Sociologie

Studijní program Sociologie

Navazující magisterské studium, studijní obor 6703T

Garant: Doc. Martin Hájek, Ph.D.

Obor sociologie poskytuje přehled základních paradigmat a hlavních teoretických směrů současné sociologie a znalosti moderních metod sociologického výzkumu vč. zpracování a interpretace dat. Absolvent je schopen samostatně provádět základní a aplikovaný sociologický a sociálně antropologický výzkum. Uplatnění nachází na vysokých školách, ve výzkumných ústavech, ve výzkumných agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění, trhu a médií. Další uplatnění může mít jako specialista pro řešení sociálních problémů, složitých sociálních situací a komunikací s veřejností v nejrůznějším prostředí (veřejná správa, neziskový sektor, firemní organizace). Magisterské studium sociologie na ISS FSV UK je rozděleno do tří specializací: Sociologie, veřejnost a politika, Sociální antropologie a kvalitativní výzkum, Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie.

U absolventů bakalářského studijního oboru 6703R006 Sociologie a sociální politika nebo 6703R012 Sociologie a sociální antropologie, kteří absolvovali v akademickém roce 2019/2020 a hlásí se ke studiu na rok 2020/2021, může děkanka na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, jestliže dosáhli při studiu průměru 2,5 a lepšího.

Magisterské studium sociologie na ISS FSV UK je rozděleno do tří zaměření (specializací):

A. Sociologie, veřejnost a politika

Cílem specializace Sociologie, veřejnost a politika je rozvíjet základní znalosti, které studenti a studentky získali v rámci bakalářského studia společenských věd. Studenti tak postupně prokazují podrobné znalosti o fungování současných komplexních společností a především sofistikované teoretické i praktické schopnosti, aby mohli jejich různé aspekty systematicky analyzovat. Tyto kompetence jsou využitelné nejen pro akademický výzkum, ale poskytují obecné prostředky pro orientaci ve společnosti a uplatnění na trhu práce. Bez ohledu na konkrétní náplň kursů je cílem specializace rozvíjet analytické schopnosti, kreativitu, samostatné myšlení a schopnost srozumitelně prezentovat jeho výsledky jiným lidem, což jsou obecně uplatnitelné dovednosti. Konkrétně je naším cílem připravit absolventy specializace na profesní dráhu v oblastech spojených dnes s uplatňováním poznatků současných sociálních věd: především pro oblast výzkumu a vzdělávání a také pro práci ve vládních i nevládních organizacích, v oblasti veřejných služeb, public relations, marketingu, žurnalistiky a médií, managementu lidských zdrojů, analýz dat, v zákaznických službách apod.

B. Sociální antropologie a kvalitativní výzkum

Specializace Sociální antropologie a kvalitativní výzkum seznamuje studenty se současnými tématy sociální antropologie a nejnovějšími postupy v kvalitativním výzkumu. Specializace cíleně propojuje předávání teoretických znalostí s prakticky osvojeným kvalitativním výzkumem. V průběhu svého studia jsou studenti systematicky vedeni k vlastním výzkumným aktivitám, ve kterých se na základě získaného empirického materiálu vyjadřují k poznatkům čerpaným z teoretických diskusí studovaného tématu. V průběhu studia si studenti osvojí teoretickou citlivost vycházející z tradice sociálně antropologického přístupu ke společnosti a kultuře a naučí se ji zohledňovat při koncipování zadání kvalitativního výzkumu, jeho realizaci a interpretaci dosažených zjištění. Absolvent této specializace dokáže analyzovat vybrané jevy ve vztahu k jejich sociálnímu a kulturnímu kontextu a dokáže je adekvátně zprostředkovat širší veřejnosti. Studium specializace Sociální antropologie a kvalitativní výzkum je vhodné pro všechny, kteří chtějí najít uplatnění v rozumějících profesích (novináři, pedagogové, zaměstnanci rozvojových organizací), nebo kteří profesně přichází do styku s nositeli neevropských kultur.

C. Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie

Specializace Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie poskytuje studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti nutné pro samostatné provádění a vedení sociologických výzkumů, a to jak kvantitativních a kvalitativních, tak také smíšených. Důraz je kladen na rozvoj analytického myšlení při práci s informacemi, na posilování kritického posuzování metodologických přístupů a na upevňování eticky odpovědného přístupu k návrhu výzkumných šetření.

Studující v průběhu studia prokazují, že dokáží navrhnout a samostatně řídit výzkumná šetření na zadaná témata týkající se klíčových problémů soudobé společnosti, že si osvojili všechny fáze výzkumného procesu a naučili se ovlivňovat kvalitu prováděných výzkumů. Na základě studia v rámci specializace ASVM studující získávají a ověřují získané poznatky o způsobech a formách využití výsledků výzkumných šetření v praxi.

Absolventi nacházejí uplatnění v organizacích, které se ve své hlavní či vedlejší činnosti zabývají sběrem a zpracováním údajů. Typicky tak nacházejí uplatnění v agenturách zabývajících se sociologickým či marketingovým výzkumem (typicky v roli seniorních výzkumníků a analytiků), ve výzkumných ústavech (jako samostatní výzkumní pracovníci), v médiích a nadnárodních společnostech (jako pracovníci oddělení výzkumu), v poradenských společnostech, ve veřejné správě, v řídících orgánech operačních programů i v neziskovém sektoru.

 

Tato zaměření navzájem propojuje tzv. společný povinný základ, jehož kurzy jsou povinné pro všechny specializace

Seznam předmětů a povinností pro daný akademický rok je uveden v Karolince FSV UK.

Magisterská státní zkouška

Části: