Okruhy k bakalářským státním zkouškám ze sociální antropologie

Sociální antropologie – tématické okruhy k bakalářským státním zkouškám

Okruhy otázek odráží témata probíraná v povinných kursech vypsaných pro studenty sociální antropologie. Z učiva každého povinného kursu jsou generovány tři tematické okruhy. Povinné kursy jsou:

- Dějiny sociální antropologie

- Současná sociální antropologie

- Politická a ekonomická antropologie (pro imatrikulační ročník 2015 a pozdější)

- Antropologie náboženství

Dějiny sociální antropologie

 

1. Sociální teorie a charakter disciplíny. Kořeny antropologického myšlení. Proměny raných teoretických a metodologických přístupů ke zkoumaným společnostem (Charles Tylor, James George Frazer), evolucionistické myšlení dnes. Zrod moderní sociální a kulturní antropologie. Alfred Radcliffe-Brown (studium sociální struktury), Bronislaw Malinowski (terénní výzkum, kula), Franz Boas (etnolingvistika), Marcel Mauss (totální sociální fakt, habitus, dar)

GELLNER, Ernest. 2005. Jazyk a samota. Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema. Brno: CDK. Str. 149-168.

MAUSS, Marcel. 1999. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha: Slon.

MURPHY, Robert F. 2006. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Slon.

SOUKUP, Václav. 2004. Dějiny antropologie. Praha: Karolinum.

COPANS, Jean. 2001. Základy antropologie a etnologie. Praha: Portál.

BARNARD, Alan – SPENCER, Jonathan. 2003. Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London: Routledge.

 

2. Proměny teoretických a metodologických východisek funkčně-strukturální antropologie a jejich kritika (Edward Evan Evans-Pritchard, Max Gluckman, Edmund Leach)

KUPER, Adam. 1999. Culture: the anthropologists' account. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Str. 47 – 94.

KUPER, Adam. 2002. Anthropology and Anthropologists: The Modern British School. London, N. Y.: Routledge. Str. 66 – 93; 135 – 158.

 

3. Klasické antropologické výzkumy a monografie (Bronislav Malinowski, Raymond Firth, Margaret Meadová, Ruth Benedictová, Edmund Leach)

MALINOWSKI, Bronislaw. 2007. Sex a represe v divošské společnosti. Praha: SLON.

MEAD, Margaret. 1928. Coming of Age in Samoa

BENEDICTOVÁ, Ruth. 1998. Kulturní vzorce. Praha: Argo.

BENEDICTOVÁ, Ruth. 2013. Chryzantéma a meč. Vzorce japonské kultury. Praha: Malvern.

 

Současná sociální antropologie

 

4. Strukturní přístupy ke studiu společnosti a jejich kritiky. C. Lévi-Strauss (gramatika jednání, vztah sociální struktury a kultury); M. Douglas (čisté a nečisté, model grid a group), kultura vs. struktura, preskriptivní a performativní struktura (Marshall Sahlins, Gananath Obeysekerre; Pierre Bourdieu)

LÉVI-STRAUSS, Claude. Totemismus dnes. Praha: Dauphin.

DOUGLAS, Marry. Purity and Danger.

SAHLINS, Marshall. 1985. Islands of History. Chicago: University of Chicago Press.

ABU-LUGHOD, Lila. 1991. „Writing Against Culture,“ In Recapturing Anthropology: Working in the Prezent. Ed. R. G. Fox. Santa Fe, New Mexico: School of American Research Press. Str. 137-154, 161-162.

 

5. Symbolické a interpretativní antropologie (Clifford Geertz, Victor Turner, David Schneider), postmoderní antropologie, antropologie jako literární a textová kritika (James Clifford, George E. Marcus, Michael M. J. Fisher).

GEERTZ, Clifford. 2000 [1973]. Zhuštěný popis. K interpretativní teorii kultury. In Interpretace kultur. Slon: Praha. Str. 13-42.

GEERTZ, Clifford. 2000 [1973]. Záludná hra. Poznámky ke kohoutím zápasům na Bali. In Interpretace kultur. Slon: Praha. Str. 455-501.

SCHNEIDER, David M. 1965. Some Muddles in the Models: or How the System Really Works. In M. Banton, ed., The Relevance of Models for Social Anthropology. London: Tavistock Publications. Str. 25-86.

CLIFFORD, James. 1988. On Ethnographic Authority. In The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature and Art, James Clifford, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Str. 21-54.

MARCUS, George E. – CUSHMAN, Dick. 1982. Ethnographies as texts. Annual Review of Anthropology, 11: 25-69.

 

Ekonomická a politická antropologie

 

6.  Politické systémy v předmoderních společnostech a problém stability politického řádu.

BALANDIER, GEORGES. 2000. Politická antropologie. Praha: Dauphin. Str. 19-81.
EVANS-PRITCHARD, EDWARD EVAN. 1940. The Nuer. A description of the modes of livelihood and political institutions of a nilotic people. Oxford: Clarendon Press.
GEERTZ, CLIFFORD. 1980. Negara. A TheatreState in NineteenthCentury Bali. NJ: Princeton University Press.
LEDRMAN, Rena. 2000. Anthropology of Big Man System. In Smelser / Hannerz (eds.), International Encyclopaedia of the Social and Behavioral Sciences. Str. 1162-1164.

