Doktorské studium Sociologie

Přijímací zkoušky: doktorské studium Sociologie

Studijní program: SOCIOLOGIE

Studijní obor: sociologie

Termín pro podání přihlášky do doktorského studia: 30. 4. 2024

Termín pro odevzdání projektu doktorské práce: 30. 4. 2024

Termín 1. kola přijímací zkoušky - posouzení projektů: 17. 5. 2024

Termín 2. kola přijímací zkoušky - pohovor: 13.6.2024 - 14.6. 2024

Náhradní termín přijímací zkoušky: 27.6.2024

Místo konání: budova FSV UK,  U Kříže 8, 155 00 Praha 5 

Informace o přijímacím řízení

Doktorské studium sociologie na FSV UK připravuje studenty pro vědeckou a pedagogickou práci v základním i aplikovaném výzkumu na vysokých školách a vědeckých a výzkumných ústavech, jakož i v jiných institucích tohoto zaměření, jež vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie, případně v oborech příbuzných.

Doktorské studium Sociologie na FSV UK v Praze je otevřené: přihlásit se do něj může kdokoli, kdo absolvoval vysokoškolské studium na úrovni magisterského cyklu (nebo na úrovni ekvivalentní).

Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky (rozpravy). Cílem rozpravy je ověřit, zda je uchazeč schopen plnit nároky specializačního postgraduálního studia v oboru Sociologie. Řízení probíhá na základě písemně zpracovaného projektu, jehož charakteristika je podána dále. Ke studiu je přijat pouze ten uchazeč, který úspěšně projde přijímacím řízením.

Podkladem rozpravy při přijímacím pohovoru je písemně zpracovaný návrh projektu předpokládané doktorské disertační prácekterý by měl obsahovat:

  • věcné vymezení tématu či výzkumného záměru,
  • současný stav poznání,
  • cíle a předpokládaný časový rozvrh řešení projektu
  • způsob řešení projektu,
  • předpokládané výsledky výzkumu,
  • použitou literaturu,
  • shrnutí v angličtině (v rozsahu cca 300 – 400 slov).

Projekt disertační práce v rozsahu  2000 - 2500 slov se odevzdává do 30. 4. 2024 jako  příloha elektronické, případně papírové přihlášky. Uchazeč, který disertační projekt neodevzdá v uvedeném termínu, nebude pozván k ústní zkoušce.

Samostatně uchazeč předloží komisi k nahlédnutí svou diplomovou práci a seznam dosud zpracovaných, případně publikovaných odborných textů, údaje o účasti na sociologickém výzkumu a další údaje, které umožní posoudit připravenost uchazeče ke studiu.

Podrobné informace na stránkách FSV/uchazeči: https://fsv.cuni.cz/uchazeci/doktorske-studium/charakteristika-programu-sociologie

Kritéria hodnocení přijímacího pohovoru

Podrobné informace:

https://fsv.cuni.cz/uchazeci/doktorske-studium/charakteristika-programu-sociologie

Viz také Obecné a fakultní podmínky PŘ.

 

Informace o uplatnění absolventů:

Absolvent doktorského studia Sociologie na FSV UK je schopen vědecké a pedagogické práce v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách a v dalších oblastech, které vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie. Jako odborníci  jsou schopni rozpoznávat, zkoumat a analyzovat sociální problémy naší společnosti, nahlížet je v jejich vývoji a porovnávat je s ostatními společnostmi. Absolventi mají příslušné teoretické a metodologické znalosti a dovednosti, dokáží uplatnit teoretická vodítka při interpretaci informací, dokáží tyto informace třídit, analyzovat je standardními metodami a výsledky prezentovat v souladu s kladenými otázkami a požadavky jejich prostředí. V tomto ohledu jsou schopni reagovat nejen na požadavky akademického prostředí, ale jakékoli organizace, která vyžaduje schopnost analýzy a její koherentní prezentace. Absolventi Sociologie jsou schopni kritické reflexe a nahlížení za zdánlivé samozřejmosti. Díky tomu dokáží nejen odpovídat na dané zadání, např. od firemních klientů, ale také myslet "outside the box" a klást nové otázky. Jsou schopni přispívat týmové práci a publikovat výsledky výzkumné práce s ohledem na cílovou skupinu. Na jedné straně tak dokáží strukturovat vědeckou stať, na straně druhé dokáží report přizpůsobit požadavkům státní správy, neziskového sektoru nebo obchodní společnosti. 

 

 

Aktuality