Obhajoba disertačních prací

Obhajoba disertačních prací – souhrnné pokyny oborové rady

Obhajoba disertační práce musí být vykonána před ukončením osmého ročníku studia. Student se na ni přihlašuje nejméně šest měsíců před uplynutím maximální doby studia. Obhajobě předchází veřejná prezentace disertační práce (dále malá obhajoba). Účelem malé obhajoby je posoudit kriticky první verzi disertační práce a stanovit jasné nároky na její dopracování. Malá obhajoba probíhá přiměřeně dle pravidel obhajoby doktorských disertačních prací.
 

​Disertační práce je dle čl. 4 Opatření děkanky č. 16/2018 upravena následovně:

  1. Disertační práce je závěrečná kvalifikační práce, jejíž obhajobou a vykonáním státní doktorské zkoušky se řádně ukončuje studium v doktorském studijním programu.
  2. Téma disertační práce musí svým zaměřením odpovídat studovanému doktorskému studijnímu oboru. Téma disertačních prací se vypisuje v součinnosti se školitelem. Téma práce ve formě tezí schvaluje v rámci individuálního studijního plánu doktoranda příslušná oborová rada.
  3. Disertační práce je obsahově soudržný a ucelený odborný dokument, který seznamuje s autorovým výzkumem a jeho výsledky.
  4. Disertační práce má prokazovat schopnost a připravenost autora k samostatné činnosti v oblasti výzkumu či vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační práce musí odpovídat metodologickým standardům příslušného oboru, přispívat k prohloubení vědeckého poznání a být přínosem pro jeho rozvoj.
  5. Doporučený rozsah práce je mezi 100 a 250 normostranami bez abstraktu, příloh a seznamu literatury. Disertační práce může být buď tematicky a metodologicky uceleným textem, nebo souborem statí s integrujícím úvodním a závěrečným textem.

 

I. Malá obhajoba

 

1) Přihláška k malé obhajobě

K malé obhajobě se doktorand přihlašuje u tajemníka oborové rady ve stanoveném termínu a po splnění všech studijních povinností. Splnění povinností je student povinen vykázat v přihlášce. Školitel potvrzuje toto splnění ve svém Hodnocení studia, kterým komentuje jeho průběh.  

 

2) Odevzdání doktorské disertační práce předkládané k malé obhajobě

Doktorand odevzdává doktorskou disertační práci ve stanoveném termínu ve dvou exemplářích (v kroužkové vazbě) na sekretariát Institutu sociologických studií (ISS). Současně ji zasílá v elektronické podobě (formát doc) tajemníkovi oborové rady. Doktorská disertační práce se odevzdává obvykle v českém jazyce s anglickým nebo německým resumé. S písemným souhlasem oborové rady a školitele lze odevzdávat disertační práci i v cizím jazyce, v tom případě musí obsahovat práce české resumé.

 

Čtrnáct dní před malou obhajobou doktorand odevzdává na sekretariát ISS dva výtisky tezí. Současně je zasílá v elektronické podobě (formát doc) tajemníkovi oborové rady. Teze musí obsahovat téma a cíl práce, strukturu práce, metodologii, základní teze, výběrový seznam literatury a pramenů a

anglické resumé. Teze práce mají rozsah 15 – 20 normostran. V záhlaví musí obsahovat následující údaje:

a. název vysoké školy, fakulty a základní součásti, kde se koná obhajoba,

b. studijní program, ve kterém je práce předkládána,

c. jméno studenta,

d. název doktorské disertační práce,

e. jméno předsedy komise pro malou obhajobu doktorské disertační práce,

f. jména školitele a oponentů,

g. termín a místo obhajoby.

3) Formální úprava disertační práce předkládané k malé obhajobě

Na vrchu vazby

nahoře           

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd 

 

uprostřed       

Disertační práce

 

dole vlevo       

rok                 

 

dole napravo

jméno doktoranda

 

Po rozevření

nahoře           

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd

Institut sociologických studií

 

uprostřed       

název práce

 

vlevo dole       

vypracoval/a  

rok

 

vpravo

školitel

 

Další stránka

dole                

čestné prohlášení o tom, že práce byla vypracována samostatně s použitím uvedených pramenů a literatury

 

V Praze dne....                                                           jméno a podpis doktoranda

 

Další stránka

dole                

poděkování (pokud je součástí práce)

 

Další stránka

Obsah

 

Další stránka

Úvod atd.

 

Cizojazyčné resumé se zařazuje na konec práce mezi Závěr a Seznam použité literatury. Doktorskou disertační práci ji třeba vytisknout v písmu Times New Roman nebo Arial, velikosti 12, se 75 - 80 znaky (včetně mezer) na řádek a v řádkování 1,5 nebo 2.

 

Pro uvádění literatury platí norma ISO 690 - Bibliografická citace. Obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut 1996.

