FAQ pro nováčky

FAQ ANEB CO MŮŽE ZAJÍMAT STUDENTY ZEJMÉNA NA POČÁTKU STUDIA

 • Kde seženu průkaz studenta UK?
 • Jak si mám sestavit rozvrh?
 • Co znamenají údaje u jednotlivých předmětů v Karolince / rozvrhu?
 • Jak si mám zapsat předměty?
 • Lze uznat předmět, který jsem již absolvovala mimo ISS, anebo se jej absolvovat chystám?
 • Lze na ISS navštěvovat tělocvik?
 • Kde seženu skripta?
 • Jak si zapíšu cizí jazyky?
 • Jak je to v Jinonicích s využitím počítačů a dalším informačních technologií?
 • Můžu v rámci studia na ISS vyjet někam do ciziny?
 • Lze získat na ISS nějaké finanční stipendium?
 • Kde se dozvím, co se na škole děje?

KDE SEŽENU PRŮKAZ STUDENTA UK?

Průkazy studenta UK je možné získat na třech místech: na MatFyzu na adrese Ke Karlovu 3, na Právnické fakultě na adrese Náměstí Curieových 7, anebo v budově pedagogické a filozofické fakulty v Celetné 13. V Celetné se nachází i Informačně-poradenské centrum, ve kterém je možné získat i přístupová hesla k webovým aplikacím UK.

Kromě toho, že průkaz studenta je oficiálním průkazem o jeho totožnosti k UK, lze k němu získat i licenci ISIC, která opravňuje držitele průkazu k mnohým studentským slevám v ČR i v cizině. Průkaz má čárový kód, a tak lze nabít kreditem. Dá se pak používat k placení v menze, ve školní kopírce apod. Zároveň lze používat i jako karta do knihovny a není nutné si s ním zakládat tramvajenku, stačí si pouze dokoupit kupon na MHD.

JAK SI MÁM SESTAVIT ROZVRH?

Začátkem semestru je na stránkách ISS ke stažení rozvrh. Ačkoli je rozvrh barevně odlišen pro jednotlivé ročníky, jedná se pouze o doporučení. Je třeba sledovat Karolinku, aby student splnil potřebné kredity v daném studijním programu.

Počet kreditů nutných k ukončení studia je 180 kreditů během bakalářského studia a 120 kreditů během navazujícího studia magisterského. Je třeba absolvovat všechny uvedené povinné předměty, zbylé kredity je možné získat absolvováním volitelných předmětů.

Obvyklý postup v bakalářském studiu bývá takový, že si student v prvním ročníku zapisuje povinné předměty. Jedná se zejména o úvody a základní informace potřebné k proniknutí do oboru. Ve druhém ročníku si studenti k povinným předmětům zapisují i volitelné, které jsou specializovanější a odpovídají studentovým zájmům. Ve třetím ročníku již zbývá předmětů o něco méně, aby měl student více času na vypracování bakalářské práce a přípravy ke státním závěrečným zkouškám.

Zároveň je důležité sledovat tzv. prerekvizity. To jsou předměty, které je třeba mít již absolvované k zapsání daného kurzu. Korekvizitou se míní předmět, kterým se dá kurz nahradit.

CO ZNAMENAJÍ ÚDAJE U JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ V KAROLINCE / ROZVRHU?

Předměty se dělí do tří kategorií: povinné, povinně volitelné a volitelné. Povinné předměty je třeba absolvovat všechny. Z povinně volitelných si může student vybrat několik předmětů dle svého zájmu. Mezi volitelné předměty patří ty, které nejsou uvedeny, ale patří do zaměření studenta. Tedy pokud je studentovo zaměření Sociologie na ISS, může jako volitelný předmět například navštěvovat kurz vyučovaný na Sociologii filozofické fakulty.

U jednotlivých semestrů je dále uváděno, zda-li se vyučují v zimním nebo letním semestru, a jaký je vyučuje pedagog.

U každého předmětu je udán počet kreditů, který student získá úspěšným ukončením předmětu nezávisle na výsledné známce. Ačkoli by měl počet kreditů odpovídat náročnosti předmětu, nelze na to zcela spoléhat, protože určení náročnosti je velmi subjektivní dle každého studenta.

Předmět lze ukončit zkouškou, zápočtem či klasifikovaným zápočtem. Zkoušky obvykle bývají písemnou či ústní formou, která testuje znalosti studenta. Zápočty a klasifikované zápočty mohou být například seminární práce či nějaký výzkum. Ve všech příkladech však závisí na vyučujícím, který určí podmínky ukončení předmětu. Tyto podmínky bývají uvedeny v sylabu, anebo se je student dozví na úvodní hodině.

Dále je rozdíl mezi přednáškami a semináři. Přednášky obvykle probíhají tak, že vyučující přednáší, jsou otevřeny většímu počtu studentů, a často není sledována prezence. Semináře bývají otevřené pro menší okruh studentů, aby byl dán větší prostor účastníkům – k jejich dotazům k učivu i k samostatné tvorbě. Zde už bývá prezence často vyžadována.

Rozsah udává čas věnovaný předmětu za jeden týden. Na prvním místě je čas věnovaný přednášce a na druhém čas věnovaný semináři. Ačkoli je obvyklé trvání jedné přednášky či semináře 90 minut, jedna jednotka uvádí 45 minut.

Kód předmětu je zaznamenáván do indexu i informačního systému. Každý předmět má svůj specifický kód.

JAK SI MÁM ZAPSAT PŘEDMĚTY?

