Domácí porody v Česku

Název projektu

Role Intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů

Řešitelky projektu

Dr. Anna Durnová, Ph.D.

Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. 

(Sociologický ústav Akademie Věd ČR)

Zahájení výzkumu

2018

Doba trvání do roku 2021

Abstrakt

Projekt usiluje o vybudování aktuální a robustní empirické  evidence o kontroverzní problematice domácích porodů. Tato kontroverze se projevuje mj. v  relativně nedávných pokusech postavit domácí porody mimo zákon s tím, že jde o nepřijatelné  ohrožení života dítěte a projev nezodpovědnosti matky, které vyvolaly řadu protireakcí v podobě  různých iniciativ bránících právo matky zvolit si místo porodu. Kontroverze stran domácích porodů je mj. diskuzí o tom, kdo jsou v politické debatě relevantní  experti a jaké vědění je považováno za legitimní. Pacienti/ky totiž začali být vnímáni jako experti  v diskusích o zdravotní péči teprve nedávno. Projekt zasadí českou kontroverzi do evropského  kontextu a za využití kritických přístupů k analýze politik umožní zaměřit se na individuální emoční zkušenosti související s porodem, která je součástí argumentace jak pro, tak  proti domácím porodům. Tento veřejněpolitický rozměr intimity projekt zkoumá jako klíčový  aspekt občanského empowermentu a související politické dynamiky.

Cíle projektu

  1. Vytvořit empirickou evidenci o problematice domácích porodů v ČR
  2. Zasadit českou kontroverzi stran domácích porodů do kontextu evropské debaty o zdraví a medicíně
  3. Porozumět lépe občanskému empowermentu prostřednictvím intimity a předložit intimitu jako koncept pro utváření veřejné politiky

Sběr dat a metody výzkumu

  • Analýza mediální debaty o domácích porodech
  • Obsahová a diskurzivní analýza profesních stanovisk a tiskových zpráv všech aktrérů debaty od jejího počátku až do roku 2020
  • Kvalitativní rozhovory s matkami i otci se zkušeností s porodem doma nebo v porodnici 
  • Kvalitativní rozhovory s expertkami a experty
  • Fokusní skupiny s otci se zkušeností s porodem doma nebo v porodnici 
  • Sekundární analýza celosvětových dat ohledně domácích porodů a porodní péče obecně

Publikace

Durnová A. a E. Hejzlarová (2021). Domácí porody v Česku: motivace, důvody a názory
žen, které rodily plánovaně doma (2015-2020).
Výzkumná zpráva. Ke stažení zde.

Durnová, A. and Mohammadi, E. (2021). Intimacy, Home and Emotions in the Era of the Pandemic., Sociology Compass, 15(4), e12852, https://doi.org/https://doi.org/10.1111/soc4.12852 

Durnová, A. (2021). Czech postcommunist trouble with participatory governance. Toward an analysis of the cultural agency of policy discourses. Policy Studies, 42(1), 80-97. https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1581155 

Durnová, A. L. Formánková and E. M. Hejzlarová. (2021). “Empowered or patronized?: The role of emotions in policies and professional discourses on birth care.” Critical Social Policyhttps://doi.org/10.1177/02610183211001494

Výzkumná zpráva - 27. 1. 2021

Výzkumná zpráva - 15. 4. 2021