Katedra veřejné a sociální politiky

Katedra veřejné a sociální politiky

Katedra veřejné a sociální politiky vznikla v roce 1994 a zajišťuje realizaci studijního oboru Veřejná a sociální politika v navazujícím magisterském studiu a v doktorském studiu v české i anglické (Public and Social Policy) verzi. Na katedře mohou studenti složit také rigorózní zkoušku v tomto oboru. Zároveň se katedra podílí na realizaci bakalářského programu Sociologie a sociální politika ve spolupráci s Katedrou sociologie a bakalářského programu Politologie a veřejná politika s Katedrou politologie Institutu politologických studií. Kromě výuky členové katedry v rámci výzkumné činnosti participují či participovali na řadě českých i mezinárodních projektů (např. GAČR, OPPA, grant UC Berkeley).

Profilujícími předměty oboru veřejná a sociální politi­ka jsou veřejná politika, sociální politika, veřejná ekonomika a veřejné finance, veřejná správa a správní právo, metody analýzy a tvorby politik. Výzkumná činnost členů katedry se zaměřuje na design, formulaci a implementaci veřejných politik, vztahy politiky (politics) a veřejných politik, (policy), teorie veřejné politiky, rozhodování ve veřejném sektoru.

Vedoucí katedry

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

E-mail      vnovotny@fsv.cuni.cz

Telefon    +420 778 464 946

Kancelář  C 226

 

Zastupující vedoucího katedry

Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.

E-mail   eva.hejzlarova@fsv.cuni.cz

Telefon  +420 778 464 946

Kancelář C 225

Sekretariát katedry

Bc. Aneta Csikósová, DiS. 

E-mail            aneta.csikosova@fsv.cuni.cz

Telefon          +420 778 464 946

Místnost C 214

 

PhDr.  Michaela Frantová

E-mail            michaela.frantova@fsv.cuni.cz

Místnost C 214

Konzultační       Po   10:00 - 14:00 

hodiny               Út   10:00 - 14:00   

                          St   10:00 - 14:00

                          Čt               -

                          Pá   10:00 - 14:00

Členové katedry VSP

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

   

Ing. Mgr. Olga Angelovská, Ph.D.

     

PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

 

Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.

PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.

 

Mgr. Mirna Jusić, M.A.

Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.

 

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.

 

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

 

prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.

 

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

 

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

PhDr. Petr Witz, Ph.D.

 

 

     
EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI    
Mgr. Barbora Buřičová   bytová politika
Mgr. Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.   životní prostředí a udržitelný rozvoj
Mgr. Martin Gurín   sociální stát
Ph.Dr. Michaela Hiekischová, Ph.D.   trh práce, politika zaměstnanosti
Mgr. Milan Hrubeš, DiS.   komparativní výzkum
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.   trh práce, politika zaměstnanosti
Mgr. Petr Krucký   projektové řízení
Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.   public management
PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D   veřejný sektor, veřejná správa
Mgr. Martina Lustyková   bytová politika
Emilija Tudjarovska Gjorgijevska, Ph.D   EU politics and desicion making, integrartion democratization
Mgr. Irena Úradníková   sociální práce, neziskové organizace
Dr. Mgr. Aleš Vlk   vzdělávací politika, tvorba strategií, politika výzkumu a vývoje

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ

prof. Josef Oehmen (Technical University of Denmark) - workshop na téma Future-proofing of public policies and projects through an enhanced risk governance (jaro 2023)

Dr. Caroline Schlaufer (University of Bern) - přednáška na Narrative Policy Framework (jaro 2023)

prof. Paulina Polak (Institute of Sociology, Jagiellonian University in Krakow) - přednášky na téma Health Policy, Methodology Insights (jaro 2023)

Dr. Michael Jones (University of Tennessee, Knoxville, USA) - přednáška a workshop na téma Narrative Policy Framework (jaro 2022)

Matúš Sloboda, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského v Bratislave) - přednáška "The use of behavioural insight in public administration: Lesson learned from (quasi) experiments" (jaro 2022)

Prof. Nikolaos Zahariadis (přednášky and workshop na téma Multiple streams theory - podzim 2021)

Prof. Chris Weible (přednáška na téma Advocacy Coalition - jaro 2020)

Wendell Goddard (přednáška a výuka na téma Current Issues in Public Policy - jaro 2019)  

Praxe a stáže studentů KVSP

Praxe a stáže studentů

Naši studenti a studentky pomáhají utvářet veřejnou politiku již během studia. Zjistěte více o tom, kam se ubírají na praxe a stáže a jak získat některou/některého z nich i do svých řad.

 

Pro partnery

Přidejte se do našeho katalogu nabídek praxí a stáží pro studenty Katedry veřejné a sociální politiky FSV UK!

Katedra veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd UK klade velký důraz na konfrontaci studentů oboru s praxí. Zároveň si velmi vážíme nadstandardních vztahů s celou řadou organizací veřejné správy, neziskové i podnikatelské sféry. Neustále rozšiřujeme portfolio partnerských spoluprací a nabídku stáží a praxí pro naše studenty. Přidejte se i Vy do našeho katalogu pozic pro studenty a těžte z množství výhod, které se Vám nabízí.

