Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky státu a církve

Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky státu a církve

Hlavní řešitelka: Barbora Spalová, FSV UK, barbora.spalova@fsv.cuni.cz

Ve spolupráci se Sociologickým ústavem Slovenskej akadémie vied (Miroslav Tížik)

Další spolupracovníci: Adam Gajdoš, Veronika Frantová, Karel Čada, Andrea Beláňová, Isabelle
Jonveaux, Martin Nosál, Ivana Lukeš Rybanská

Výzkumný projekt Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky
státu a církve podpořila Grantová agentura ČR pod č. 19-08512S. Tento projekt vede Dr. Barbora
Spalová z pražské Karlovy univerzity společně s Dr. Miroslavem Tížikem ze slovenského
Sociologického ústavu Akademie věd a probíhá v letech 2019-2021. Cílem je analyzovat a porovnat
vztahy církví (římsko-katolická, českobratrská evangelická, evanjelická augšpurského vyznania,
Bratrská jednota baptistů / baptistov) a společností v České a Slovenské republice v kontextu
restitučních procesů a plánované odluky státu a církve.

Výstupem výzkumu bude několik odborných
článků a monografie. Roviny, které se výzkum snaží zachytit, jsou následující:

 

  • právní a politický kontext
  • analýza mediálního referování o církevních restitucích a odluce
  • analýza diskuzí a strategií ve vztahu k restitučním procesům a hospodaření církve obecně na úrovni biskupství či dalších centrálních orgánů, farností a klášterů
  • analýza postavení církevních škol ve společnosti ve vztahu k jejich financování