 

4) Posudky

Oponenti jsou povinni odevzdat posudek nejpozději deset dnů před konáním obhajoby, popřípadě do deseti dnů od obdržení práce oznámit, že posudek nemohou vypracovat. K obhajobě může být připuštěna pouze ta doktorská disertační práce, která byla doporučena alespoň v jednom z předkládaných posudků. V případě rozporných posudků prostuduje doktorskou disertační práci jeden, předsedou komise stanovený člen oborové rady.

 

5) Průběh malé obhajoby

Malá obhajoba probíhá přiměřeně dle pravidel vlastních obhajob doktorských disertačních prací, tj. dle předpisů (Studijního a zkušebního řádu UK) a zvyklostí ISS. Komisi navrhuje Oborová rada, komise je složena ze tří členů (včetně zástupce Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.) a dvou oponentů, které navrhuje komise. Jeden ze dvou oponentů musí být odborník, který nepůsobí na FSV či v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i. Při navrhování oponentů komise přihlíží k obsahovému teoretickému a metodologickému zaměření posuzované doktorské disertační práce. Školitel nepíše standardní posudek, ale komentář k průběhu doktorandovy práce na disertaci, k metodologickým, organizačním či jiným problémům, které v průběhu práce vznikly, a zejména k těm částem práce, kde nedošlo k zásadní shodě mezi doktorandem a školitelem (viz bod 4.1.2 Obhajoba práce Rámcového studijního plánu doktorských studijních oborů Sociologie/Sociology).

 

Školitel se účastní celého průběhu malé obhajoby.

 

Časový rozvrh malé obhajoby se podobá obhajobě doktorských disertačních prací:

- komentář školitele k průběhu doktorandovy práce (max. 5 min.),

- referát doktoranda o hlavních výsledcích práce (max. 25 min. - s možností využít dataprojektor),

- posudky oponentů (společně 20 min.),

- odpověď doktoranda a diskuse (max. 35 min.),

- diskuse v komisi a příprava rozhodnutí (max. 25 min),

- vyhlášení výsledků malé obhajoby (max. 5 min).

 

6) Výsledky malé obhajoby

Komise pro malé obhajoby disertační práce jedná o výsledku obhajoby v neveřejném zasedání a usnáší se většinou hlasů přítomných členů. Komise uzavře malou obhajobu některým z následujících rozhodnutí:

1. práci přijímá v předložené podobě, bez požadavku na její úpravy,

2. práci přijímá s podmínkou její úpravy, doplnění atd. - tyto požadavky komise formuluje,

3. práci nepřijímá a požaduje její přepracování. Komise v rozhodnutí musí formulovat hlavní důvody pro přepracování textu a případně i může navrhnout způsob přepracování.

 

7) Odstoupení od obhajoby

Od malé obhajoby je možné odstoupit nejpozději do sedmi dnů po obdržení posudků. Odstoupení doktorand oznámí e-mailem předsedovi oborové rady a tajemníkovi oborové rady.

 

II. Obhajoba disertační práce

 

1) Přihláška k obhajobě

Doktorand je povinen v předstihu, ve stanoveném termínu, nahlásit tajemníkovi oborové rady svůj záměr vykonat obhajobu disertační práce v nejbližším vypsaném termínu. Současně s tím je povinen nahlásit tajemníkovi oborové rady přesný název své disertační práce.

 

Doktorand se přihlašuje k obhajobě doktorské disertační práce přihláškou u příslušné referentky studijního oddělení FSV nejméně šest měsíců před uplynutím maximální doby studia a nejméně 60 dnů před stanoveným termínem obhajoby. K přihlášce je třeba přiložit školitelovo hodnocení o průběhu doktorského studia s vyjádřením o splnění všech studijních povinností včetně státní doktorské zkoušky, dva exempláře disertační práce, mohou být v kroužkové vazbě, dva exempláře tezí disertační práce, studijní referntce odešle současně elektronickou verzi tezí a disertační práce.

Disertační práci záoveň student nahraje do SISu

 

Obhajobu disertační práce lze skládat pouze po uzavření všech studijních povinností stanovených rámcovým studijním plánem a po vykonání státní doktorské zkoušky.

 

2) Komise pro obhajobu doktorské disertační práce

Složení komise pro obhajobu doktorské disertační práce, její jednání a průběh obhajoby upravuje čl. 10 odst. 3 studijního a zkušebního řádu UK.1

Právo účastnit se činnosti komise pro obhajobu doktorské disertační práce mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení příslušnou vědeckou radou.

 

3) Odevzdání doktorské disertační práce k obhajobě

Doktorskou disertační práci doktorand odevzdává příslušné referentce studijního oddělení FSV ve dvou exeplářích (je možná kroužková vazba), zároveň ji studijní referntce a tajemníkovi OR odesílá v elekronické podobě (formát doc). Doktorská disertační práce se odevzdává obvykle v českém jazyce s českým a anglickým nebo německým resumé (s písemným souhlasem oborové rady a školitele lze odevzdávat disertační práci i v cizím jazyce, v tom případě musí obsahovat práce české resumé).

