Předměty vztahující se ke společenskovědním aspektům ochrany životního prostředí v letním semestru i díky grantu

enviro

Předměty vztahující se ke společenskovědním aspektům ochrany životního prostředí v letním semestru i díky grantu

V rámci oboru Veřejná a sociální politika se od letního semestru 2024 naplno rozjíždí výuka předmětů vztahujících se ke společenskovědním aspektům ochrany životního prostředí včetně sociálních dopadů environmentálních politik. Umožňuje to nově získaný grant s názvem „Environmentální modul magisterského studijního programu Veřejná a sociální politika při FSV UK“ financovaný Národním plánem obnovy prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

Vznikne zcela nový modul, který bude svým zaměřením reagovat na aktuální výzvy ochrany životního prostředí, jako je pokračující globální změna klimatu. Nové předměty magisterského programu se budou týkat designu nových či analýze stávajících veřejných politik, které přímo či nepřímo ovlivňují schopnost společnosti reagovat na tyto environmentální výzvy, předcházet problémům a adaptovat se na nové skutečnosti. Vzniknou také předměty posilující další klíčové kompetence potřebné pro nastavení efektivních cest ochrany životního prostředí. Mezi ty patří schopnost porozumění oceňování složek životního prostředí a ekosystémových služeb, analytických schopností ve vztahu evaluace dopadů veřejných politik a programů, schopnost porozumění vztahu ekonomického růstu k možnostem dekarbonizace, schopnost analýzy institucionálních rámců ochrany životního prostředí, analýzy dopadů zelené transformace na znevýhodněné skupiny apod. Nositelkou projektu je doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., která je zároveň garantkou oboru.

 

Již v letním semestru 2023/24 si můžete zapsat následující předměty

 

Ochrana životního prostředí ze společenskovědní perspektivy

Garant: doc. Eliška Vejchodská, Ph.D.; další vyučující: Dr. Eva Horváthová, Dr. Kateřina Mácová, Dr. Zuzana Drhová

Zaměření kurzu: Kurs představuje společenskovědní perspektivu na životního prostředí a její potenciální přínos pro jeho ochranu. Představeny jsou teorie, ze kterých vycházejí různé společenskovědní disciplíny zabývající se ochranou životního prostředí. V rámci těchto disciplín kurs obsáhne ekonomii, sociologii a psychologii, dotkne se i environmentální etiky. Představeny jsou jejich východiska a jimi formulovaná doporučení či poučení pro ochranu životního prostředí. Kurs se dále zabývá vztahem hospodářského růstu k životnímu prostředí.

 

Social Dimension of Just Transition

Garant: Mirna Jusić, MA, Ph.D.

The aim of this course is to introduce MA students to the core aspects of the Just Transition which relate to social protection and employment policies. The Just Transition refers to the shift that countries need to make away from sectors of the economy that are carbon-intensive and hinder the goal of reaching net-zero carbon emissions, which considers the need to accommodate workers employed in such sectors. Students will be acquainted with the core preconditions that countries need to meet in order to make the transition towards a green economy just for workers. This includes strengthened social dialogue between representative/s of governments, employers’ and workers’ organizations, active labour market policies and life-long learning schemes that promote the creation of new skills, the creation of decent employment, policies that promote social inclusion and non-discrimination, as well as adequate social protection schemes to ensure income support for workers facing a transition. To that end, students will learn about mechanisms and policy frameworks that supra-national and international organizations have adopted to facilitate the transition (for instance, the EU’s Just Transition Mechanism; the International Labour Organization’s Guidelines for a Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All), as well as national policy frameworks and their implementation in different countries. Students will learn to critically analyse the conditions that, in interaction with each other, may yield policy outcomes that enable or disable a just green transition.

 

Udržitelné zadávání veřejných zakázek

Garant: doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D. 

Zaměření kurzu: Kurz je zaměřen na přechod z klasického veřejného zadávání zaměřeného na procedury na udržitelné veřejného zadávání, kde klíčovou roli hraje předmět nákupu. Udržitelné veřejné zadávání má složku environmentální a sociální. Environmentální složka je zaměřena na nákup produktů a služeb, jež mají pozitivní dopad na životní prostředí. Sociální složka se soustřeďuje na inkluzi a rovnost, např. nákupy od podniků, které zaměstnávají osoby znevýhodněné na trhu práce, nebo podpora firem, které vlastní ženy. Posluchači se seznámí se základními teoretickými přístupy, které se uplatňují pro vysvětlení problému přechodu na udržitelné zadávání. Budou rovněž identifikovány hlavní drivery a bariéry implementace udržitelného veřejného zadávání. Výuka bude probíhat pomocí research based case studies.

