Bakalářské práce

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (ZAMĚŘENÍ SOCIOLOGIE)

V bakalářské práci má student(ka) prokázat, že zvádl(a) základní nároky, které se kladou na samostatné zvládnutí vymezeného poznávacího problému v oboru, tj. schopnost jasně jej formulovat, charakterizovat a zdůvodnit výběr užitých metod, shromáždit potřebná data a poznatky, formulovat jednoznačné a podložené závěry a pracovat s odkazovým a poznámkovým aparátem (práce musí zahrnovat odkazy na relevantní domácí a zahraniční literaturu - vlastní myšlenky musí být jednoznačně odlišeny od převzatých).

Každá práce proto musí zahrnovat:

 1. Rozbor poznávacího problému na základě relevantní literatury, případně publikovaných výzkumných zpráv.
 2. Cíle práce a výzkumnou otázku (otázky).
 3. Popis použité metodiky (metodologie).
 4. Argumentaci v práci předložených tvrzení.
 5. Závěry, ke kterým autor(ka) dospěl(a).

Bakalářská práce muže být teoretickou statí, rozborem sociálního problému (jeho institucionálního řešení), analýzou problému sociální politiky, zdůvodněným návrhem sociálně politického opatření nebo empirickou prací založenou na výzkumu a základních teoretických poznatcích v příslušné oblasti. Pokud by bakalářská práce mela vybočit z těchto klasických žánrů, musí student žádat o výjimku vedoucího katedry. Tato žádost musí být doporučena konzultantem práce. Pokud student práci řádně nekonzultuje nebo v zásadních věcech nedbá konzultantových doporučení, může o tom konzultant informovat vedoucího katedry. Nedojde-li k dohodě se studentem, má konzultant právo se vedení práce vzdát, a to nejpozději 4 týdny před termínem odevzdání práce. Obdobně student, nemá-li možnost dostatečně konzultovat svou práci s konzultantem, musí o těchto potížích informovat vedoucího katedry, aby problém mohl být včas vyřešen. Prokáže-li se, že student nějaké pasáže opsal z jiné práce, aniž by na ni odkázal, je to důvod pro návrh na vyloučení ze studia.

Témata či tematické okruhy prací, jež jsou jednotliví pedagogové připraveni vést, uveřejňují zde na ISS stránce nebo na svých internetových stránkách. Termíny odevzdání projektu i bakalářských prací jsou dány harmonogramem akademického roku.

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (ZAMĚŘENÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA)

Základní charakteristika:

V bakalářské práci má student(ka) prokázat, že zvládl(a) základní nároky, které se kladou na samostatné zvládnutí vymezeného poznávacího problému v oboru sociální politiky, tj. schopnost jasně formulovat užitá teoretická východiska, charakterizovat a zdůvodnit výběr užitých metod, shromáždit potřebná data a poznatky, formulovat jednoznačné a podložené závěry a pracovat s odkazovým a poznámkovým aparátem (práce musí zahrnovat odkazy na relevantní domácí a zahraniční literaturu - vlastní myšlenky musí být jednoznačně odlišeny od převzatých).

Každá práce musí zahrnovat:

 1. Vymezení poznávacího problému.
 2. Cíle práce a výzkumnou otázku (otázky).
 3. Teoretická východiska, nejlépe promítnutá do návrhu konceptuálního rámce analýzy.
 4. Metodický přístup.
 5. Samotný text práce.
 6. Základní závěry.

S nabízenými tématy bakalářských prací se studenti mohou seznámit na webové stránce ISS, případně také prostřednictvím osobních webových stránek jednotlivých konzultantů – pedagogů působících na ISS zde.

Bakalářská práce může být teoretickou statí, rozborem sociálního problému, analýzou vymezené části sociální politiky (případně i návrhem na její změny) nebo studií dokumentující výsledky empirického výzkumu. Pokud by bakalářská práce mela vybočit z těchto klasických žánrů, musí student žádat o výjimku vedoucího katedry veřejné a sociální politiky. Tato žádost musí být doporučena konzultantem práce. Pokud student práci řádně nekonzultuje nebo v zásadních věcech nedbá konzultantových doporučení, může o tom konzultant informovat poradce pro bakalářské práce. Nedojde-li k dohodě se studentem, má konzultant právo se vedení práce vzdát, a to nejpozději 4 týdny před termínem odevzdání práce. Obdobně student, nemá-li možnost dostatečně konzultovat svou práci s konzultantem, musí o těchto potížích informovat poradkyni pro bakalářské práce, aby problém mohl být včas vyřešen. Prokáže-li se, že student nějaké pasáže opsal z jiné práce, aniž by na ni odkázal, je to důvod pro návrh na vyloučení ze studia.

Důležité dokumenty