Státní doktorská zkouška – souhrnné pokyny oborové rady

Státní doktorská zkouška – souhrnné pokyny oborové rady

Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí. Průběh státní zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné. Zkouška se skládá zpravidla na konci druhého ročníku, nejpozději však ve třetím ročníku. Zkouška sestává z obecné části a části speciální. V obou případech hraje důležitou úlohu nejen studium soudobé odborné literatury (včetně časopisecké), ale též doktorandovo originální představení problému vtělené do osnovy. Předmětem diskuse se může stát jak samotná osnova, tak prezentace dílčího problému, který si komise na základě nabídnuté osnovy vybere.

 

1) Přihláška ke státní doktorské zkoušce

Doktorand se ke státní doktorské zkoušce přihlašuje přihláškou u příslušné referentky studijního oddělení FSV, nejméně jeden měsíc před vypsaným termínem. K přihlášce je třeba přiložit stručné školitelovo hodnocení průběhu doktorského studia včetně školitelova potvrzení o splnění všech studijních povinností.

2) Forma státní zkoušky - studenti mohou složit státní zkoušku také podle nové akreditace

V tom případě nebudou zkoušeni ze zde specifikovaných okruhů, ale namísto toho předloží níže specifikované podklady a budou se řídit následující instrukcí:

Státní doktorská zkouška v novém formátu sestává z rozpravy nad teoretickým a metodologickým řešením disertační práce. Jako podklad této rozpravy slouží rukopis publikace (nejméně v probíhajícím recenzním řízení, tj. po přijetí editorem časopisu do recenzního řízení), která se vztahuje k hlavnímu výzkumnému cíli disertační práce. Text musí být přijat do řízení v časopisu, který je v databázi WoS nebo Scopus.

Text, který nemá k disertaci vazbu, nelze ke státní zkoušce předložit.

Text publikace je studentem/-tkou předložen komisi s předstihem jednoho měsíce s průvodním dopisem, resp. úvodem, který text publikace zasazuje do celkového rámce disertační práce. Doporučený rozsah tohoto úvodu je 10-20 NS (rozsah bez seznamu literatury).
Text musí být zaslán v elektronické verzi na adresu:  jana.vojanova@fsv.cuni.cz v termínu stanoveném harmonogramem doktorského studia

3) Komise pro státní doktorské zkoušky

Složení komise pro státní doktorské zkoušky, její jednání a průběh státní zkoušky upravuje čl. 10 odst. 2 studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy. Předsedu a členy komise pro státní doktorskou zkoušku jmenuje děkan fakulty též po projednání v oborové radě, členem komise je zpravidla školitel, alespoň jeden člen komise není členem akademické obce fakulty, jinak pro konání státní doktorské zkoušky platí ustanovení čl. 7 s výjimkou odst. 7, 8, 10 a 11 a s tím, že se tato zkouška skládá z jedné části.

4) Obecná část

Obecná část není testem objemu znalostí, ale testem celkové orientace v oboru a schopnosti nahlížet dílčí poznatky a teorie v širších kontextech vědění, které nabízí sociologie. Obecná část sestává ze dvou podoblastí – a) teoretická sociologie, b) metodologie s epistemologií.

Od zimního semestru 2021 bude státní zkouška probíhat podle nových otázek  - v příloze 

Student si losuje dvě otázky: jednu otázku z teorie sociologie a jednu otázku z balíčku epistemologie a metodologie.

Očekávání: Celkovou orientací v oboru se rozumí: (i) mít přehled o základních problémech oblasti řešených a přístupech nabízejících jejich alternativní výklad a (ii) umět vidět tyto problémy v souvislostech a do vztahů k nim uvádět jiné sociologické problémy.

Komise očekává, že doktorand nejprve představí písemnou osnovu své odpovědi a seznámí komisi se svým vztahem k tomuto tématu: jakou literaturu studoval (předpokládá se, že student bude schopen diskutovat předepsané texty anebo články anebo kapitoly dle vlastního výběru od minimálně tří autorů z nabídnutého výběru), zda v dané oblasti zpracoval nějakou práci atd. Komise pak specifikuje své otázky. Zkouška plynule přejde v diskusi doktorandem prezentovaných myšlenek a přístupů. Očekává se, že doktorand přiměřeně své odborné profilaci dokáže formulovat svůj vlastní přístup k problémům vymezeným zvolenými otázkami.

5) Speciální část

Speciální část slouží k tomu, aby se doktorand představil komisi jako odborník v oblasti, do které patří jeho doktorská disertační práce. Student hovoří na jedno z pěti předem připravených témat, která se váží k projektu jeho doktorské disertační práce. Tato témata v dostatečném předstihu dohodne školitel s doktorandem (jednotlivá témata musí povinně zahrnovat jména hlavních představitelů zabývajících se danou problematikou a současně i názvy jejich nejvýznamnějších prací k danému problému) a předloží je prostřednictvím tajemníka oborové radě, která je projedná a případně doporučí úpravy. Během prezentace tématu má student úkol vyložit a kriticky probrat nesamozřejmé, méně známé a speciální problémy v jejich souvislostech především v souvislostech s probíhajícím doktorským výzkumem.

Očekávání: Komise očekává, že doktorand nejprve představí písemnou osnovu svého pojednání, seznámí komisi, v jakém vztahu je toto téma k jeho doktorské disertační práci, a představí důležité problémy a poznatky dané oblasti. Následuje diskuse. Očekává se, že doktorand přesvědčí komisi složenou většinou ze sociologů jiné specializace o své odbornosti.

6) Odstoupení od státní doktorské zkoušky

Od státní doktorské zkoušky je možné odstoupit nejpozději tři pracovní dny před termínem zkoušky, což doktorand oznámí e-mailem předsedovi oborové rady, tajemníkovi oborové rady a příslušné referentce studijního oddělení FSV. Pozdější odstoupení znamená klasifikaci "neprospěl/a".

Opakování státní doktorské zkoušky je možné nejdříve po uplynutí třech měsíců od původního termínu.
 

Sestaveno na základě:

Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze ze dne 28. dubna 2006 (úplné znění)

Pravidla pro organizaci studia UK FSV

Opatření děkana č. 31/2019 – Organizace doktorského studia na FSV UK

Rámcový studijní plán oboru sociologie

Pokyny pro Státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce

Pravidla a pokyny schválené oborovou radou:

            - Doktorský studijní program – obor sociologie – doporučené standardy

            - Pravidla schvalování projektů doktorských prací z 15. 2. 2007

            - Očekávaný výkon doktorandů u státní doktorské zkoušky

 

Uvedené souhrnné pokyny odsouhlasila OR sociologie dne 13. ledna 2010.

Novelizováno usnesením OR sociologie ze dne 24. června 2010 a 9. ledna 2020.