Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace

Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace

Hlavní řešitel: Barbora Spalová, FSV UK, barbora.spalova@fsv.cuni.cz

ve spolupráci s FSS a ESF MU Brno

aplikační garant: Biskupství plzeňské

projektový web: https://cirkev.fss.muni.cz/

Biskupství plzeňské se podpisem memoranda o spolupráci připojilo k projektu aplikovaného
výzkumu vedeného odborníky z Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Projekt bude
trvat v letech 2019-2021 a je řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR pod
projektovým číslem TL02000132.

Projekt bude zkoumat problémy a příležitosti, které před katolickou církev a společnost staví
restituční proces zahájený 1. 1. 2013. Tehdy vstoupil v platnost zákon o majetkovém
vyrovnání, který po církvi vyžaduje, aby převzala větší zodpovědnost za správcovství krajiny.
Byť je tento proces mediálně silně reprezentován, často manipulativně, systematické
pozornosti odborníků dosud uniká. Proto chceme prostřednictvím participativního
etnografického výzkumu restituční proces reflektovat ze společenskovědní perspektivy.
Jak se církevní subjekty sebepojímají ve vztahu ke společnosti? Jaká očekávání a vztahy má
naopak společnost vzhledem k církvi? Co se v souvislosti s restitučními procesy mění uvnitř
církví (vztahy, nová témata, nové potřeby, odpovědi na nové výzvy)? Jaká je naopak
dynamika vztahů se společností (výměna hodnot, norem a závazků na úrovni farností,
diecézí, klášterů, škol)?

Projekt chce přispět k tomu, aby byl restituční proces chápán jako příležitost, a tak je pojat
jako participativní, tedy zapojující účastníky do rozhodování o jeho průběhu. Pro zájemce
z řad farností, společenství věřících či občanských uskupení nabídne workshopy na vybraná
témata: hospodaření neziskového sektoru, správcovství krajiny, krajinné hodnoty, mediální
referování o církvi atd. a podpoří vnitřní i vnější diskuzi o vztazích církve a společnosti.
Výstupem výzkumu bude také online mapa hospodaření církve v plzeňské diecézi, která
nabídne pohled na množství aktivit, které církev provozuje a na strukturu jejich finančního
zajištění.