Předměty se zapisují v SISu - Studentský informační systém. Login a heslo student získá v Informačním centru v Celetné při vyzvednutí svého studentského průkazu. Zápis předmětů probíhá vždy první dva týdny daného semestru. Zápis předmětů lze v prvních dvou týdnech ještě průběžně měnit.

LZE UZNAT PŘEDMĚT, KTERÝ JSEM JIŽ ABSOLVOVALA MIMO ISS, ANEBO SE JEJ ABSOLVOVAT CHYSTÁM?

Pokud jste již absolvovali obdobný kurz (například pokud student, který studuje zároveň VŠE, nechce na ISS absolvovat kurz Úvod do ekonomie) je možné si zažádat o jeho uznání. Obdobně je to i s volitelným předmětem, který je vyučován mimo ISS – musí se však jednat o předmět související se studentovým zaměřením.

Formuláře potřebné k uznání předmětů lze nalézt na stránkách FSV . U již absolvovaného předmětu je potřeba doložit jeho ukončení zápisem v indexu z dané školy. U volitelného předmětu je potřeba zápis do SISu daným vyučujícím působícím mimo FSV. Formulářem je potřeba donést garnatovi k případnému uznání a podpisu. Podepsaný formulář se pak donese na studijní oddělení.

Počty kreditů za již absolvovaný předmět se shodují s počtem kreditů, který předmět nahrazuje. Počty kreditů u volitelných předmětů mimo ISS se však mohou různit. Bližší informace podá u konkrétního předmětu garant.

LZE NA ISS NAVŠTĚVOVAT TĚLOCVIK?

ISS nenabízí výuku tělocviku. Je však možné se přihlásit na jeden sportovní kurz za semestr v rámci filozofické fakulty. Nabídku sportů naleznete vždy začátkem předmětů na webu . Pozor, kapacity jednotlivých předmětů bývají omezené, a tak s výběrem příliš neotálejte. Login a heslo k zápisu se shoduje s údaji používanými na počítačích v Jinonicích. Obdobně se lze přihlásit i na sportovní výjezdy, které naleznete na webu.

KDE SEŽENU SKRIPTA?

Skripta nebývají na ISS obvyklá. Vyučující vždy zveřejní seznam povinné a doporučené četby k jednotlivým předmětům. Knihy není nutné kupovat, protože se v Jinonicích nachází velmi dobře vybavená knihovna. Pokud nenajdete svazek v absenční knihovně, zkuste se po něm podívat v prezenční studovně. Zde se zároveň nacházejí i složky jednotlivých vyučujících, kteří zde často nabízejí studijní materiál k okopírování. Někteří vyučující taktéž zveřejňují studijní materiál ke stažení na internetu. Nejčastěji používanými jsou servery Samba a Moodle.

JAK SI ZAPÍŠU CIZÍ JAZYKY?

Cizí jazyky zajišťuje centrum jazykové přípravy. Každý student by měl absolvovat jeden cizí jazyk se zaměřením na porozumění odborným sociologickým textům. Volitelně si lze zapsat i jeden další cizí jazyk, který již bývá obecný. Kvůli kapacitám si studenti více jak dva cizí jazyky zapsat nemohou. Délka výuky jednoho cizího jazyka bývá dva semestry.

JAK JE TO S VYUŽITÍM POČÍTAČŮ A DALŠÍM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ?

Ve druhém patře můžete v kanceláři IT pracovníků získat vaše heslo k počítačům. Počítače s internetem můžete v Jinonicích kdykoli využívat, stejně jako kopírku či tiskárnu. Kredit na tisk a kopírování lze nabít na vaši studentskou kartu u IT pracovníků. Pokud máte vlastní notebook, lze se zdarma připojit ke školní wifi – heslo a pomoc s konfigurací opět získáte u IT pracovníků. Wifi pokrytí je však v Jinonicích jen na některých místech, stejně jako je omezen počet zásuvek pro váš notebook.

MŮŽU V RÁMCI STUDIA NA ISS VYJET NĚKAM DO CIZINY?

Studium v cizině ISS vřele doporučuje. Každý student má právo jednou za studium vyjet na zahraniční univerzitu v rámci programu Erasmus. Mimo Erasmus jsou však nabízeny i různé jiné příležitosti, například i možnost účasti na letní škole. Je tak potřeba pravidelně sledovat webové stránky oddělení zahraničních styků FSV 

LZE ZÍSKAT NA ISS NĚJAKÉ FINANČNÍ STIPENDIUM?

Začátkem akademického roku nejlepší studenti získávají od fakulty prospěchové stipendium. O toto stipendium není třeba žádat, studenti s nejlepšími studijními výsledky se automaticky generují ze studijního informačního systému. Jejich seznam je obvykle znám v listopadu.

Dalšími stipendii jsou ubytovací a sociální stipendia. O ta je možné požádat v SIS UK . K těmto aplikacím lze opět získat heslo v Informačním studentském centru v Celetné.

Další možností jsou účelová stipendia. Každý půlrok jsou posuzovány projekty, ke kterým lze získat od katedry grant. Mohou si o ně zažádat studenti, kteří chtějí finančně podpořit svůj výzkum, či například magistři a doktorandi kteří vedou některé semináře či přednášky na ISS.

KDE SE DOZVÍM, CO SE NA ŠKOLE DĚJE?

Problémy studentů se snaží řešit Studentská samospráva, která je složena ze zástupců jednotlivých ročníků. Můžete se na ně kdykoli obrátit. V rámci celé fakulty funguje i Akademický senát FSV, který je složen ze zástupců pedagogů i studentů jednotlivých oborů. Proto je velmi důležité se zúčastnit voleb do těchto orgánů, jak účastí ve volbách, tak třeba i vlastní kandidaturou.