Doktorské studium Sociologie

Přijímací zkoušky: doktorské studium Sociologie

Studijní program: SOCIOLOGIE

Studijní obor: sociologie

Termín pro podání přihlášky do doktorského studia: 30. 4. 2019

Termín pro odevzdání projektu doktorské práce: 30.4.2019

Termín přijímací zkoušky: 10. a 11. 6. 2019

Náhradní termín přijímací zkoušky: 24. 6. 2018

Místo konání: ISS, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice

Informace o přijímacím řízení

Doktorské studium sociologie na FSV UK připravuje studenty pro vědeckou a pedagogickou práci v základním i aplikovaném výzkumu na vysokých školách a vědeckých a výzkumných ústavech, jakož i v jiných institucích tohoto zaměření, jež vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie, případně v oborech příbuzných.

Doktorské studium Sociologie na UK FSV v Praze je otevřené: přihlásit se do něj může kdokoli, kdo absolvoval vysokoškolské studium na úrovni magisterského cyklu (nebo na úrovni ekvivalentní).

Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky (rozpravy). Cílem rozpravy je ověřit, zda je uchazeč schopen plnit nároky specializačního postgraduálního studia v oboru Sociologie. Řízení probíhá na základě písemně zpracovaného projektu, jehož charakteristika je podána dále. Ke studiu je přijat pouze ten uchazeč, který úspěšně projde přijímacím řízením.

Podkladem rozpravy při přijímacím pohovoru je písemně zpracovaný návrh projektu předpokládané doktorské disertační prácekterý by měl obsahovat:

  • věcné vymezení tématu či výzkumného záměru,
  • současný stav poznání,
  • cíle a předpokládaný časový rozvrh řešení projektu
  • způsob řešení projektu,
  • předpokládané výsledky výzkumu,
  • použitou literaturu,
  • shrnutí v angličtině (v rozsahu cca 300 – 400 slov).

Projekt doktorské práce se odevzdává na studijní odd., Fakulty sociálních věd UK, místnost 205, Smetanovo nábřeží 6, 116 00 Praha 1, do 30.4. 2018, elektronicky se odesílá na e-mail: jana.vojanova@fsv.cuni.cz

Samostatně uchazeč předloží komisi k nahlédnutí svou diplomovou práci a seznam dosud zpracovaných, případně publikovaných odborných textů, údaje o účasti na sociologickém výzkumu a další údaje, které umožní posoudit připravenost uchazeče ke studiu.

Podrobné informace na stránkách FSV/uchazeči: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20637

Kritéria hodnocení přijímacího pohovoru

Zkouška se skládá ze dvou částí, pohovoru o projektu doktorské práce a pohovoru o odborném zaměření uchazeče. Maximální bodové hodnocení zkoušky je 100 bodů. Hodnocení „prospěl/prospěla“ obdrží uchazeč, jestliže dosáhl 70 bodů a více.

Rozprava o projektu doktorské disertační práce

Během rozhovoru musí uchazeč před přijímací komisí prokázat, že je schopen svůj výzkumný problém obhájit v kritické diskusi, tj. zejména:

  • že umí přesvědčivě a přesně formulovat výzkumné otázky,
  • že má představu o jejich významu pro širší celky sociologického poznání,
  • že se v problému a v jeho kontextech dobře teoreticky i metodologicky orientuje.

Soulad návrhu projektu s tématy vyhlášenými oborovou radou pro přijímací řízení je oceněn max. 5 body. Maximální bodové hodnocení za tuto část zkoušky je 60 bodů.

Pohovor o odborném zaměření uchazeče

Podkladem pro druhou část zkoušky je příloha projektu doktorské disertační práce a předložený seznam odborné literatury. Hodnotí se rozsah i profil odborného zájmu uchazeče a schopnost v ústním rozhovoru vyložit základní obsah a problémy prostudovaných titulů a posoudit jejich relevanci pro bádání v oboru. Maximální bodové hodnocení za tuto část zkoušky je 15 bodů.

Komise dále posoudí uchazečovu dosavadní výzkumnou, publikační a přednáškovou činnost. Za tuto část zkoušky lze získat až 25 bodů.

Podmínky doktorského studia realizovaného ve spolupráci s akademickými ústavy (zejména se Sociologickým ústavem AV ČR) jsou upraveny samostatnými smlouvami. Pro přijímací řízení do doktorského studia platí shodné požadavky.

 

Aktuality