Analýza dat v SPSS

Materiály ke knize Analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS)

Kniha Analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS) navazuje na dříve vydanou úspěšnou knihu stejného autorského kolektivu, text je na mnohých místech doplněn a rozšířen o dvě zcela nové kapitoly (13,14). Níže jsou doprovodné materiály. 

Materiály budou postupně přidávány i na základě podnětů od čtenářů. Pokud vám, cokoli chybí neváhejte napsat email na soukup(at)fsv.cuni.cz 

Knihu vydalo nakladatelství Masarykovy univerzity, sponzorsky přispěla firma IBM. Kniha je k dipozici zde.

Novinky:

listopad 2019 - přidán text o analýze dat v Excelu (dodatek 3, níže), do sekce o software (dodatek 3, níže) přidán text o možnostech software JASP, doplněn dodatek 2 (níže) k užívání příkazů v SPSS

 

Materiály k celé knize

Datové soubory pro příklady v knize

Dotazník M-P-R a dotazník EVS

Pomůcky v Excelu

Skripty pro SPSS: verze 17, verze 18verze 19verze 22verze 23verze 25  a jejich popis

Errata (aneb chyby v knize objevené) - Pokud objevíte chybu, napište nám, ať o tom ví o ostatní.

 

Jednotlivé kapitoly a materiály k nim

1. NEŽ ZAČNEME - kapitola 1 je jako ukázka na webu nakladatelství

2. PRÁCE S HROMADNÝMI DATY PŘED JEJICH ANALÝZOU - kapitola 2 je jako ukázka na webu nakladatelství

3. ZÁKLADY JEDNOROZMĚRNÉ ANALÝZY

4. NORMÁLNÍ A STANDARDIZOVANÉ NORMÁLNÍ ROZDĚLENÍ

5. INFERENČNÍ STATISTIKA A TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ

6. TRANSFORMACE PROMĚNNÝCH A PŘÍBUZNÉ PROCEDURY

7. SROVNÁVÁNÍ STŘEDNÍCH HODNOT SPOJITÝCH ZNAKŮ A TESTOVÁNÍ JEJICH SHODY V ZÁKLADNÍM SOUBORU - soubor o rozdílech mezi parametrickými a neparametrickými testy

8. ZÁKLADY DVOUROZMĚRNÉ (BIVARIAČNÍ) ANALÝZY KATEGORIÁLNÍCH PROMĚNNÝCH

9. MĚŘENÍ VZTAHŮ MEZI DVĚMA PROMĚNNÝMI (KORELAČNÍ ANALÝZA)

10. JAK ODHALIT VLIV TŘETÍ PROMĚNNÉ (ELABORACE)

11. ZÁKLADY LINEÁRNÍ REGRESE

12. MNOHONÁSOBNÁ LINEÁRNÍ REGRESE

13. BINÁRNÍ LOGISTICKÁ REGRESE

14. MULTINOMIÁLNÍ LOGISTICKÁ REGRESE

15. EXPLORAČNÍ FAKTOROVÁ ANALÝZA

16. SHLUKOVÁ ANALÝZA

 

DODATKY

1. CUSTOM TABLES V SPSS

2. PŘÍKAZY V SPSS – ZÁKLADNÍ PŘEHLED A PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ

3. PŘEHLED STATISTICKÉHO SOFTWARE A POUŽÍVÁNÍ MS EXCEL PRO ANALÝZU DAT (není ve druhém vydání knihy)

4. KDE HLEDAT DATA PRO ANALÝZU?