Environmentální modul magisterského studijního programu Veřejná a sociální politika při FSV UK

Environmentální modul magisterského studijního programu Veřejná a sociální politika při FSV UK

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.      

 

Projekt mz

Odborný garant projektu

Termín realizace / termín ukončení projektu

Zahájení projektu:                   1.  10. 2023
Ukončení projektu:                 30. 11. 2025

Hlavní cíle projektu

Záměrem projektu je připravit, pilotně ověřit a následně implementovat environmentálně zaměřený modul magisterského studijního programu Veřejná a sociální politika na Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který by reflektoval aktuální společenské výzvy v souvislosti se změnou klimatu. Vznikne zcela nový modul, který bude svým zaměřením reagovat na výzvy přicházející s pokračující globální změnou klimatu. Nové předměty magisterského programu se budou týkat designu nových či analýze stávajících veřejných politik, které přímo či nepřímo ovlivňují schopnost společnosti klimatické změně předcházet i adaptovat se na ni. Vzniknou také předměty posilující další klíčové kompetence potřebné pro nastavení efektivních cest ochrany životního prostředí včetně řešení otázek klimatické změny. Mezi ty patří schopnost porozumění oceňování složek životního prostředí a ekosystémových služeb, analytických schopností ve vztahu evaluace dopadů veřejných politik a programů, schopnost porozumění vztahu ekonomického růstu k možnostem dekarbonizace, schopnost analýzy institucionálních rámců ochrany životního prostředí, analýzy dopadů zelené transformace na znevýhodněné skupiny apod. Pracovní trh v České republice zatím odborníky s těmito kompetencemi nedisponuje v dostatečné míře.

Cílem projektu je umožnit univerzitní vzdělávání generující odborníky se schopnostmi navrhovat konkrétní veřejné politiky pro řešení environmentálních společenských výzev, různé politiky z pohledu jejich environmentálních dopadů včetně dopadu na změnu klimatu také tvořivě a kriticky analyzovat a evaluovat, a to pro úroveň lokální, regionální, národní i mezinárodní. Tito odborníci zároveň musí dané politiky a přístupy umět komunikovat a obhájit zainteresovaným politickým reprezentantům, administrátorům, expertům a veřejnosti. Abychom jako společnost byli schopni čelit výzvám souvisejícím s globální změnou klimatu, takové odborníky nutně potřebujeme jak pro pozice ve veřejné správě, tak také pro různé pozice v neziskovém i komerčním sektoru a v politických institucích. Takové odborníky společnost potřebuje pro nastavení efektivních cest ochrany životního prostředí včetně řešení otázek souvisejících se změnou klimatu.

Podrobněji o projektu

V rámci oboru Veřejná a sociální politika se od letního semestru 2024 naplno rozjíždí výuka předmětů vztahujících se ke společenskovědním aspektům ochrany životního prostředí včetně sociálních dopadů environmentálních politik. Umožňuje to nově získaný grant s názvem „Environmentální modul magisterského studijního programu Veřejná a sociální politika při FSV UK“ financovaný Národním plánem obnovy prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

Více informací o jednotlivých kurzech naleznete zde