 

Klimatická změna a udržitelnost: Workshop Praha-Kostnice ke společnosti, politice a veřejným politikám v digitálním věku

Garant: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

Zaměření kurzu: Klimatická změna a udržitelnost představují zásadní výzvy pro naši společnost a politiku. Projektově zaměřený workshop se snaží studující seznámit s problematikou klimatické změny a udržitelnosti z hlediska společnosti (např. nová sociální hnutí, online kolektivní akce) a politiky tvorby veřejněpolitických opatření týkajících se klimatické změny a udržitelnosti (např. jak jsou témata klimatické změny a udržitelnosti reflektována na regionální, národní a evropské úrovni prostřednictvím Internetu a nových sociálních médií). Workshop se zaměřuje na rozvíjení mezinárodní akademické spolupráce mezi národními komunitami a na zlepšování schopnosti studujících týmově pracovat a komunikovat v mezinárodním prostředí. Bude se odehrávat v Praze a Kostnici. Tento kurs byl již v minulosti testován, proběhne pilotování jeho inovované verze. Výuka bude probíhat v angličtině.

 

Využití experimentů při zkoumání proenvironmentálního chování

Garant: Mgr. Jan Urban, Ph.D.

Zaměření kurzu: Kurz umožní seznámit se s experimentálním výzkumem proenvironmentálního chování. Ambicí tohoto kurzu je také poukázat na praktické přínosy experimentálních studií při zkoumání a řešení reálných environmentálních problémů. Studenti se v průběhu kurzu seznámí s filosofií experimentálního výzkumu (kauzální inference), základními principy a stavebními prvky randomizovaných experimentů. Dále se studenti seznámí s některými významnými aplikacemi experimentálního výzkumu v oblasti zkoumání proenvironmentálního chování a environmentálních postojů. Kurz bude kombinovat frontální přednášky a samostatnou práci skupin studentů a studentek na přípravě a realizaci menších experimentálních studií. Studenti a studentky budou také sledovat a kriticky komentovat přípravu většího mezinárodního výzkumu a budou se moci do některých částí tohoto výzkumu aktivně zapojit.

 

Od příštího akademického roku bude možné si zapsat následující předměty

 

Praxe ve veřejném, soukromém nebo občanském sektoru - environmentální sféra

Garant: Mgr. Petr Witz, Ph.D.

Cílem praxe je umožnit studentům získat praktické zkušenosti v organizacích veřejného (státní správa, neziskové organizace, veřejnoprávní organizace, atd.) nebo soukromého sektoru podílejících se na poskytování veřejných služeb nebo služeb veřejnému sektoru. Dnes běžící kurz bude obohacen o modul nabídek pro praxe v environmentálně zaměřené oblasti ve vztahu ke globální změně klimatu.

 

Udržitelnost a ESG (Environment, Social, Governance) ve světle veřejné politiky

Garant: Mgr. Stanislav Klika

Zaměření kurzu: Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled o vybraných politikách Evropské unie (potažmo České republiky) týkajících se udržitelnosti, ESG a energetické tranzice. Kurz se zaměřuje na aplikaci těchto veřejných politik na firmy. Hledá odpovědi na to, co to z praktického hlediska pro firmy znamená a co by tyto měly udělat, aby splnily nové požadavky. Nejdůležitější definice, trendy a praktické dopady budou diskutovány na praktických úkolech, které vychází z profesionální poradenské praxe. Kurz tak poskytne unikátní příležitost řešit reálně zadané úkoly, který vyžadují všechny prvky projektu – od analýzy až po návrh a prezentaci řešení. Dalším cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými aktéry v oblasti udržitelnosti v Evropské unii a v České republice.

 

Klimatická politika a její sociální dimenze

Garant: Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.

Zaměření kurzu: Kurs představí (v tuzemském kontextu zatím spíše opomíjenou) sociální dimenzi klimatické politiky. Změna klimatu totiž nedopadá na celou populaci v dané lokalitě stejně (tradičně jmenovanými skupinami, které jsou označovány jako zranitelné, jsou senioři, lidé s chronickým onemocněním a děti, zmiňováni jsou ale i další), podobně nemají stejný sociální dopad konkrétní opatření státu, krajů či obcí (klimatická politika) - aktuálně se hovoří např. o tzv. energetické/klimatické chudobě, kdy bohatší lidé mají snazší přístup k dotovaným opatřením než chudší vrstvy. Podobně kriticky je třeba zkoumat další typy intervencí, které na jedné straně mohou znamenat snižování emisí skleníkových plynů, ale na straně druhé mohou těžit z prekérní práce (tj. nestandardního druhu zaměstnání) apod., a tím prohlubovat sociální nerovnosti.

