Organizační řád

Organizační řád ISS FSV UK

Organizační řád Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Článek 1 Základní ustanovení

Institut sociologických studií (dále jen institut) je součástí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Jeho pracovníci a pracovnice (dále jen pracovníci) se řídí Zákonem č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách, Statutem UK, statutem FSV UK a dalšími vnitřními předpisy FSV. Smyslem organizačního řádu je specifikovat v tomto rámci podmínky a pravidla, kterými se bude řídit vnitřní život institutu.

 

Článek 2 Poslání a činnosti institutu

1. Základním posláním institutu je poskytovat vysokoškolské vzdělání ve stanovených studijních programech a oborech a v těchto oborech rozvíjet odborné poznání. Z tohoto poslání vyplývají dvě navzájem se doplňující a podporující základní činnosti institutu: pedagogická a vědecká.

2. Na bakalářské úrovni institut poskytuje vzdělání v českém jazyce v oborech: Sociologie a sociální politika, Sociologie a sociální antropologie.

3. Na magisterské úrovni institut poskytuje vzdělání v českém jazyce v oborech: Sociologie, Veřejná a sociální politika; v anglickém jazyce v oboru: Public and Social Policy.

4. Na doktorské úrovni institut poskytuje vzdělání v českém i anglickém jazyce v oborech: Sociologie, Veřejná a sociální politika.

5. Vědecká činnost je na institutu rozvíjena primárně ve vyučovaných oborech (sociální antropologie, sociologie a veřejná a sociální politika) s přesahy do dalších příbuzných oborů.

 

Článek 3 Součásti institutu

1. Institut se člení na dvě katedry: katedru sociologie a katedru veřejné a sociální politiky.

2. V rámci institutu dále působí následující organizační složky: ředitel, zástupce ředitele, tajemník, vedení institutu, plénum institutu, sekretariát, garanti vyučovaných studijních oborů, Centrum doktorských studií, kabinety a pracovní skupiny.

 

Článek 4 Katedry

1. Katedra sociologie se spolu s garanty příslušných oborů na bakalářském stupni podílí na zajišťování výuky sociologie v oboru sociologie a sociální politika a zajišťuje výuku sociologie a sociální antropologie; na magisterském a doktorském stupni zajišťuje katedra výuku oboru sociologie.

2. Katedra veřejné a sociální politiky se spolu s garantem oboru sociologie a sociální politika podílí na zajišťování výuky sociální politiky na bakalářském stupni oboru sociologie a sociální politika. Spolu s garanty oborů zajišťuje výuku oborů veřejná a sociální politika a Public and Social Policy na magisterském a doktorském stupni.

3. Ustanovení společná pro obě katedry:

a. Katedry spolupracují s ostatními pracovníky institutu, kteří se podílejí na výuce jimi zajišťované; povinností pracovníků je rovněž spolupracovat s katedrou zajišťující výuku oboru, ve kterém vyučují. Pracovníci katedry se účastní vědeckých a výzkumných aktivit podle svého odborného zaměření.

b. Vedoucí katedry je jmenován děkanem a zodpovídá za řádný chod katedry, zejména za výuku v akreditovaných studijních oborech. Může stanovit svého zástupce anebo tajemníka katedry. Vedoucí katedry svolává porady katedry minimálně jednou za dva měsíce a zve na ně i ředitele institutu. Z porad katedry je pořizován zápis, který dostávají všichni členové katedry (resp. hosté porad) a ředitel institutu. Vedoucímu katedry jsou přímo podřízeni určení administrativně techničtí pracovníci.

 

Článek 5 Ředitel, jeho zástupce a tajemník

1. Odpovědnost ředitele institutu je stanovena čl. 15 Statutu FSV. Při výkonu své funkce úzce spolupracuje se svým zástupcem, s vedoucími kateder a s tajemníkem institutu. Důležité otázky konzultuje s vedením institutu.

