Doktorské studium Sociologie

Přijímací zkoušky: doktorské studium Sociologie

Studijní program: SOCIOLOGIE

Studijní obor: sociologie

Termín pro podání přihlášky do doktorského studia: 30. 4. 2023

Termín pro odevzdání projektu doktorské práce: 30. 4. 2023

Termín přijímací zkoušky: 15.6.2023 - 16.6. 2023

Náhradní termín přijímací zkoušky: 29.6.2023

Místo konání: budova FSV UK,  U Kříže 8, 155 00 Praha 5 

Informace o přijímacím řízení

Doktorské studium sociologie na FSV UK připravuje studenty pro vědeckou a pedagogickou práci v základním i aplikovaném výzkumu na vysokých školách a vědeckých a výzkumných ústavech, jakož i v jiných institucích tohoto zaměření, jež vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie, případně v oborech příbuzných.

Doktorské studium Sociologie na FSV UK v Praze je otevřené: přihlásit se do něj může kdokoli, kdo absolvoval vysokoškolské studium na úrovni magisterského cyklu (nebo na úrovni ekvivalentní).

Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky (rozpravy). Cílem rozpravy je ověřit, zda je uchazeč schopen plnit nároky specializačního postgraduálního studia v oboru Sociologie. Řízení probíhá na základě písemně zpracovaného projektu, jehož charakteristika je podána dále. Ke studiu je přijat pouze ten uchazeč, který úspěšně projde přijímacím řízením.

Podkladem rozpravy při přijímacím pohovoru je písemně zpracovaný návrh projektu předpokládané doktorské disertační prácekterý by měl obsahovat:

  • věcné vymezení tématu či výzkumného záměru,
  • současný stav poznání,
  • cíle a předpokládaný časový rozvrh řešení projektu
  • způsob řešení projektu,
  • předpokládané výsledky výzkumu,
  • použitou literaturu,
  • shrnutí v angličtině (v rozsahu cca 300 – 400 slov).

Projekt disertační práce v rozsahu  2000 - 2500 slov se odevzdává do 30. 4. 2022 jako  příloha elektronické, případně papírové přihlášky. Uchazeč, který disertační projekt neodevzdá v uvedeném termínu, nebude pozván k ústní zkoušce.

Samostatně uchazeč předloží komisi k nahlédnutí svou diplomovou práci a seznam dosud zpracovaných, případně publikovaných odborných textů, údaje o účasti na sociologickém výzkumu a další údaje, které umožní posoudit připravenost uchazeče ke studiu.

Podrobné informace na stránkách FSV/uchazeči: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20637

Kritéria hodnocení přijímacího pohovoru

Zkouška se skládá ze dvou částí, pohovoru o projektu disertační práce a pohovoru o odborném zaměření uchazeče. Maximální bodové hodnocení zkoušky je 100 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

1. část: Rozprava o projektu disertační práce

Během rozhovoru musí uchazeč před přijímací komisí prokázat, že je schopen svůj výzkumný problém obhájit v kritické diskusi, tj. zejména:

  • že umí přesně formulovat výzkumné otázky a cíle projektu max. 15 bodů
  • že má přesnou představu o jejich významu pro širší celky sociologického poznání max. 15 bodů
  • že se v problému a v jeho kontextech dobře teoreticky i metodologicky orientuje max. 15 bodů

Soulad návrhu projektu s výzkumnými tématy pracoviště je oceněn max. 15 body. Maximální bodové hodnocení za tuto část zkoušky je 60 bodů.

2. část: Pohovor o odborném zaměření uchazeče

Podkladem pro druhou část zkoušky je příloha projektu disertační práce a předložený seznam odborné literatury. Hodnotí se rozsah i profil odborného zájmu uchazeče a schopnost v ústním rozhovoru vyložit základní obsah a problémy prostudovaných titulů a posoudit jejich relevanci pro bádání v oboru. Maximální bodové hodnocení za tuto část zkoušky je 15 bodů.

Komise dále posoudí uchazečovu dosavadní výzkumnou, publikační a přednáškovou činnost. Za tuto část zkoušky lze získat až 25 bodů.

Komise rozhoduje ve sboru a uděluje body na základě diskuse a z ní plynoucího konsensu. Pokud nelze konsensu dosáhnout, je aplikováno většinové pravidlo. 

Podmínky studia v doktorském studijním programu realizovaném ve spolupráci s akademickými ústavy (zejména se Sociologickým ústavem AV ČR) jsou upraveny samostatnými smlouvami. Pro přijímací řízení pro studium v doktorském studijním programu platí shodné požadavky. 

Viz také Obecné a fakultní podmínky PŘ.

 

Informace o uplatnění absolventů:

Absolvent doktorského studia Sociologie na FSV UK je schopen vědecké a pedagogické práce v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách a v dalších oblastech, které vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie. Jako odborníci  jsou schopni rozpoznávat, zkoumat a analyzovat sociální problémy naší společnosti, nahlížet je v jejich vývoji a porovnávat je s ostatními společnostmi. Absolventi mají příslušné teoretické a metodologické znalosti a dovednosti, dokáží uplatnit teoretická vodítka při interpretaci informací, dokáží tyto informace třídit, analyzovat je standardními metodami a výsledky prezentovat v souladu s kladenými otázkami a požadavky jejich prostředí. V tomto ohledu jsou schopni reagovat nejen na požadavky akademického prostředí, ale jakékoli organizace, která vyžaduje schopnost analýzy a její koherentní prezentace. Absolventi Sociologie jsou schopni kritické reflexe a nahlížení za zdánlivé samozřejmosti. Díky tomu dokáží nejen odpovídat na dané zadání, např. od firemních klientů, ale také myslet "outside the box" a klást nové otázky. Jsou schopni přispívat týmové práci a publikovat výsledky výzkumné práce s ohledem na cílovou skupinu. Na jedné straně tak dokáží strukturovat vědeckou stať, na straně druhé dokáží report přizpůsobit požadavkům státní správy, neziskového sektoru nebo obchodní společnosti. 

 

 

Aktuality