Sociologie

Sociologie

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia:

2 roky

   

Magisterské studium sociologie dále rozvíjí znalosti absolventů a absolventek bakalářských programů společenskovědních oborů s cílem formovat jejich dobře uplatnitelný profesní profil. Na konci studia budou schopni využívat současné teoretické i metodologické přístupy sociologie resp. sociální antropologie, identifikovat a řešit otázky, které rychle se měnící společnost klade; slovem, budou mít vyspělé analytické kompetence a myšlení. Nebude proto pro ně nejmenší problém nalézt uplatnění v perspektivních pozicích nejen v oblastech spojených se sociálním výzkumem, ale také v soukromém sektoru a veřejné správě nebo rozjet vlastní „start-up“. 

VÝBĚR SPECIALIZACE U ZÁPISU DO STUDIA

A. Aplikovaný výzkum a jeho metodologie 
BSociální antropologie a kvalitativní výzkum 
C. Sociologie, veřejnost a politika

SPECIALIZACE

A. Aplikovaný výzkum a jeho metodologie. 

Specializace poskytuje studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti nutné pro samostatné provádění a vedení sociologických výzkumů, a to jak kvantitativních a kvalitativních, tak také smíšených. Důraz je kladen na rozvoj analytického myšlení při práci s informacemi, na posilování kritického posuzování metodologických přístupů a na upevňování eticky odpovědného přístupu k návrhu výzkumných šetření. Absolventi nacházejí uplatnění v organizacích, které se ve své hlavní či vedlejší činnosti zabývají sběrem a zpracováním údajů (typicky v agenturách zabývajících se sociologickým či marketingovým výzkumem, ve výzkumných ústavech, v médiích a nadnárodních společnostech). Vedoucím specializace je PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

B. Sociální antropologie a kvalitativní výzkum. 

Specializace seznamuje studenty se současnými tématy sociální antropologie a nejnovějšími postupy v kvalitativním výzkumu. Studium cíleně propojuje předávání teoretických znalostí s prakticky osvojeným kvalitativním výzkumem. V průběhu studia si studenti osvojí teoretickou citlivost vycházející z tradice sociálně antropologického přístupu ke společnosti a kultuře a naučí se ji zohledňovat při koncipování zadání kvalitativního výzkumu, jeho realizaci a interpretaci dosažených zjištění. Studium je tak vhodné pro všechny, kteří chtějí najít uplatnění v rozumějících profesích (novináři, pedagogové, zaměstnanci rozvojových organizací), nebo kteří profesně přichází do styku s nositeli neevropských kultur. Vedoucím specializace je doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.

C. Sociologie, veřejnost a politika. 

Studenti si postupně osvojují podrobné znalosti o fungování současných komplexních společností a především sofistikované teoretické i praktické schopnosti, aby mohli jejich různé aspekty systematicky analyzovat. Tyto kompetence jsou využitelné nejen pro akademický výzkum, ale poskytují obecné prostředky pro orientaci ve společnosti a uplatnění na trhu práce. Jak je patrné z názvu specializace, důraz je kladen na politickou sociologii a roli veřejnosti v současné společnosti. Vedoucím specializace je prof. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

dvoukolové

1. kolo (písemné): test z anglického jazyka + sociologická analýza ve formě odborného komentáře jednoho ze tří zadaných  sociologicky relevantních aspektů současné společnosti

2. kolo (ústní): pohovor nad vypracovanou analýzou zvoleného tématu v prvním kole a o motivaci ke studiu

více informací zde 

KONTAKT

Zájemci o bližší seznámení se s obory a institutem mohou kontaktovat iss@fsv.cuni.cz.

Otázky ohledně přijímacího řízení směřujte na prijimacky@fsv.cuni.cz 

Na otázky ohledně studia se můžete ptát studentů ve fakultní FB skupině.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Studium poskytne absolventům jak teoreticko-metodologickou průpravu na nejvyšší úrovni v ČR, tak je připraví na uplatnění v praxi. Proto jsou ve výuce zařazeny kurzy teoretické, metodologické i praktické, včetně stáží a výzkumných kolokvií. Přípravu na budoucí povolání posiluje i častá seminární forma výuky, ve které se studenti zdokonalují v prezentaci, diskuzi a obhajobě nabytých znalostí i vlastní argumentace.

Naši absolventi nacházejí uplatnění všude tam, kde se oceňuje schopnost analytického myšlení opřeného o znalosti současných společenskovědních přístupů, tj. ve výzkumných agenturách a výzkumných odděleních firem, v akademické sféře (vysokých školách, Akademii věd) a ve státním a neziskovém sektoru. Na ukázku uvádíme několik konkrétních příkladů uplatnění našich absolventů a absolventek:

  • Analytici, konzultanti a marketéři v soukromém sektoru (Ipsos, Millward Brown, Median, Plzeňský Prazdroj, NMS, Newton Media, MindShare, Vodafone, O2, Manpower, Nestlé, Liftago, IKEA…)
  • Akademičtí pracovníci (Sociologický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, Národní ústav duševního zdraví, Český statistický úřad, FHS UK, HTF UK, FSS MU, FF OU...)
  • Specialisté a projektoví manažeři ve státní správě a v neziskových organizacích (ESF, Platforma pro sociální bydlení, MPSV, Česká centra, Česká školní inspekce...)

STUDIUM V ZAHRANIČÍ

Studenti mají možnost během studia studovat jeden až dva semestry v zahraničí. Fakulta částečně hradí náklady spojené s výjezdem a pobytem na zahraniční univerzitě. Seznam partnerských univerzit.

Chcete se dozvědět více?

Poslechněte si studentský Miro Podcast Speciál ze Dne otevřených dveří (9.2.2022), ve kterém debatují uchazeči, studenti a garant právě o magisterskému studiu sociologie. Posluchat můžete na 
Youtube https://youtu.be/9UuuiZubKtc
Apple Podcasts https://podcasts.apple.com/cz/podcast/miropodcast/id1592901957
nebo Spotify https://open.spotify.com/episode/7IYFLTkljC0tXqs4OjHBtH?si=f8021bef0acc4fed

Více informací o samotném průběhu studia najdete také v sekci STUDIUM.