Doktorské studium VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

PhD VSP

Doktorské studium VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

Přihlášku k presenční i kombinované formě doktorského studia lze podat do 30 dubna zde.

Přihlásit se může každý, kdo absolvoval vysokoškolské studium na úrovni magisterského (či ekvivalentního) cyklu. K přihlášce přiložte výzkumný projekt na jedno z prioritních témat.

Doktorský studijní program Veřejná a sociální politika (DSP VSP) je cílen na vědecko-badatelskou přípravu v činnostech analýzy, tvorby, implementace a evaluace veřejných a sociálních politik. Rozvíjí dosavadní teoreticko-metodologické poznatky studentů v oblastech VSP formou samostatné i týmové vědecké práce, studijních stáží a pobytů, seminární formou a též formou dizertačních praktik. Důraz je kladen na interdisciplinární přístup, tj. promýšlení a realizaci výzkumných témat prostřednictvím aplikací poznatků veřejné politiky, sociální politiky, veřejné správy, politologie, sociologie a ekonomie. Tímto způsobem získávají absolventi DSP VSP vhodný interdisciplinární základ pro působení na vědecko-výzkumných pozicích či řídících pozicích ve veřejné správě a neziskovém sektoru. DSP VSP sice čerpá i ze starší kontinentální evropské a české tradice sociální politiky, nicméně v posledních desetiletích je výrazně inspirován teoretickými přístupy a metodologií veřejné politiky (public policy), rozvíjené od konce 50. let minulého století v USA. Tento, nyní se na mnoha akademických pracovištích po celém světě dynamicky rozvíjející obor, má interdisciplinární povahu. Kromě přístupů jedinečných pro veřejnou a sociální politiku také využívá a kombinuje oborové poznatky z dalších disciplín, zejména politologie, sociologie, ekonomie a veřejné správy. Aplikace teoreticko-konceptuálních poznatků z relevantních oborů je zásadní pro řešení velmi různorodých a komplexních veřejně-politických tematik. Totéž platí i pro metodologické postupy zkoumání VSP problémů. Interdisciplinární povaha DSP VSP napomáhá v praxi často efektivnějším návrhům řešení (v porovnání s čistě jednoborovým přístupem) a taktéž diseminaci poznatků v širokém spektru vědních periodik (již uvedené obory, čistě sektorově zaměřené časopisy). V neposlední řadě interdisciplinarita DSP VSP rozšiřuje možnosti zahraniční výzkumné spolupráce.

Důležité termíny:

Termín pro podání přihlášky do doktorského studia: 30. dubna 2022

Termín pro odevzdání projektu doktorské práce: 30. dubna 2022

Výsledky prvního kola: 18. května 2022

Termín ústního kola přijímací zkoušky: 16. června 2022

Náhradní ústního kola přijímací zkoušky: 29. června 2022

Místo konání: ISS, Pekařská 641/16, 155 00 Praha 5 - Jinonice

Studujte doktorát na ISS a staňte se jedním z našich úspěšných studentů!

Těšíme se na vás!