 

Proces tvorby evropské Zelené dohody

Garant: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

Kurz je nastaven tak, aby seznámil studující se základními rysy procesu tvorby veřejných politik na evropské úrovni na příkladu European Green Deal (Zelené dohody pro Evropu). Kurz se zaměřuje na praktickou simulaci procesu, kterým se vytváří, formuje a realizuje evropská politika; na instituce, které jsou součástí iniciace, formování, definování a realizace evropských environmentálních politik; a rozdílné způsoby, kterými různí aktéři používají rozličné nástroje a metody k prosazování svých zájmů v nastavení daných veřejných politik a jejich implementaci. Dalším cílem kurzu je rozvíjet akademickou spolupráci a zlepšovat schopnosti studujících týmově pracovat a komunikovat v akademickém prostředí.

 

Politika územního plánování ze sociální a environmentální perspektivy

Garant: Mgr. Petr Witz, Ph.D., další vyučující: doc. Eliška Vejchodská, Ph.D.

Zaměření kurzu: Politika územního plánování má dalekosáhlé dopady na možnost mitigace klimatických jevů a adaptace na ně. Prostorové uspořádání zástavby významně ovlivňuje budoucí potřebu energie pro mobilitu občanů, ale také finanční náročnost poskytování veřejných služeb a zajištění veřejné infrastruktury, schopnost krajiny poskytovat dostatek ekosystémových služeb apod. Proti sobě se střetává zájem ochrany přírody a krajiny se zájmem dostupného a kvalitního bydlení. Předmět představí možnosti policy designu politiky územního plánování a s ní úzce souvisejících politik, jako je politika ochrany zemědělského půdního fondu nebo také bytová politika tak, aby mohly být tyto dva konkurenční zájmy (ochrana nezastavěné krajiny a dostupnost bydlení) společně naplňovány.

 

Environmental policy instruments and their applications

Garant: Dr. Eva Horváthová, další vyučující: doc. Eliška Vejchodská, Ph.D., Dr. Kateřina Mácová

This course informs about the utilisation of environmental policy instruments in the European context and trains the applications of policy instruments. The course delves into current trends in using instruments to address complex challenges like global climate change. The wide range of potential instruments available for addressing societal challenges will be explored. When shaping environmental policy approach, considerations include its alignment with existing institutional arrangements, effectiveness in achieving objectives, political feasibility, avoidance of excessive financial burdens on society, including the public sector, and prevention of negative impacts on vulnerable groups. Given the complexity of applying public policy instruments to environmental issues like climate change, the course uses concrete examples from local, regional, national, and transnational levels to introduce general principles.

 

Výzkumná praktika: veřejné politiky a klima

Garant: Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.

Zaměření kurzu: Kurs si klade za cíl zlepšit dovednosti studujících v oblasti výzkumu a zároveň rozšířit rozsah jejich vědomostí o konkrétním veřejněpolitickém tématu spojeném s klimatem. Studující se v průběhu semestru zaměří na předem vybrané výzkumné téma (např. klimatické plány českých měst, expertiza a její využívání v procesu tvorby strategických dokumentů, nastavení dotačních titulů apod.) a pod vedením vyučující postupně rozhodnou o výzkumném designu, datasetu, sběru a analýze dat, které také zrealizují. Výstupem kurzu bude krom posunu ve směru výše uvedených cílů také ať už popularizační nebo akademický článek. Díky této koncepci kurzu s jasným výsledkem na konci lze očekávat jednak větší motivaci studujících, jednak dobrou možnost diseminace a kontaktu s praxí.

 

Úvod do oceňování životního prostředí

Garant: Ing. Kateřina Mácová, Ph.D.

