Stáže KVSP

Stáže KVSP

Praxe a stáže studentů

Naši studenti a studentky pomáhají utvářet veřejnou politiku již během studia. Zjistěte více o tom, kam se ubírají na praxe a stáže a jak získat některou/některého z nich i do svých řad.

 

Pro partnery

Přidejte se do našeho katalogu nabídek praxí a stáží pro studenty Katedry veřejné a sociální politiky FSV UK!

Katedra veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd UK klade velký důraz na konfrontaci studentů oboru s praxí. Zároveň si velmi vážíme nadstandardních vztahů s celou řadou organizací veřejné správy, neziskové i podnikatelské sféry. Neustále rozšiřujeme portfolio partnerských spoluprací a nabídku stáží a praxí pro naše studenty. Přidejte se i Vy do našeho katalogu pozic pro studenty a těžte z množství výhod, které se Vám nabízí.

Výhody

  • pomoc kvalifikovaných studentů magisterského stupně (absolventy Bc. studia)
  • možnost vyzkoušet si potenciální budoucí zaměstnance/spolupracovníky vaší organizace
  • možnost těžit z nejnovějších poznatků oborů veřejné a sociální politiky či správní vědy
  • příležitost navázat dlouhodobé spolupráce s katedrou a přístup k zajímavým vědeckým i výukovým projektům

Požadavky

Není jich mnoho. Stačí zaslat vaše požadavky a popis profilové pozice stážisty/praktikanta na adresu petr.witz@fsv.cuni.cz nebo vyplnit poptávkový formulář. Vaši poptávku sdílíme i na sociálních sítích katedry. Následně nabízíme možnost uzavření rámcové dohody mezi katedrou/fakultou o umisťování našich studentů ve Vaší organizaci. Dohody lze řešit i individuálně dle potřeby zúčastněných stran. Snažíme se administrativní zátěž co možná nejvíc redukovat. Student by měl následně absolvovat alespoň 80 hodin prací ve Vaší organizaci. Práce může být i odměňována, ale není to podmínkou. Platí, že zadané úkoly by měly studenty vhodně rozvíjet a zasvětit je do povahy práce v dané organizaci. Studentům by neměly být svěřovány podřadné okrajové úkoly přímo nesouvisející s posláním organizace. Po ukončení stáže vyžadujeme vystavení potvrzení o absolvování stáže s krátkým komentářem pověřeného zaměstnance Vaší organizace (školitele). Na naší straně shromažďujeme zkušenosti studentů ze stáží a tyto následně dáváme k dispozici dalším ročníkům.

Termíny

Studenti mohou stáže absolvovat celoročně. Populární jsou pochopitelně prázdninové měsíce, ale studenti bývají k dispozici i během semestru. Preferované termíny prosím uvádějte ve své poptávce.

Co dál?

Všem poskytovatelům stáží a praxí umožňujeme prezentovat se fyzicky či online na osobním setkání se studenty na začátku a konci semestru. Přijďte se s námi a našimi studenty seznámit! Moc rádi Vás poznáme!

Kontakty

S Vašimi dotazy a požadavky se prosím obracejte na dr. Petra Witze (petr.witz@fsv.cuni.cz)

 

 

Pro studenty

Raketový start pro vaši kariéru prostřednictvím praxí a stáží.

KVSP velmi dbá na špičkové uplatnění svých absolventek a absolventů. Za tím účelem udržuje a stále rozšiřuje síť partnerských organizací, do kterých mají studentky a studenti již během studia přístup ve formě povinných praxí a stáží. Jedná se o ty nejprestižnější a nejužitečnější organizace veřejné správy, neziskové organizace, think-tanky i korporace z privátní sféry (viz seznam kontaktů v tabulce níže). Během roku se konají pravidelné veletrhy příležitostí a průběžně se vyhodnocují zkušenosti studentů i zaměstnavatelů. Stává se pomalu pravidlem, že naši stážisté v partnerských organizacích zůstávají i po skončení stáže/praxe na stálý pracovní poměr. A pokud ne, odcházejí se senzační zkušeností a položkou v životopisu, která má u následných pracovních pohovorů velkou váhu.

Naši stálí partneři

Cílem praxe je umožnit studentům získat praktické zkušenosti v organizacích veřejného (státní správa, neziskové organizace, veřejnoprávní organizace, atd.) nebo soukromého sektoru podílejících se na tvorbě nebo poskytování veřejných statků a služeb. V průběhu praxe získají studenti podklady a poznatky pro zpracování diplomových prací nebo pro svůj další profesní rozvoj a uplatnění. Praxe probíhá na pracovišti, které tematicky souvisí se schválenou diplomovou prací nebo jinak rezonuje se zájmy studentů a rozvojem jejich dovedností.

Praxe probíhá buď jednorázově o prázdninách nebo průběžně ve školním roce. Minimální rozsah stáže je 80 hodin. Lze ovšem domluvit a uznat i delší časový rozsah, případně dlouhodobější praxi. Studentům je k dispozici katalog partnerských organizací (viz tabulka s kontakty). Informace o aktuálních příležitostech u partnerských organizací najdete na facebookovém úctu katedry. Katalog a přehled nabídek však slouží jen jako orientační pomůcka. Studenti se mohou na absolvování stáže domluvit s libovolnou organizací, pokud tato splňuje obecná kritéria oboru. S příslušnou organizací lze uzavřít dvoustrannou dohodu, kterou za fakultu podepisuje paní děkanka. Pokud je dohoda s fakultou partnerskou organizací vyžadována, je zapotřebí počítat minimálně se 14-ti denní lhůtou na její vyřízení. Smlouva ovšem není podmínkou. Pokud neexistuje dohoda mezi fakultou a partnerskou organizací, je povinností studenta zajistit si potvrzení o absolvování stáže a hodnocení na formuláři, který najdete v IS.

Shrnutí postupu:

  1. Student/ka si po konzultaci s vedoucí/m práce vybere stáž. Stáže mohou proběhnout i v soukromém sektoru. Stáží lze absolvovat více.
  2. Garant předmětu stáž schválí.
  3. Student/ka si samostatně dohodne stáž, případně (pokud je partnerskou organizací vyžadována) rovněž zajistí podpis samostatné dohody o zajištění stáže u poskytovatele ve 4 vyhotoveních (viz formulář 17 na https://fsv.cuni.cz/studium/formulare-navody/formulare-bc-mgr), které následně předá na sekretariát katedry. V případě, že je dohoda s fakultou vyžadována, musí student/ka počítat s cca 14-ti dny na vyřízení před zahájením stáže.
  4. Student/ka absolvuje stáž/praxi v rozsahu nejméně 80 hodin.
  5. Do 14 dní od absolvování stáže sepíše student/ka Zprávu z praxe, kterou spolu s podepsaným hodnocením poskytovatele stáže předá garantovi předmětu.
  6. Student/ka se zúčastní závěrečného setkání, kde budou prezentuje a diskutuje své zkušenosti se získáním praxe a jejím průběhem.

Odkaz na záznam z veletrhu příležitostí pro studenty 2022:

https://youtu.be/JEqVL9ccB5Q