 

7. Dar, reciprocita, nepeněžní směna (Bronislav Malinowski, Marcel Mauss, Maurice Godelier, Pierre Bourdieu)

GODELIER, MAURICE. 1998. The Enigma of the Gift. Chicago, Cambridge; Chicago University Press, Polity Press.

BOURDIEU, Pierre. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum. Str. 131-151.

Stewart, Michael. 2005. Čas Cikánů. Brno: Barrister & Principal.

 

8. Politická ideologie a ekonomický systém: podoby kapitalismu (Ferdinand Braudel, Sidney Mintz, Eric Wolf, Nancy Scheper-Hughes), socialismus jako ideologie a praxe (Katherine Verdery), postsocialismus a období hospodářské a společenské transformace (Haldis Haukanes, Caroline Humphrey, Chris Hann, Michal Buchowski, Francis Pine, Ladislav Holý)

BRAUDEL, FERNARD. 1999. Dynamika kapitalismu. Praha: Argo.

HAUKANES, Haldis. 2004. Velká dramata – obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova. Praha: Slon.

HANN, Chris. 2007. Rozmanité časové rámce antropologie a její budoucnost

ve střední a východní Evropě. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 43 (1): 15 – 30. (+ diskuse, str. 149 – 220)
HOLÝ, LADISLAV. 2001. Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Praha: Slon.

KANDERT, Josef. 2004. Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. století. Praha: Karolinum.VERDERY, Katherine. 1996. What was Socialism and what comes next? Princeton, NJ: Princeton University Press. Str. 39-57.

MINTZ, SIDNEY W. 1986. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History.  New York: Penguin Books. Str. 19-73.

NASH, June. 1981. Ethnographic aspects of the world capitalist system. Annual

Review of Anthropology 10: 393-423

WOLF, ERIC. 1997 [1982]. Europe and the People Without History. Berkeley, London: University of California Press. Str. 3-23; (310-)354-383.

 

9. Peníze v antropologické teorii. Druhy peněz. Peněžní směna, dluh a morální řád.

BLOCH, Maurice - PARRY, Jonathan. 1991. Money and the Morality of Exchange. Cambridge: Cambridge University Press.
DODD, Nigel. 2014. The Social Life of Money. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

WILKIS, Ariel. 2017. The Moral Power of Money: Morality and Economy in the Life of the Poor. Stanford: Stanford University Press.

GRAEBER, David. 20121. Dluh. Prvních 5000 let.. Praha: BizzBooks.

SURI, Tavnet. (2017) Mobile Money. Annual Review of Economics, 9(1), 497–520.

MANDEL, R. – HUMPREY, Caroline (eds.). 2002. Markets and Moralities: Ethnographies of Postsocialism. Oxford: Berg.

 

Antropologie náboženství

 

10. Antropologické definice náboženství a metodologicko-epistemologické přístupy: jak vzniká a jak se proměňuje konstrukce kategorie náboženství v různých antropologických směrech bádání? Jak sociálně – vědně zkoumat něco, co si nárokuje ne-lidský ontologický status? Vysvětlete, co do výzkumu přináší metodologický ateismus, agnosticismus, sociální či materiální redukcionismus, metodologický teismus či supernaturalismus, přístup symetrické antropologie

ASAD, Talal (1993): The construction of religion as an anthropological category. In: Genealogies of religion: Discipline and reasons of power in Christianity and Islam. Baltimore and London: John Hopkins University Press. pp. 27-55 

BERGER, Peter. (1967): Sacred Canopy: The elements of a sociological theory of religion. New York: Doubleday, česky jako Posvátný baldachýn

 

11. Náboženství a migrace: vývoj kategorizace náboženských skupin pro účely mapování, proměny náboženských map USA a Evropy v důsledku migrace, náboženství v migrační / globálně propojené situaci (reakce na sekularitu / sekularismus, proměny náboženských identit); migrační politiky ve vztahu k náboženství: asimilace, multikulturalismus a interkulturalismus, management diverzity

KEPEL, G. 1997. Boží pomsta. Brno: Atlantis

TOPINKA, Daniel a kol. 2016. Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal

 

12. Rituál: definice, kategorizace, struktura. Antropologické studium rituálů: vztah rituálu a společenské struktury, rituálu a kultury, historické proměny rituálů a jejich důvody

VAN GENEP, Arnold. (1997): Přechodové rituály. Praha: NLN

TURNER, Victor. 2004 [1969]. Průběh rituálu. Brno: Computer Press

 

13. Autorita a moc v náboženských světech: typy a legitimita náboženských autorit, proměny režimů zhodnocování věření v Evropě (Hervieu-Léger, Davie); režimy moci v náboženských světech: diskurz a vtělení (Foucault, Csordas, Bourdieu, Lock; Scheper – Hughes)

WEBER, Max. 1998. Sociologie náboženství. Praha: Vyšehrad.
WEBER, Max. 1997. Autorita, etika a společnost. Praha: Mladá Fronta.

FOUCAULT, M. 2003. Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann a synové. str. 195-227, esej Subjekt a moc.

SCHEPER – HUGHES, Nancy / LOCK, Margaret M. 1987. The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology.  Medical Anthropology Quarterly, New Series, Vol. 1, No. 1: pp. 6-41.