Zaměření kurzu: Identifikace vztahů a vazeb mezi přírodou a lidskou společností a vyčíslování hodnot životního prostředí (nejčastěji v penězích) se v posledních desetiletích stává jedním z klíčových prvků rozhodování o využití krajiny a přírodních zdrojů. Zohlednění hodnoty přínosů přírody lidem (ekosystémových služeb) či škod na životním prostředí ve strategických i rozhodovacích procesech je explicitně vyžadováno mezinárodními dohodami, legislativou EU i koncepčními dokumenty ČR, a je již součástí např. procesů hodnocení dopadů koncepcí, legislativy i investičních projektů. Výsledky hodnocení jsou podstatné pro návrh širokého spektra nových nástrojů (podpory, kompenzace, uhlíkové offsety, dobrovolná schémata, ekosystémové účty, zelená taxonomie), i pro evaluaci a vývoj stávajících nástrojů směrem k větší udržitelnosti, zejména s ohledem na změnu klimatu. Kurz je úvodem do metod oceňování životního prostředí a jejich praktického využití v procesu tvorby veřejných politik a analýzy jejich dopadů. Na příkladech z mezinárodní i české vědecké a aplikační praxe se studenti seznámí s ekonomickými východisky hodnocení a s metodami, které jsou v současnosti využívány, včetně jejich výhod a limitů. Část kurzu bude věnována zakomponování výsledků valuačních studií do vhodného analytického rámce (analýza nákladů a přínosů, ale také mezioborové integrované modely hodnocení či dynamické analýzy). Studenti se na příkladech z praxe naučí interpretovat výsledky studií, zhodnotit jejich kvalitu a účelnost výsledků studií pro řešená témata. Vyzkouší si zpracovat zadání valuační studie či analýzy na vybrané téma z oblasti veřejné politiky týkající se problematiky životního prostředí či územního rozvoje.

 

Analýza a interpretace statistických dat – environmentální oblast

Garant: Mgr. et Mgr. Eva Horváthová, Ph.D.

Zaměření kurzu: Cílem kurzu je ukázat použití statistických metod při analýze dat. V kurzu budou rozebírány ve značné míře výzkumy přímo se týkající environmentálních politik se zaměřením na problematiku změny klimatu. Na každé hodině bude představena jedna výzkumná metoda na konkrétním odborném článku, který bude rozebrán po obsahové a argumentační stránce se zaměřením na postup analýzy dat. Články se budou vztahovat k různým tematickým oblastem vztahujícím se k výzkumu udržitelného rozvoje. Účastníci kurzu tak získají přehled o postupech statistické analýzy, které se běžně uplatňují při zkoumání problematiky změny klimatu.

 

Praktikum analýzy statistických dat – environmentální oblast

Garant: Mgr. et Mgr. Eva Horváthová, Ph.D.

Zaměření kurzu: Cílem kurzu je představit statistické metody používané při analýze environmentálních dat. V kurzu budou představeny základní postupy analýzy dat používané při studiu problematiky změny klimatu. Studenti si tyto postupy sami vyzkouší aplikovat na konkrétních datech při práci s běžně používaným statistickým softwarem. Účastníci získají přehled o základních postupech a metodách statistické analýzy environmentálních politik.

 

Terénní praxe – adaptace na klimatickou změnu

Garant: doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

Zaměření kurzu: V rámci terénní praxe budou mít studenti možnost seznámit se s dílčími otázkami adaptace na klimatickou změnu v rámci přírody, krajiny v městského prostředí na místě. Budou jim k dispozici místní průvodci, kteří jim objasní principy, možnosti a úskalí péče o urbánní veřejný prostor a o přírodu a krajinu ve vztahu k institucionálnímu prostředí České republiky. Místními průvodci budou např. zástupci správ CHKO a NP, zástupci neziskových organizací, zástupci místní samosprávy apod. Na místě se studenti seznámí mj. s významem ochrany konkrétních druhů stanovišť ve spojitosti s ekosystémovými službami, které dané součásti přírody společnosti nabízejí. Jedním z klíčových témat, na které se zaměříme, bude také retence vody v krajině a celková resilience krajiny a města vůči jevům spojeným s globální změnou klimatu.

 

Plánování udržitelné mobility

Garant: Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, PhD.

Zaměření kurzu: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s tím, jak plánovat udržitelnou dopravu tak, aby přispěla k naplnění dlouhodobých klimatických cílů EK (především klimaticky neutrální města do 2050). Předmět představí, jak na úrovni evropské, národní, krajské a místní probíhá plánování dopravy, rozhodování o veřejných prostředcích využitých na dopravní infrastrukturu a služby, jaké jsou možnosti a jak se využívají nástroje regulace dopravy. Předmět diskutuje širší společenské vztahy dopravy (její ekonomické, sociální a environmentální souvislosti) a možnosti internalizace nákladů a regulace dopravy. Důraz je kladen na inovativní přístupy a využívání inovativních nástrojů k podpoření udržitelné dopravy a mobility zvláště v urbánních oblastech. V předmětu budou probírány základní principy udržitelné dopravy a strategie k dosažení udržitelné dopravy, tento výklad bude doplněn případovými studiemi. Budou představeny klíčové aspekty dopravního plánování a rozhodování včetně tvorby plánu udržitelné městské mobility.