Veřejná a sociální politika

Veřejná a sociální politika (denní studium)

Garant: doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

Koordinátor: Bc. Aneta Csikósová, DiS. 

Studium je určeno studentům, kteří plánují své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, úředníků či profesionálních politiků. Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzdělání.

Ve výuce se kromě oboru veřejná a sociální politika uplatňují pohledy sociologie, ekonomie, politologie, teorie řízení a práva a je kladen důraz na praktické aplikace v různých oblastech. Studenti jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity realizované Katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centru pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.

Kromě zaměření na veřejnou a sociální politiku mohou studenti orientovat své studium i na specifičtější problematiku zdravotní politiky, vzdělávací politiky, politiky zaměstnanosti či bezpečnostní politiky. 

Naši absolventi nacházejí výborné uplatnění nejen ve veřejném, ale též neziskovém a komerčním sektoru. Jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi pro efektivní výkon analytických, koncepčních, organizačních, ko­munikačních a řídících činností při tvorbě a realizaci veřejné a sociální politiky v ČR i v evropském a globál­ním kontextu.

Informace ke studiu

Studijní obor je akreditován jako čtyřsemestrální studium. Seznam předmětů a studijních povinností je uveden v Karolince FSV UK.

Teze diplomové práce - šablona

Magisterská státní zkouška

Pro studenty nastupující ke studiu v akademickém roce 2014/15 a dříve se skládá ze čtyř částí:

  • Obhajoba diplomové práce
  • Písemná část - esej
  • Veřejná politika a veřejné finance - 1 otázka
  • Sociální politika a veřejná správa - 1 otázka

Otázky ke státnicím pro studenty nastupující do roku 2014/15 včetně

Pro studenty nastupující ke studiu v akademickém roce 2015/16 a později se skládá ze tří částí:

  • Obhajoba diplomové práce
  • Písemná zkouška: řešení úlohy na zadané téma.
  • Ústní zkouška: odpověď k zadanému tematickému okruhu.

Otázky ke státnicím pro studenty nastupující v roce 2015/16 a později