Dopady populismu na generaci mladých voličů

Dopady populismu na generaci mladých voličů

Hlavní řešitel: Tomáš Dvořák, FSV UK, tomas.dvorak@fsv.cuni.cz

Další spolupracovníci: Tomáš Dvořák (FSV UK), Karel Čada (FSV UK), Petra A. Honová (FSV UK), Jan Bíba (FF UK), Jan Zouhar (VŠE), Jan Philipp Thomeczek (Universität Münster, Německo)

Projekt se zaměřuje na zkoumání politických postojů mladých lidí na středních školách. Smyslem je zjišťovat, jakým způsobem si mladí lidé vytváří vztah k politice, veřejným institucím a jak se formuje jejich angažovanost k občanským tématům a otázkám. 

Výzkum vychází z poznatku, že politické názory a postoje, které si lidé utváří v období adolescence a rané dospělosti vytváří stabilní základ pro celoživotní vztah k politice. Důležitou roli nehraje pouze rodinné zázemí, ale významný vliv na formování politických postojů má i škola, včetně učitelů, školního prostředí, spolužáků, vrstevníků apod.

Projekt navazuje na české a mezinárodní výzkumy, které poukazují na nízkou míru zájmu mladých lidí o politiku, nedůvěru v politické strany a demokratické instituce obecně, celkovou občanskou pasivitu, podporu extremistických stran a hnutí mezi mladými lidmi a snaží se hledat vysvětlení těchto jevů.

Výzkum je založen na kombinované metodologii, tj. využití jak statistických dat z nejrůznějších českých a mezinárodních výzkumů a kvalitativního výzkumu (rozhovorech se studenty a učiteli), který bude realizován na školách v České republice a Německu.   

Projekt probíhá v letech 2019-2021, je financován Grantovou agenturou České republiky (www.gacr.cz) a probíhá současně v České republice a Německu. Výzkum je realizován na katedře Sociologie, Fakultě sociálních věd UK.   Výzkum probíhá do konce roku 2021. Výsledky výzkumu budou průběžně publikovány v odborných a časopisech, českých a mezinárodních konferencích.