Magisterské studijní obory

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY

Sociologie
Magisterské studium sociologie dále rozvíjí znalosti absolventů a absolventek bakalářských programů společenskovědních oborů s cílem formovat jejich dobře uplatnitelný profesní profil. Na konci studia budou schopni využívat současné teoretické i metodologické přístupy sociologie resp. sociální antropologie, identifikovat a řešit otázky, které rychle se měnící společnost klade; slovem, budou mít vyspělé analytické kompetence a myšlení. Nebude proto pro ně nejmenší problém nalézt uplatnění v perspektivních pozicích nejen v oblastech spojených se sociálním výzkumem, ale také v soukromém sektoru a veřejné správě nebo rozjet vlastní „start-up“. 
Studenti si mohou podle svého zájmu a zaměření zvolit některou ze tří specializací: 
- Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie 
- Sociální antropologie a kvalitativní výzkum 
- Sociologie, veřejnost a politika. 
 

Veřejná a sociální politika
Jaké problémy trápí naši společnost? Kdo o nich rozhoduje? Na koho dopadají? Co se s nimi dá dělat? A proč ta řešení leckdy nefungují? To jsou základní otázky, které si klademe v programu Veřejná a sociální politika. Poznáváme a analyzujeme veřejné politiky, jejich vznik, tvorbu, uplatňování i dopady. Přemýšlíme o mechanismech, zákonitostech a paradoxech tvorby politiky, ale zabýváme se i jednotlivými sektorovými politikami (sociální, vzdělávací, rodinná, zdravotní, environmentální, dopravní, politika územního plánování, politika migrace a integrace a další). Hodně se přitom soustředíme na metodologii, rozvíjíme metody a techniky výzkumu veřejných politik (policy research) i analýzy a tvorby politik (policy analysis). Naši absolventi pracují ve veřejné správě, soukromém sektoru nebo nestátních neziskových organizacích jako analytici, tvůrci a realizátoři politik, ale řada z nich pokračuje i ve vědecké a akademické dráze v této mladé, ale dynamicky se rozvíjející vědecké disciplíně.