Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky státu a církve

Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky státu a církve

Hlavní řešitelka: Barbora Spalová, FSV UK, barbora.spalova@fsv.cuni.cz

Ve spolupráci se Sociologickým ústavem Slovenskej akadémie vied (Miroslav Tížik)

Další spolupracovníci: Adam Gajdoš, Veronika Frantová, Karel Čada, Andrea Beláňová, Isabelle
Jonveaux, Martin Nosál, Ivana Lukeš Rybanská

Výzkumný projekt Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky
státu a církve podpořila Grantová agentura ČR pod č. 19-08512S. Tento projekt vede Dr. Barbora
Spalová z pražské Karlovy univerzity společně s Dr. Miroslavem Tížikem ze slovenského
Sociologického ústavu Akademie věd a probíhá v letech 2019-2021. Cílem je analyzovat a porovnat
vztahy církví (římsko-katolická, českobratrská evangelická, evanjelická augšpurského vyznania,
Bratrská jednota baptistů / baptistov) a společností v České a Slovenské republice v kontextu
restitučních procesů a plánované odluky státu a církve.

Výstupem výzkumu bude několik odborných
článků a monografie. Roviny, které se výzkum snaží zachytit, jsou následující:

 

  • právní a politický kontext
  • analýza mediálního referování o církevních restitucích a odluce
  • analýza diskuzí a strategií ve vztahu k restitučním procesům a hospodaření církve obecně na úrovni biskupství či dalších centrálních orgánů, farností a klášterů
  • analýza postavení církevních škol ve společnosti ve vztahu k jejich financování

Seznam publikací

BELÁŇOVÁ, A. The Chaplains: Key Negotiators of the Church School Ethos. British Journal of Religious Education, 43:3, 288-298, DOI: 10.1080/01416200.2021.1901654

ČADA, K. 2021. Homeopatie morální ekonomiky aneb cesta tam bez cesty zpátky. Biograf, 71-72: 63-68

(Reakce na článek SPALOVÁ, B. / LIŠKA, M. / PICKOVÁ, T. (2019): Klášteření: Morální ekonomie klášterů benediktinské tradice v ČR v postrestitučním období. Biograf, 69-70: 3–36)

SPALOVÁ, B. 2021. Discretio and the Golden Mean: Working out Frugality and Thrift in Two Czech Post-Socialist Monasteries. In: Catherine Alexander & Daniel Sosna, eds. Thrift and its Paradoxes: From Domestic to Political Economy. Berghahn Books (in print)

SPALOVÁ, B. / JONVEAUX, I. 2021. Monastère et société: Les échanges entre le monastère et la société dans le contexte des restitutions des biens ecclésiaux. Social Compass (in print)

SPALOVÁ, B. / LIŠKA, M. / PICKOVÁ, T. 2021. The reinvention of tradition: the moral economy of monastic life in the Czech Republic. In: Jewdokimow, M. / Palmisano, S. / Jonveaux, I., eds. : Monasticism in Central and Eastern Europe. London: Routledge. Pp. 92-116

SPALOVÁ, B. / LUKEŠ RYBANSKÁ, I. (2021). Translating secular-religious divide: Everyday negotiation of Christian distinctiveness in Catholic schools in the Czechia and Slovakia. Journal of Beliefs and Values. DOI: 10.1080/13617672.2021.1982560

SVOBODA, F. / MÜLLNER, V. (2019): První teorie úvěru a její instituce: Dobročinné úvěrové instituce v hospodářských dějinách Západu. Politická ekonomie, 2020(2), 213-236

TÍŽIK, M. 2021. Religious Minority as a Source of a National and State Identity: The Case of Slovakia. Studies in Religion / Sciences Religieuses, XX: 1-26. DOI: 10.1177/00084298211013304

TÍŽIK, M. 2021. Na východ od Česka, alebo ako porovnávať náboženstvo v Česku a na Slovensku. Sociologický časopis57(1): 105-121 | DOI: 10.13060/csr.2021.009

(Recenze na knihu: Zdeněk R. Nešpor. Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu. Náboženství Dioskúrů. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2020, 198 s. ISBN 978-80-246-4555-1.)

TÍŽIK, M. 2021. Zmeny v religiozite na Slovensku. Dingir, 24 (1): 8-11

ZACHAR PODOLINSKÁ, T. / TÍŽIK, M. / MAJO, J. (2019): Religiosity in Slovakia: Structure, Dynamics

and Spatial Diversification. Submitted to Central European Journal of Contemporary Religion 1 (2019) 1–33, https://doi.org /10.14712/25704893.2019.1