Metodologie a metody sociologického výzkumu

Otázky k bakalářským zkouškám z metodologie

 1. Analytický a kvalitativní výzkum. Odlišnost teoretických východisek, perspektiv a kladených otázek a postupů. Analytický (kvantitativní) výzkum a jeho zásady. Intepretativní / konstruktivistický přístup ke zkoumání reality: výzkum jako typ situované interakce.

 2. Dotazníkové šetření a jeho varianty. Použití a limity. Zásady tvorby dotazníku. Typy otázek, baterie otázek, identifikační otázky. Organizace šetření. Postup při zasílání poštou. Typy počítačového dotazování.

 3. Etika výzkumu. Etické kodexy, vztah ke spolupracovníkům (včetně respondentů / informátorů) a k zadavateli výzkumu. Oblast využití jednotlivých metod a zpětná vazba. Etické a profesionální zásady sociologického výzkumu. Zásady prezentace dat. Povinný obsah výzkumné zprávy a vědecké publikace.

 4. Formulace výzkumného problému v analytickém výzkumném paradigmatu. Teorie a empirie, stavební prvky teorií. Pojmy, hypotézy, znaky.

 5. Kódování a kategorizace v GT přístupu: typy a postupy. Tématické kódování.

 6. Kódování v analytickém výzkumu, návrh kódovacího klíče. Příprava dat pro analýzu. Chyby v procesu výzkumu. Dokumentace výzkumného souboru dat. Vynechávaná (missing) data. Možnosti a modely transformace dat.

 7. Konceptualizace. Operacionalizace. Měření. Charakteristika koncepcí měření. Kritika klasických koncepcí a odpovědi na ni. Sociometrie.

 8. Metoda etnografie. Terénní poznámky (hustý a řídký popis), vztah mezi skutečností a její reprezentací v textu, situovanost výzkumníka. Žánr etnografie. Příklady etnografických výzkumů. Možnosti začlenění poznatků etnografických výzkumů do analytického výzkumu.

 9. Metoda rozhovoru v analytickém a narativním výzkumném paradigmatu. Typy rozhovorů (standardizovaný, polostandardizovaný, biografický, narativní, expertní, skupinový (FG)…).

 10. Populace. Výběry. Reprezentativa. Typy výběrů a jejich charakteristika.

 11. Proces sociologického výzkumu v analytickém paradigmatu. Požadavky na výzkumný projekt v analytickém výzkumu. Fáze výzkumu. Pilotáž. Předvýzkum.

 12. Studium osobních dokumentů, úřední dokumenty, masová média – srovnání, příklady. Sekundární analýza. Metody obsahové analýzy. Zásady a postup obsahové analýzy. Kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza a narativní analýza.

 13. Terénní sběr dat. Přehled metod sběru dat. Klasifikace druhů pozorování, výhody a nevýhody. Standardizované pozorování. Příprava a postup. Příklad klasifikace chování při standardizovaném pozorování R.Balese.

 14. Úloha škálování. Metody a techniky škálování. Představitelé. Posuzovací techniky škálování. Ordinální škálovací techniky: známkovací, sumační, polaritní, hierarchické.

 15. Uspořádání výzkumu. Výzkumný projekt v analytickém a kvalitativním výzkumu. Jejich charakteristika a srovnání.

 16. Validita a reliabilita výzkumu. Porovnání analytického a kvalitativního výzkumu. Triangulace – typy a postupy. Kombinované použití kvalitativního a analytického výzkumu - příklady.

 17. Zásady „zakotvené teorie“ (grounded theory). Vztah mezi metodou, teorií a empirií. Alternativní přístup k tvorbě a verifikaci hypotéz. Teoretické vzorkování a metoda konstantního srovnávání.

 18. Znak v sociologii - proměnná. Vymezení znaku - základní charakteristiky. Klasifikace znaků. Příklady.