Otázky k bakalářským zkouškám ze sociologie

Otázky k bakalářským zkouškám ze sociologie

Přečtěte si pozorně zadání, které je koncipováno jako tematický okruh, v jehož rámci byste se ve své prezentaci měl/a pohybovat. Pokuste se o formulování relevantní problematiky a její uspořádaný rozbor, a to s využitím sociologických teorií klasických i novějších a s vymezením příslušných sociologických pojmů. Vyvarujte se toho svazovat Vaši prezentaci s daným tematickým okruhem pouze volně, nezapomeňte, že Vaše schopnost respektovat zadání bude zahrnuta do Vašeho hodnocení.

 1. Sociologie jako teoretická a aplikovaná disciplína. Inspirace, které různé sociologické směry 19. a 20. století čerpaly z jiných oborů (filosofie, psychologie, biologie, lingvistika…).
 2. Základní obecně metodologické otázky. Problém hodnot a hodnocení v sociologii. Kritická a angažovaná sociologie. Sociální inženýrství. Výklad problému s příklady z klasické sociologie a sociologie 20. století.
 3. Společenský řád, společenský konflikt. Základní ideje konsensualismu a konfliktualismu a proměny těchto pojetí společnosti v myšlení autorů klasických i novějších.
 4. Jednání jednotlivce jako (problematický) předmět sociologického zkoumání. Role konceptu jednání ve výkladu společenského dění autorů klasických i novějších.
 5. Objektivismus a chápající (interpretativní) sociologie. Základní ideje těchto dvou epistemologických pozic a jejich uplatnění v sociologii klasické i novější.
 6. Socializace a identita. Socializační instituce (rodina, škola apod.). Individuální a kolektivní identita.
 7. Sociální konstruktivismus. Výklad jeho základních principů a jeho historických východisek, příklady jeho uplatnění. Klasický sociální konstruktivismus a jeho současné podoby.
 8. Rodina jako skupina a jako sociální instituce. Historický vývoj rodiny a její současné proměny.
 9. Kultura, národ, náboženství jako činitelé a výrazy společenské jednoty. Společenská solidarita a její historické proměny.
 10. Sociálně kulturní nerovnosti (rod, etnikum, národnost, věk, zdravotní stav a sexuální orientace). Diskriminace a sociální vyloučení.
 11. Sociálně ekonomické nerovnosti (stratifikace a mobilita). Výklad problému a vymezení pojmů s příklady z klasické a novější sociologie. Sociální stratifikace a její výzkum u nás.
 12. Moc a její institucionalizace. Organizace, normy, deviace a anomie.
 13. Sociologie a její vztah k biologii. Klasický organicismus, evolucionismus a sociobiologie. Sociologie životního prostředí.
 14. Sociologie sociálních hnutí a revoluce. Výklad problematiky a vymezení pojmů s příklady z klasické a novější sociologie.
 15. Sociologické koncepce modernity a postmodernity. Výklad problematiky a vymezení pojmů s příklady konceptualizace moderní společnosti v klasické sociologii a postmoderní společnosti (či společnosti vrcholné moderny) v sociologii 20. století a dnes.

Doporučená přehledová literatura:

Balon, J. – Šubrt, J. (2010). Soudobé sociologické teorie. Praha: Grada.

Fulcher, J. – Scott, J. (2011). Sociology. New York: Oxford University Press.

Giddens, A. (2013). Sociologie. Praha: Argo.

Harrington, A. (2006). Moderní sociální teorie. Praha: Portál.

Keller, J. (1997). Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

Keller, J. (2004). Dějiny klasické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

Petrusek, M. (1993). Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum.

Šubrt, J. (různé). Soudobá sociologie I-VI. Praha: Karolinum.