2. Zástupce ředitele zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti na pracovišti nebo trvale v dalších činnostech, kterými jej ředitel po dohodě s ním pověří. Průběžně informuje ředitele o všech důležitých rozhodnutích, která učinil z titulu své funkce. Má právo vyzvat ředitele ke svolání porady vedení nebo pléna institutu a ten tak neprodleně učiní.

3. Tajemník institutu je podřízen řediteli a zastupuje ho v době, kdy na pracovišti není ani on ani jeho zástupce; k tomu mu přísluší vybraná podpisová práva. Současně působí jako vedoucí sekretariátu institutu, tzn. koordinuje administrativní činnosti sekretariátů a zodpovídá za řádné vedení ekonomických, personálních, hospodářsko-správních a evidenčních agend. V rámci těchto činností komunikuje jménem institutu s ostatními organizačními složkami fakulty a univerzity. Účastní se porad vedení a pléna institutu, pořizuje z nich zápis, rozesílá ho a případně vykonává další činnosti, kterými jej ředitel po dohodě s ním pověří. Průběžně informuje ředitele resp. jeho zástupce o všech důležitých rozhodnutích, která učinil z titulu své funkce.

 

Článek 6 Vedení institutu

1. Vedení institutu je poradním orgánem ředitele. Sestává, kromě ředitele, z jeho zástupce, vedoucích kateder, tajemníka, garantů studijních oborů a případně dalších pracovníků institutu.

2. Vedení institutu řeší důležité koncepční a provozní záležitosti spojené s pedagogickou i vědeckou činností.

3. Porady vedení se konají pravidelně a účastní se jich buď všichni členové vedení (tzv. širší vedení) nebo jen ředitel, jeho zástupce, vedoucí kateder, tajemník a případně další pracovník institutu (tzv. užší vedení). Během semestru se užší vedení schází zpravidla každý měsíc; porady širšího vedení se konají nejméně jednou v každém semestru.

4. Jednání užšího vedení jsou otevřená i ostatním členům vedení, ale bez práva hlasovat; nepozvaní pracovníci nebo studenti nemají na jednání přístup. Jednání širšího vedení jsou otevřená všem pracovníkům institutu a zástupcům studentské samosprávy, ale bez práva hlasovat.

5. Z porad vedení je pořizován zápis, který dostávají elektronicky všichni pracovníci institutu a děkan; zápis je rovněž vyvěšen na intranetu institutu (https://iss.fsv.cuni.cz/ISS-121.html).

 

Článek 7 Plénum institutu

1. Plénum institutu svolává ředitel podle ustanovení čl. 15 par. 3. odst. f. Statutu FSV.

2. Plénum se vyslovuje k závažným záležitostem týkajícím se činnosti a rozvoje institutu, zvláště k otázkám koncepčního a dlouhodobého charakteru.

3. Z jednání pléna se pořizuje zápis, který obdrží všichni pracovníci a studenti institutu, děkan a je rovněž vyvěšen na intranetu institutu (https://iss.fsv.cuni.cz/ISS-121.html).

 

Článek 8 Sekretariáty institutu a kateder

1. Členy sekretariátů jsou všichni administrativně techničtí pracovníci institutu. Rozdělení povinností a kompetencí stanovuje ředitel ve spolupráci s vedoucími kateder. Činnost sekretariátů koordinuje jejich vedoucí.

2. Sekretariát institutu zajišťuje po administrativně technické stránce:

a. výkon funkce ředitele, zástupce ředitele a tajemníka,

b. koordinaci administrativně technických prací na institutu,

c. další určené činnosti v rámci celého Institutu.

3. Každá katedra má vlastní sekretariát. Přímými nadřízenými pracovníků sekretariátů kateder jsou vedoucí příslušných kateder. Sekretariáty kateder zajišťují po administrativně technické stránce:

a. výkon funkcí vedoucích kateder, garantů studijních oborů a dalších akademických pracovníků kateder,

b. řádný chod studijní a rozvrhové agendy katedrou zajišťovaných studijních oborů,

c. další určené činnosti v rámci kateder.

