development Strategy for the Czech Republic. Autor části „Využití vybraných metod rozpočtování, principu objektivizace a zvýšení efektivnosti veřejných výdajů. Řešitel Národní vzdělávací fond. 2000.
11. Spoluřešitel The Impact of Infrastructural Investment to the Economies of the State and the Region –workshop with the University of Georgia,Athens U.S.A.. Grant financed by the Czechoslovak-American Science and Technology Program, 2001.
12. Spoluřešitel projektu „The Local Government and Public Service Reform Initiative. Open Society Institute, Budapest, Hungary. 2002.
13. Spoluřešitel mezinárodního grantu COST A 15. Dynamika transformace českého systému sociální ochrany v kontextu globalizace a evropské integrace. Identifikační číslo projektu OC A 15.001. autor části 3.
14. Spoluřešitel projekt GA ČR 402/03/1221 „Modelování systému řízen regionálně zaměřených výdajových programů.
15. Spoluřešitel grantu č. 403/97/0743, program PHARE „Civilní kontrola a armády v demokratických společnostech“, grant č. 96/5294. Výsledky grantu viz publikační záznam Ekonomika, politika, obrana – stav a perspektivy. In: Sarvaš, Š a kol.: Bezpečnost a armáda v moderní společnosti. Praha FSV University Karlovy. Řada Veřejná a sociální politika 6/1997.
16. Spoluřešitel Metody objektivizace výdajů vybraných položek státního rozpočtu (číslo 402/95/0774). Brno ESF MU 1995. Autor části „Problém objektivizace výdajů v rezortu obrany ČR“.
17. Spoluřešitel grantu MZV ČR – identifikační kód 4/13. Výstupy z grantu viz publikační záznamy Koncepční východiska ekonomických souvislostí obrany se zřetelem k předpokládanému vstupu ČR do NATO. Praha. MZV 1997, Ekonomické aspekty madridského rozhodnutí. Praha. MZV 1997, Ekonomika, politika, obrana – stav a perspektivy (systémová východiska ekonomického a politického zabezpečení obrany). Praha. MZV 1997, Koncepční východiska ekonomických souvislostí obrany se zřetelem k předpokládanému vstupu ČR do NATO. Praha. MZV 1998.
18. Spoluřešitel Koncepční východiska ekonomických souvislostí obrany se zřetelem k předpokládanému vstupu ČR do NATO. Praha. MZV ČR, 1998. Výstup z grantu MZV ČR – identifikační kód 4/13. (Autor uvedené části). Náklady na obranu v zemích Varšavské smlouvy a problém kvantifikace výdajů na obranu In: Náklady na obranu v zemích NATO a Varšavské smlouvy v době studené války a po ní. (Výstup z grantu RB 2/1/98).
19. Spoluřešitel Návrh systémových změn v oblasti rozpočtování zdrojů v rámci veřejné rozpočtové soustavy (možná rámcová metodika systémového postupu). Výstup z fakultního grantu, část I.
20. Spoluřešitel ČR v NATO (ekonomické možnosti, potřeby a perspektivy výdajů na obranu). Praha MZV 2000. Výstup z grantu MZV „Mezinárodní bezpečnostní vztahy po rozšíření NATO“.
21. Spoluřešitel fakultního grantu: Analýza metodických, strukturálních a kvalitativních změn v rámci veřejné rozpočtové soustavy a rozpočtové politiky ČR po roce 1989 a požadavky kladené na tuto oblast vzhledem k možné integraci do EU. Viz publikační záznam Autor části Rozpočtová a fiskální politika ČR).
22. Grant (obranný výzkum) MO ČR. Bezpečnostní politika ČR 1999. Výstup viz publikační záznam Závěrečná zpráva projektu obranného výzkumu. Grant MO 612 30 796 304. Praha ÚMV MZV ČR. Nosič CD. Ekonomika, politika, obrana. In: Eichler, J. a kol.: Bezpečnostní politika ČR 1999. Závěrečná zpráva projektu obranného výzkumu. Grant MO 612 30 796 304. Praha. ÚMV MZV ČR. Nosič CD.
23. Spoluřešitel fakultního grantu: Rozpočtový proces, rozpočtová pravidla a očekávané změny v rámci veřejné rozpočtové soustavy. Viz publikační záznam: Návrh systémových změn v oblasti rozpočtování zdrojů v rámci veřejné rozpočtové soustavy (možná rámcová metodika systémového postupu). Praha. VŠE 1999
24. Spoluřešitel grantu RB 2/1/98). Náklady na obranu v zemích NATO a Varšavské smlouvy v době studené války a po ní.Výstup z grantu viz publikační záznam Náklady na obranu v zemích Varšavské smlouvy a problém kvantifikace výdajů na obranu (česká a v anglická mutace).