 

4) Odevzdání tezí doktorské disertační práce

Teze doktorské disertační práce doktorand odevzdává příslušné referentce studijního oddělení FSV ve dvou exemplářích a v elektronické podobě (formát doc) současně s přihláškou k obhajobě. Zároveň je zasílá v elektronické podobě (formát doc) tajemníkovi oborové rady. Teze musí obsahovat téma a cíl práce, strukturu práce, metodologii, základní teze, výběrový seznam literatury a pramenů a anglické resumé. Teze práce mají rozsah 15 - 20 normostran. V záhlaví musí obsahovat následující údaje:

a. název vysoké školy, fakulty a základní součásti, kde se koná obhajoba,

b. studijní program, ve kterém je práce předkládána,

c. jméno studenta,

d. název doktorské disertační práce,

e. jméno předsedy komise pro obhajobu doktorské disertační práce,

f. jména školitele a oponentů,

g. termín a místo obhajoby.

 

5) Posudky

Oponenti jsou povinni odevzdat posudek nejpozději deset dnů před konáním obhajoby, popřípadě do deseti dnů od obdržení práce oznámit, že posudek nemohou vypracovat. K obhajobě může být připuštěna pouze ta doktorská disertační práce, která byla doporučena v jednom z předkládaných dvou posudků. V případě rozporných posudků prostuduje disertační práci jeden, předsedou komise stanovený, člen oborové rady.

 

6) Průběh obhajoby doktorské disertační práce

Obhajoba doktorské disertační práce probíhá dle předpisů (Studijního a zkušebního řádu UK) a zvyklostí ISS. Komisi na návrh Oborové rady jmenuje děkan FSV. V komisi je vždy alespoň jeden zástupce Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.). Alespoň jeden člen je externí (tj. není členem akademické obce FSV UK, ani zaměstnancem Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.).

 

Oponenty na návrh komise jmenuje děkan FSV. Alespoň jeden, nejlépe oba oponenti jsou externí. Při navrhování oponentů přihlíží komise k teoretickému a metodologickému zaměření posuzované práce. Oponenti a školitel nejsou členy komise, ale mohou se účastnit její diskuse a přípravy rozhodnutí.

 

Školitel doktoranda nepíše standardní posudek, ale pouze komentář k průběhu doktorandovy práce na disertaci, k metodologickým, organizačním či jiným problémům, které v průběhu práce vznikly, případně a zejména k těm částem práce, kde nedošlo k zásadní shodě mezi doktorandem a školitelem (viz bod 4.1.2 Rámcový studijní plán doktorských studijních oborů Sociologie/Sociology).

 

Časový rozvrh obhajoby disertační práce:

- komentář školitele k průběhu doktorandovy práce (max. 5 min.),

- referát doktoranda o hlavních výsledcích práce (max. 25 min. - s možností využít dataprojektor),

- posudky oponentů (společně 20 min.),

- odpověď doktoranda a diskuse (max. 35 min.),

- diskuse v komisi a příprava rozhodnutí (max. 20 min),

- vyhlášení výsledků malé obhajoby (max. 5 min).

 

7) Výsledky obhajoby doktorské disertační práce

Komise pro obhajobu doktorské disertační práce jedná o výsledku obhajoby v neveřejném zasedání a usnáší se většinou hlasů přítomných členů v tajném hlasování. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

8) Odstoupení od obhajoby doktorské disertační práce

Od obhajoby doktorské disertační práce je možné odstoupit nejpozději do sedmi dnů po obdržení posudků, což doktorand oznámí písemně předsedovi oborové rady, tajemníkovi oborové rady a příslušné referentce studijního oddělení FSV. Tato skutečnost se posuzuje jako neúspěšný výsledek obhajoby s klasifikací „neprospěl/a“. Opakování obhajoby je možné nejdříve po uplynutí šesti měsíců od původního termínu.

 

Sestaveno na základě:

Pravidla pro organizaci studia UK FSV

Opatření děkana č. 27/2017 – Organizace doktorského studia na FSV UK

Rámcový studijní plán doktorských studijních oborů Sociologie/Sociology

Pokyny pro Státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce

Pravidla a pokyny schválené oborovou radou -  

- Doktorský studijní program – obor sociologie – doporučené standardy

- Pravidla schvalování projektů doktorských prací z 15. 2. 2007

- Očekávaný výkon doktorandů u státní doktorské zkoušky

- Pravidla obhajob

- Usnesení oborové rady sociologie z 15. ledna 2015

- Koncepce malé obhajoby z 25. března 2007

- Pokyny pro odevzdání doktorské práce pro malou obhajobu

 

Uvedené souhrnné pokyny odsouhlasila OR sociologie dne 13. ledna 2010.

Novelizováno usnesením OR sociologie ze dne 15. ledna 2015.

 

Poznámky

1

3. Pro jmenování předsedy a členů komise pro obhajobu disertační práce platí ustanovení odstavce 2 obdobně. Komise ustanoví dva oponenty, kteří vypracují posudek předložené disertační práce. Pokud komise stanovila klasifikaci "neprospěl/a", určí, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. Obhajoba disertační práce je veřejná. Pro to, aby student mohl konat obhajobu disertační práce, platí obdobně ustanovení čl. 7 odst. 6.