 

Článek 9 Garanti studijních programů

Povinnosti garantů studijních programů vyplývají ze znění Zákona oO vysokých školách a ze znění příslušných vnitřních předpisů UK. Při výkonu své funkce garanti úzce spolupracují s vedoucími kateder a s ředitelem institutu.

 

Článek 9 Centrum doktorského studia, kabinety a pracovní skupiny

1. Centrum doktorského studia slouží k podpoře vybraných doktorandů v jejich směřování k budoucí akademické dráze. Má formu finanční podpory studentů (zpravidla po dobu jednoho roku) vybraných ve výběrovém řízení, které je otevřené všem interním doktorandům studujícím na institutu.

2. Pracovníci institutu mohou po dohodě s vedoucím své katedry zřizovat kabinety věnující se rozvoji určité odborné oblasti nebo tématu. Hlavní činností kabinetů je organizace odborných seminářů, zvaní hostů a organizace jejich přednášek.

3. Pracovní skupiny se ustavují pro řešení jednorázových úkolů týkajících se celého institutu. Členy a vedoucí pracovních skupin z řad pracovníků institutu jmenuje po projednání ve vedení institutu ředitel. O výsledku práce skupiny informuje její vedoucí písemně nebo ústně ředitele; ten s těmito závěry seznámí nejbližší poradu vedení.

 

Článek 10 Odměňování pracovníků a pracovnic

1. Odměňování pracovníků institutu se řídí platnými předpisy UK a navazujícími předpisy FSV.

2. Ředitel může

a. po projednání ve vedení stanovit pravidla, kterými se bude stanovovat výše výkonové složky mzdy (osobní ohodnocení) pracovníků;

b. stanovit mimořádné odměny; přihlíží přitom k návrhům vedoucích kateder;

c. ze mzdových prostředků vyčlenit část na odměny za řešení jednorázových úkolů.

 

Článek 11 Komunikace uvnitř institutu a navenek

l. Pracovníci institutu, zejména vedoucí, dbají o rychlou a úplnou informovanost v záležitostech dotýkajících se pedagogických, vědeckých a odborných zájmů jejich spolupracovníků či provozu fakulty, institutu, kateder nebo dalších součástí.

2. Všichni pracovníci jsou povinni mít funkční emailovou adresu a využívat ji při elektronické komunikaci.

3. Platné dokumenty upravující fungování institutu jsou pracovníkům dostupné elektronicky na webových stránkách institutu nebo v listinné podobě na sekretariátu institutu.

4. Všichni pedagogičtí pracovníci vypisují v průběhu semestru konzultační hodiny v rozsahu alespoň 60 minut týdně. Zrušení konzultačních hodin oznamují prostřednictvím webových stránek nejpozději den před jejich konáním a současně vypíší náhradní termín.

5. Pracovníci institutu komunikují bez jakéhokoli omezení s dalšími jednotlivci i institucemi u nás i v zahraničí ve věcech týkající se řešení jejich pedagogických a vědeckých úkolů. Pokud by z takových styků měl vyplynout závazek pro institut, fakultu nebo univerzitu, musí předem získat souhlas odpovědného vedoucího pracovníka.

 

Článek 12 Reprezentace zájmů studentů

1. Studenti oborů vyučovaných institutem se mohou volně sdružovat do samosprávných studentských spolků a volit si představitele hájící jejich zájmy. Volba se provádí obvykle na dobu jednoho akademického roku.

2. Studentští představitelé jsou zváni na ta jednání součástí institutu, která se bezprostředně dotýkají jejich zájmů. Působí zde v roli pozorovatelů s hlasem poradním.

 

Článek 13 Závěrečná ustanovení

1. Vznikne-li pochybnost o smyslu či obsahu některého ustanovení tohoto řádu, je rozhodnutí v této věcí v pravomoci děkana FSV.

 

2. Tento řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení děkanem FSV UK.

 

V Praze dne 12. září 2013