Prioritní témata

Prioritní témata výzkumných projektů pro přijímací pohovor

Výzkumné projekty musí být zpracovány na některé z prioritních témat zveřejněných pro daný akademický rok.

Témata pro pro uchazeče na akademický rok 2024/2025

Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.

 Podoby "state feminism" v Česku

 Příjemci dávek a transferů sociální politiky z pohledu policy designu a jeho modifikace

 Soudy jako místo implementace veřejných politik

PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.

 Lokální integrace migrantů

Situace (nově příchozích) ukrajinských migrantů a migrantek

Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.

  Vysokoškolská politika v ČR a Evropě

  Veřejně-politické nástroje a jejich aplikace ve veřejné správě v ČR.

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

  Primární péče jako faktor ovlivňující pružnost a udržitelnost zdravotního systému

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

  Veřejně politické konflikty v procesu tvorby veřejných politik (Policy Conflict Framework)

  Veřejné politiky ke klimatická změně v perspektivě procesu tvorby veřejných politik

  Současné výzvy procesu tvorby veřejných politik v demokratických společnostech (Multiple Streams Framework a ostatní rámce policy procesu  (NPF, ACF, etc.))

prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

  GPP (Green Public Procurement) jako nástroj veřejné politiky v oblasti environmentálně šetrného zadávání veřejných zakázek

  Použití nudging pro zefektivnění výkonu veřejné správy

  Selhávání  výkonu veřejné správy (historicko-institucionální a procesně funkcionální analýza)

doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.

   Korupce ve veřejných zakázkách

   Green public procurement 

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.

   Stát, trh, občanský sektor a média jako instituce a aktéři.

   Téma bude rozpracováno v aplikaci na analýzu a případně i tvorbu konkrétní veřejné či sociální politiky s uplatněním teoretického a metodologického instrumentária oboru.

   Vládnutí v éře globalizace

   Téma bude rozpracováno v aplikaci na měnící se postavení národních států a dalších aktérů s uplatněním teoretického a metodologického instrumentária oboru.

doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

Politika ochrany půdy (zábor půdy, jiné formy degradace půdy, výzkum může být explicitně navázán na evropský cíl nulového čistého záboru půdy do roku 2050)

Politika územního plánování (environmentální i sociální aspekty)

Udržitelná městská mobilita 

po dohodě případně i jiné oblasti environmentální politiky

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

   Aktuální problémy v řízení vzdělávací politiky v ČR (střední článek podpory)

   Postoje k nástrojům veřejné politiky  

PhDr. Petr Witz, Ph.D.

   Public-Private Partnerships a koncese ve veřejném prostoru a infrastruktuře

   Řízení velkých veřejných projektů v oblasti infrastruktury

   Legitimizace a legitimita veřejných politik a projektů

   Reformy veřejné správy a zvyšování účinnosti a efektivity veřejné správy

 

Jiná než uvedená témata jsou přijímána pouze výjimečně a předpokládají předběžnou konzultaci a souhlas budoucího školitele.