Průvodce zpracováním závěrečných prací (bc., mgr., PhDr.) na FSV UK

Průvodce zpracováním závěrečných prací (bc., mgr., PhDr.) na FSV UK

Související dokumenty:

 

Opatření děkana č. 18/2017, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací a jejich evidence a zpřístupnění v elektronické podobě

Opatření děkanky 16/2018, které novelizuje Opatření děkana 18/2017

Opatření děkana 18/2015 - Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství

Pravidla pro organizaci studia (zejména čl. 16)

Studijní a zkušební řád UK (zejména čl. 7)

Návod (Témata prací v SIS) pro studenty – celý dokument

Návod (Vypisování prací v SIS) pro učitele – celý dokument
 

Základní otázky a odpovědi:

Co dělat v případě, že chci mít přidělené téma závěrečné práce?

  1. Mohu si vybrat z témat, která jsou pedagogy nabízena v SIS UK v modulu Témata prací (Výběr práce). Na téma se lze přihlásit (pokud je vypsáno pro obor, který student studuje) a poté se domluvit s pedagogem emailem či osobně na detailech práce a přípravě tezí.

  2. Mohu přijít s vlastní tématem za pedagogem, který by mohl práci vést. Je nutné domluvit se na přibližném obsahu a vypracovat tez .

 

Jak a kdy se odevzdávají teze práce?

V každém semestru je určen harmonogramem akademického roku termín, do kdy je nutno předložit teze práce (zpravidla počátek února a června). Jednotlivé instituty mohou stanovit dřívější termíny, v případě, že schvalování provádí komise (v současnosti jen na IPS). Teze se odevzdávají v tištěné podobě zpravidla vedoucímu katedry s podpisem pedagoga, který souhlasí s vedením práce. Vedoucí katedry (případně komise na IPS a IKSŽ) má právo vrátit teze studentovi k přepracování s připomínkami, student do 14 dnů připraví novou verzi dle připomínek.Upozornění: Student musí mít odevzdané a schválené teze a nestačí pouze přihlášení k tématu v SISu viz bod 1a. Nadále platí, že student může jít obhajovat diplomovou (bakalářskou) práci nejdříve dva semestry od schválení tezí (viz Pravidla pro organizaci studia, čl. 16 odst. 2) .

 

Jak dojde k přiřazení studenta k tématu v SIS UK a co je nutné vyplnit?

Poté, co má student schváleny teze, požádá vyučujícího o zadání tématu do SIS UK. (Toto není třeba v případě, že již je na téma přihlášen (viz bod 1 a)). Student se na téma v SIS přihlásí (pozor student se nemůže přihlásit, pokud je téma vypsáno pro jiný než současný akademický rok, pak musí provést přiřazení studenta pedagog). Poté, co se student k tématu přihlásí (případně jej pedagog přiřadí), musí ještě vyučující přiřazení v SIS potvrdit. Přihlášení se k tématu je zcela závazné. Následně může student změnit téma jen na základě žádosti, kterou posuzuje proděkan pro studijní záležitosti. (viz Opatření děkanky 16/2018, resp. opatření děkana 18/2017, čl. 3 odst. 2 ). Upozornění: Do SISu nelze k tématu přihlásit studenta, který má momentálně studijní stav –přerušeno. K tématu je možné jej v SISu přiřadit až ve chvíli, kdy má přerušení studia ukončeno.

 

Co vše je třeba vyplnit při vypisování nového tématu práce?

Povinně je třeba vyplnit název práce v českém jazyce, dále název anglický (stačí napsat např. xxx, pedagog či pověřená osoba na katedře/institutu může později upravit), dále je třeba zvolit, zda jde o bc. či mgr. či PhDr. práci, obor práce. Dobré je vyplnit též zásady vypracování práce (pedagog může měnit i později), předběžnou náplň práce a seznam odborné literatury (pedagog i student může vyplnit též později, po přiřazení studenta k práci). Pro zjednodušení vyplňování je vhodné, aby student dodal všechny potřebné informace pedagogovi elektronicky, pedagog je poté zkopíruje do SIS. Upozornění: Teze jsou posléze povinnou částí diplomové (bakalářské práce), umísťují se před obsah, hned za čestná prohlášení (viz šablona prací, která je přílohou viz Opatření děkanky č. 16/2018, resp. děkana 18/2017.

 

Co je možné změnit, poté co je student k práci přihlášena pedagog jeho přihlášení potvrdí?

Pedagog může měnit tyto položky: název práce v českém jazyce, anglický název, postup též zásady vypracování práce, předběžnou náplň práce a seznam odborné literatury. Student musí vyplnit klíčová slova (česky i anglicky), dále může měnit předběžnou náplň práce a seznam odborné literatury.

 

Může student prostřednictvím SIS odevzdávat průběžné verze prací?

Ano, tento postup je možný. Vloží soubor v PDF formátu jako tzv. řešení práce a informuje pedagoga. Upozornění: Při vkládání průběžných verzí je nutno pouze nahrát soubor, nesmí se stisknout tlačítko odevzdat práci, tím by došlo k uzamčení tématu a práce by byla považována za práci odevzdanou k obhajobě. (Pokud by došlo k tomuto omylu lze práci opět odemknout, tuto operaci může provést pověřená osoba na katedře či institutu, zpravidla sekretariát).

 

Jaký je další postup (odevzdávání finální práce, posudků a finalizace záznamu v SIS)?

Student, poté co dopíše práci, odevzdá práci (v SIS tzv. Řešení práce) prostřednictvím SIS (detaily viz Návod (Témata prací v SIS).). Kromě práce v PDF formátu nahraje též český i anglický abstrakt. Možné je též nahrát přílohy k práci (v případě více příloh nutno vše dát do jednoho zip souboru). Po nahrání práce a všech dalších souborů, student stiskne tlačítko odevzdat práci a SIS UK uloží datum odevzdání elektronické verze. UpozorněníPro odevzdání prací jsou pevně stanoveny termíny harmonogramem akademického roku). Přesné pokyny k nahrání práce do SISu jsou v dokumentu Návod (Témata prací v SIS).

  1. Práce musí obsahovat všechny formální náležitosti dle Opatření děkana 18/2017.( zejm. čl. 4 odst. 1-3), jinak není možné připustit studenta k obhajobě. Zejména musí úvodní prohlášení obsahovat větu, že práce nebyla již použita k získání jiného vysokoškolského titulu. Pokud má student přerušené studium, si musí si minimálně 14 dní před termínem odevzdání práce požádat na studijním oddělení o ukončení přerušení studia, aby mohl práci odevzdat a jít k obhajobě.
  2. Nejpozději pět pracovních dní před obhajobou vloží do SIS posudky vedoucí a oponent práce případně v zastoupení operaci provede pověřená osoba na katedře či institutu. Pokud student nenalezne posudek, obrátí se na vedoucího příslušné katedry, který neprodleně zjedná nápravu. V případě, že ani poté není posudek vložen, obrátí se neprodleně na proděkana pro studijní záležitosti.
  3. Před obhajobou pověřené osoby na katedrách či institutech vloží seznam členů komise pro obhajoby a termín obhajoby.
  4. Student má možnost do 15 dní po obhajobě vložit k práci errata (viz Opatření děkana č. 18/2017 a děkanky 16/2018 , čl. 7 odst. 1).
  5. Po obhajobě pověřené osoby na katedrách či institutech zkontrolují celý záznam o práci a nahrají protokol o obhajobě. Poté provedou tzv. finalizaci práce, po které dojde k převodu práce do knihovních systémů a jejímu zveřejnění.