25. Spoluřešitel fakultního grantu. Rozpočtový proces, rozpočtová pravidla a očekávané změny v rámci veřejné rozpočtové soustavy. In: rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Výzkumný záměr. Praha. VŠE 1999, s. 45-56
26. Spoluřešitel fakultního grantu „Analýza mandatorních výdajů a možnosti měření a zvyšování efektivnosti veřejných výdajů“. Zpracovatel části „Analýza veřejných výdajů v metodologii 3E a měření efektivnosti veřejných výdajů. Praha. VŠE 2000. Analýza moderních metod řízení v podmínkách reformy veřejné správy a jejich aplikovatelnost na podmínky ČR. Studie (výzkumná zpráva obhájená před komisí pro vědu a výzkum MV ČR 6.12. 2000.
27. Spoluřešitel fakultního grantu „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Výzkumný záměr. Autor části 1.4 „Možnosti optimalizace rozhodování o veřejných výdajích“, s. 48-65. Praha. VŠE 2000. ISBN 80-245-0114-7.
28. Spoluřešitel fakultního grantu „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Výzkumný záměr. Autor části 1.3 „Systémové změny v oblasti kontroly a rozpočtování výdajových aktivit ve veřejném sektoru v ČR“. Praha. VŠE 2001,s. 33-47. ISBN 80-245-0243-7. Spolupracovník výzkumného úkolu „Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku“. Praha 2002. Centrum pro sociální a ekonomické strategie. Univerzita Karlova v Praze. FSV.
29. Spoluřešitel fakultního grantu. Autor části: Výkonové rozpočtování a výkonnostní audit-nástroj k efektivní alokaci veřejných výdajů v ČR. Praha. VŠE 2002.
30. Spoluřešitel fakultního grantu. Autor části: Sledování efektivnosti běžných a kapitálových výdajů. organizační audit a použití metody funkčního rozpočtování. Praha. VŠE 2002.
31. Spoluřešitel fakultního grantu. Autor části: Použití metody simulace pro podporu rozhodování při organizačním auditu. Praha. VŠE 2002.
32. Spoluřešitel Problém efektivní alokace veřejných výdajů v resortu obrany a návrhy na změny v metodě rozpočtování. Výzkumný projekt. MF ČR 2002.
33. Spoluřešitel Implementace výkonových ukazatelů v programově výkonovém rozpočtování. Výzkumný úkol MF ČR 2002.
34. Spoluřešitel Kalkulace výkonu (pokus o implementaci do podmínek resortu obrany). Výzkumný úkol MF ČR. 2002.
35. Spoluřešitel fakultního grantu „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Výzkumný záměr. Autor části „Reforma v oblasti sledování veřejných výdajů v ČR v kontextu Evropské směrnice pro implementaci auditních standardů INTOSAI. Praha. VŠE 2003,s. 37-50. ISBN 80-245-0602-5
36. Spoluřešitel výzkumného projektu Proměny soudobé vědy a její metodologii. Oponovaná studie zpracovaná v rámci výzkumného projektu GA ČR 403/03/0109 „Systematický rozvoj metodologie prognózování“. Praha. Univerzita Karlova. FSV. 2003.
37. Spoluřešitel výzkumného projektu MZV ČR „Příprava návrhu jednoduchých metodických pokynů pro přípravu projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. RB1/1/03. Autor části „Metody hodnocení efektů ze strukturálních fondů a Kohezního fondu“. MZV ČR 2003.
38. Spoluřešitel výzkumného projektu Grantové agentury ČR. Výzkumný projekt číslo 402/03/1221.
39. Spoluřešitel výzkumného projektu „Metodika hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů a projektů v ČR“. TD 010229. Obhájeno 2014.
40. Spoluřešitel výzkumného projektu „Metodika posílení analytických , koncepčních, implementačních a analytických kapacit v krajích“. Projekt TA ČR ve spolupráci s Asociací krajů úspěšně ukončený v roce 2014.
41. Spoluřešitel výzkumného projektu OPVK "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky" (číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0227)“ úspěšně ukončený červen 2015.
Veřejná správa

Metodologie vědy; veřejná správa; veřejný sektor; veřejné zakázky; veřejné finance