Výhody

  • pomoc kvalifikovaných studentů magisterského stupně (absolventy Bc. studia)
  • možnost vyzkoušet si potenciální budoucí zaměstnance/spolupracovníky vaší organizace
  • možnost těžit z nejnovějších poznatků oborů veřejné a sociální politiky či správní vědy
  • příležitost navázat dlouhodobé spolupráce s katedrou a přístup k zajímavým vědeckým i výukovým projektům

Požadavky

Není jich mnoho. Stačí zaslat vaše požadavky a popis profilové pozice stážisty/praktikanta na adresu petr.witz@fsv.cuni.cz nebo vyplnit poptávkový formulář. Vaši poptávku sdílíme i na sociálních sítích katedry. Následně nabízíme možnost uzavření rámcové dohody mezi katedrou/fakultou o umisťování našich studentů ve Vaší organizaci. Dohody lze řešit i individuálně dle potřeby zúčastněných stran. Snažíme se administrativní zátěž co možná nejvíc redukovat. Student by měl následně absolvovat alespoň 80 hodin prací ve Vaší organizaci. Práce může být i odměňována, ale není to podmínkou. Platí, že zadané úkoly by měly studenty vhodně rozvíjet a zasvětit je do povahy práce v dané organizaci. Studentům by neměly být svěřovány podřadné okrajové úkoly přímo nesouvisející s posláním organizace. Po ukončení stáže vyžadujeme vystavení potvrzení o absolvování stáže s krátkým komentářem pověřeného zaměstnance Vaší organizace (školitele). Na naší straně shromažďujeme zkušenosti studentů ze stáží a tyto následně dáváme k dispozici dalším ročníkům.

Termíny

Studenti mohou stáže absolvovat celoročně. Populární jsou pochopitelně prázdninové měsíce, ale studenti bývají k dispozici i během semestru. Preferované termíny prosím uvádějte ve své poptávce.

Co dál?

Všem poskytovatelům stáží a praxí umožňujeme prezentovat se fyzicky či online na osobním setkání se studenty na začátku a konci semestru. Přijďte se s námi a našimi studenty seznámit! Moc rádi Vás poznáme!

Kontakty

S Vašimi dotazy a požadavky se prosím obracejte na dr. Petra Witze (petr.witz@fsv.cuni.cz)

 

 

Pro studenty

Raketový start pro vaši kariéru prostřednictvím praxí a stáží.

KVSP velmi dbá na špičkové uplatnění svých absolventek a absolventů. Za tím účelem udržuje a stále rozšiřuje síť partnerských organizací, do kterých mají studentky a studenti již během studia přístup ve formě povinných praxí a stáží. Jedná se o ty nejprestižnější a nejužitečnější organizace veřejné správy, neziskové organizace, think-tanky i korporace z privátní sféry (viz seznam kontaktů v tabulce níže). Během roku se konají pravidelné veletrhy příležitostí a průběžně se vyhodnocují zkušenosti studentů i zaměstnavatelů. Stává se pomalu pravidlem, že naši stážisté v partnerských organizacích zůstávají i po skončení stáže/praxe na stálý pracovní poměr. A pokud ne, odcházejí se senzační zkušeností a položkou v životopisu, která má u následných pracovních pohovorů velkou váhu.

Naši stálí partneři

Cílem praxe je umožnit studentům získat praktické zkušenosti v organizacích veřejného (státní správa, neziskové organizace, veřejnoprávní organizace, atd.) nebo soukromého sektoru podílejících se na tvorbě nebo poskytování veřejných statků a služeb. V průběhu praxe získají studenti podklady a poznatky pro zpracování diplomových prací nebo pro svůj další profesní rozvoj a uplatnění. Praxe probíhá na pracovišti, které tematicky souvisí se schválenou diplomovou prací nebo jinak rezonuje se zájmy studentů a rozvojem jejich dovedností.

Praxe probíhá buď jednorázově o prázdninách nebo průběžně ve školním roce. Minimální rozsah stáže je 80 hodin. Lze ovšem domluvit a uznat i delší časový rozsah, případně dlouhodobější praxi. Studentům je k dispozici katalog partnerských organizací (viz tabulka s kontakty). Informace o aktuálních příležitostech u partnerských organizací najdete na facebookovém úctu katedry. Katalog a přehled nabídek však slouží jen jako orientační pomůcka. Studenti se mohou na absolvování stáže domluvit s libovolnou organizací, pokud tato splňuje obecná kritéria oboru. S příslušnou organizací lze uzavřít dvoustrannou dohodu, kterou za fakultu podepisuje paní děkanka. Pokud je dohoda s fakultou partnerskou organizací vyžadována, je zapotřebí počítat minimálně se 14-ti denní lhůtou na její vyřízení. Smlouva ovšem není podmínkou. Pokud neexistuje dohoda mezi fakultou a partnerskou organizací, je povinností studenta zajistit si potvrzení o absolvování stáže a hodnocení na formuláři, který najdete v IS.

Shrnutí postupu:

  1. Student/ka si po konzultaci s vedoucí/m práce vybere stáž. Stáže mohou proběhnout i v soukromém sektoru. Stáží lze absolvovat více.
  2. Garant předmětu stáž schválí.
  3. Student/ka si samostatně dohodne stáž, případně (pokud je partnerskou organizací vyžadována) rovněž zajistí podpis samostatné dohody o zajištění stáže u poskytovatele ve 4 vyhotoveních (viz formulář 17 na https://fsv.cuni.cz/studium/formulare-navody/formulare-bc-mgr), které následně předá na sekretariát katedry. V případě, že je dohoda s fakultou vyžadována, musí student/ka počítat s cca 14-ti dny na vyřízení před zahájením stáže.
  4. Student/ka absolvuje stáž/praxi v rozsahu nejméně 80 hodin.
  5. Do 14 dní od absolvování stáže sepíše student/ka Zprávu z praxe, kterou spolu s podepsaným hodnocením poskytovatele stáže předá garantovi předmětu.
  6. Student/ka se zúčastní závěrečného setkání, kde budou prezentuje a diskutuje své zkušenosti se získáním praxe a jejím průběhem.

Odkaz na záznam z veletrhu příležitostí pro studenty 2022:

https://youtu.be/JEqVL9ccB5Q