Sociologie přijímací řízení

Přijímací řízení

První kolo – písemná část:

1. test z anglického jazyka (viz dále „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2022/2023“) – max. 30 bodů

2. sociologická analýza ve formě odborného komentáře jednoho ze tří zadaných sociologicky relevantních aspektů současné společnosti (rozsah 500-700 slov) – max. 40 bodů 

Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2022/2023: K úspěšnému zvládnutí písemné přijímací zkoušky z angličtiny je nutné mít znalosti na úrovni následující zkoušky: úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce

Hranicí pro postup do druhého kola je dosažení alespoň poloviny bodů, tj. 35, v prvním kole přijímacího řízení.

Druhé kolo – ústní část:

Pohovor nad vypracovanou analýzou zvoleného tématu v prvním kole a o motivaci ke studiu; během pohovoru musí uchazeč/ka prokázat, že je schopná/en svou analýzu obhájit v kritické diskuzi (že rozumí použitým sociologickým konceptům a dokáže své argumenty před komisí vysvětlit) a následně také specifikovat motivy volby sociologie jako svého profesního zaměření  – max. 30 bodů.

Přijati jsou uchazeči a uchazečky s nejvyšším dosaženým součtem bodů z obou kol zkoušky. Hranici pro přijetí určí děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů a uchazeček, kteří podali přihlášku a kapacitním možnostem fakulty.

Upuštění od přijímací zkoušky

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:

Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

V případě, že je uchazečem student FSV, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší,

b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží,

c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů, studijní průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

B) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2022/2023 s upuštěním od přijímací zkoušky

U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v akademickém roce 2021/2022 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, upustí děkanka FSV na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, pokud splní následující podmínky:

U absolventů bakalářského studijního oboru 6703R006 Sociologie a sociální politika nebo 6703R012 Sociologie a sociální antropologie, a dále u absolventů bakalářského studijního programu B0314A250004 Sociologie a sociální politika a B0314A250005 Sociologie (z jakékoliv specializace), kteří absolvovali v akademickém roce 2021/2022 a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023, upustí děkanka na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, jestliže dosáhli studijního průměru 2,5 a lepšího, zaokrouhluje se na dvě desetinná místa. Studijní průměr je počítán ze všech ukončených semestrů (včetně ZS 2021)  dle Studijního a zkušebního řádu UK. Žádost je možné podat v termínu 1. 3. 2022 až 20. 4. 2022.

C) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

Na základě žádosti upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2021/2022, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2021/2022. Listinnou nebo elektronickou žádost je možné podat do 20. 4. 2022. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.