Sociologie

Sociologie

Magisterské studium sociologie dále rozvíjí znalosti absolventů a absolventek bakalářských programů společenskovědních oborů s cílem formovat jejich dobře uplatnitelný profesní profil. Na konci studia budou schopni využívat současné teoretické i metodologické přístupy sociologie resp. sociální antropologie, identifikovat a řešit otázky, které rychle se měnící společnost klade; slovem, budou mít vyspělé analytické kompetence a myšlení. Nebude proto pro ně nejmenší problém nalézt uplatnění v perspektivních pozicích nejen v oblastech spojených se sociálním výzkumem, ale také v soukromém sektoru a veřejné správě nebo rozjet vlastní „start-up“. 

Studenti si mohou podle svého zájmu a zaměření zvolit některou ze tří specializací: 

A. Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie 
BSociální antropologie a kvalitativní výzkum 
C. Sociologie, veřejnost a politika

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jsou dvoukolové

První kolo – písemná část:

1. test z anglického jazyka – max. 30 bodů

2. sociologický komentář k zadanému problému – max. 40 bodů

3. interpretace odborného textu NEBO statistické tabulky (uchazeč si volí jednu z variant) – max. 30 bodů

Příklady zadání písemné zkoušky:

varianta interpretace odborného textu

varianta interpretace statistické tabulky

Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

Druhé kolo – ústní část:

1. prezentace a diskuze bakalářské práce uchazeče (případně projektu, pokud bak. práce není v době zkoušky hotová) – max. 40 bodů

2. motivace ke studiu vycházející z uchazečem předloženého seznamu přečtené odborné literatury - max. 20 bodů

Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne ve středu 16. ledna 2019 ve 14:00 v budově Univerzity Karlovy v Jinonicích, Praha 5.

Zájemci o studium jsou zváni také na informační setkání v rámci magisterského dne Katedry sociologie které se uskuteční v březnu 2019 v Jinonicích.

 

Specializace

A. Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie. Specializace poskytuje studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti nutné pro samostatné provádění a vedení sociologických výzkumů, a to jak kvantitativních a kvalitativních, tak také smíšených. Důraz je kladen na rozvoj analytického myšlení při práci s informacemi, na posilování kritického posuzování metodologických přístupů a na upevňování eticky odpovědného přístupu k návrhu výzkumných šetření. Absolventi nacházejí uplatnění v organizacích, které se ve své hlavní či vedlejší činnosti zabývají sběrem a zpracováním údajů (typicky v agenturách zabývajících se sociologickým či marketingovým výzkumem, ve výzkumných ústavech, v médiích a nadnárodních společnostech). Vedoucím specializace je dr. Jiří Remr.

B. Sociologie, veřejnost a politika. Studenti si postupně osvojují podrobné znalosti o fungování současných komplexních společností a především sofistikované teoretické i praktické schopnosti, aby mohli jejich různé aspekty systematicky analyzovat. Tyto kompetence jsou využitelné nejen pro akademický výzkum, ale poskytují obecné prostředky pro orientaci ve společnosti a uplatnění na trhu práce. Jak je patrné z názvu specializace, důraz je kladen na politickou sociologii a roli veřejnosti v současné společnosti. Vedoucím specializace je doc. Ondřej Císař.

C. Sociální antropologie a kvalitativní výzkum. Specializace seznamuje studenty se současnými tématy sociální antropologie a nejnovějšími postupy v kvalitativním výzkumu. Studium cíleně propojuje předávání teoretických znalostí s prakticky osvojeným kvalitativním výzkumem. V průběhu studia si studenti osvojí teoretickou citlivost vycházející z tradice sociálně antropologického přístupu ke společnosti a kultuře a naučí se ji zohledňovat při koncipování zadání kvalitativního výzkumu, jeho realizaci a interpretaci dosažených zjištění. Studium je tak vhodné pro všechny, kteří chtějí najít uplatnění v rozumějících profesích (novináři, pedagogové, zaměstnanci rozvojových organizací), nebo kteří profesně přichází do styku s nositeli neevropských kultur. Vedoucím specializace je dr. Jakub Grygar.

Uplatnění absolventů

Studium je navrženo tak, aby absolventům poskytlo jak teoreticko-metodologickou průpravu na nejvyšší úrovni v ČR, tak je připravilo na uplatnění v praxi. Proto jsou ve výuce zařazeny kurzy teoretické, metodologické i praktické, včetně stáží a výzkumných kolokvií. Přípravu na budoucí povolání posiluje i častá seminární forma výuky, ve které se studenti zdokonalují v prezentaci, diskuzi a obhajobě nabytých znalostí i vlastní argumentace.

Naši absolventi nacházejí uplatnění všude tam, kde se oceňuje schopnost analytického myšlení opřeného o znalosti současných společenskovědních přístupů, tj. ve výzkumných agenturách a výzkumných odděleních firem, v akademické sféře (vysokých školách, Akademii věd) a ve státním a neziskovém sektoru. Na ukázku uvádíme několik konkrétních příkladů uplatnění našich absolventů a absolventek:

Analytici, konzultanti a marketéři v soukromém sektoru (Ipsos, Millward Brown, Median, Plzeňský Prazdroj, NMS, Newton Media, MindShare, Vodafone, O2, Manpower, Nestlé, Liftago, IKEA…)
Akademičtí pracovníci (Sociologický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, Národní ústav duševního zdraví, Český statistický úřad, FHS UK, HTF UK, FSS MU, FF OU...)
Specialisté a projektoví manažeři ve státní správě a v neziskových organizacích(ESF, Platforma pro sociální bydlení, MPSV, Česká centra, Česká školní inspekce...)

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost během studia studovat jeden až dva semestry v zahraničí. Fakulta částečně hradí náklady spojené s výjezdem a pobytem na zahraniční univerzitě. Seznam partnerských univerzit