Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat ve společenských vědách prostřednictvím softwarové opory

Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat ve společenských vědách prostřednictvím softwarové opory

Hlavní řešitel: Martin Hájek

ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR (Radim Hladík)

Další členové: Nina Fárová, Michael Škvrňák

Aplikační garant: Fakulta sociálních věd UK

Cílem projektu je posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat (QDA) ve společenskovědním výzkumu a tím zvýšení jeho společenské odpovědnosti. Projekt reaguje na tzv. krizi reprodukovatelnosti, souvisící s nízkou robustností publikovaných vědeckých výsledků. Ve společenskovědních oborech pracujících s QDA jsou možnosti ověřování výsledků omezené, což snižuje důvěryhodnost pro další výzkumníky, poskytovatele i hodnotitele. K dosažení cíle projekt vytvoří a otestuje nástroj pro počítačově asistovanou QDA s prvky podporujícími její reprodukovatelnost. Propojí poznatky filozofie vědy a kvalitativní společenskovědní metodologie s technikami počítačové analýzy nestrukturovaných dat.

Úsilí o zvýšení reprodukovatelnosti výzkumu není nová myšlenka, provází vědu od jejích počátků. Náš projekt je nový v tom, že se zaměřuje na oblast kvalitativní analýzy dat, která tradičním snahám o zvýšení “reliability” odolávala, jelikož na ní nelze mechanicky převádět standardy kvantitativního výzkumu. Dosavadní pokusy proto vedly k vývoji nových analytických procedur, z nichž klasickou se stala Grounded Theory (GT). S jistou nadsázkou lze říci, že se pokoušíme o softwarový update GT, který bude mít implementovánu oporu pro reprodukovatelnost analýzy. Bude proto nutné nově promyslet, jak zachovat hermeneutické principy kvalitativní analýzy a otevřeného kódování a zároveň najít způsob, kterým kontrolovat kvalitu jejich aplikace na konkrétní data. Nebude to tedy nová metoda, ale nový počítačem asistovaný protokol, který v sobě bude mít integrované prvky posilující reprodukovatelnost. Tyto prvky samy o sobě nebudou nové, ale budou vycházet z již existujících postupů počítačové textové analýzy a zpracování přirozeného jazyka. Tyto osvědčené postupy však budou inovativně modifikované pro účel kontroly reprodukovatelnosti formou vytvoření nových indikátorů (např. intercoder reliability assessment, coding density evaluation). Další inovativní vlastností bude vyhodnocování genderové neutrality kódování, která zatím nebyla nikdy do software pro QDA implementována a která v případě týmového kódování bude porovnávat srovnatelnost kódovacích postupů podle genderu kodérů. Kvalitativní výzkum doposud digitální metody využíval převážně pasivně v tom smyslu, že pouze překlápěl manuální postupy do digitální formy. Naše řešení nabízí proaktivní přístup, který využívá digitální affordance (možnosti jednání) k inovaci kvalitativních metod takovým způsobem, který je tradičními cestami nerealizovatelný.