Sociologie se specializací: Studia současných společností (nově od září 2019)

Sociologie se specializací: Studia současných společností

Garant: doc. Jakub Grygar, Ph.D.

Specializace představuje zcela nový studijní program. V průběhu studia budou studenti obeznámeni s aktuálními teoretickými přístupy k pochopení dynamické a komplexní povahy současného světa. Studium jim pomůže v orientaci v současných společnostech, v nichž hrají důležitou roli média, digitální technologie a politika. Studia současných společností věnují pozornost sociálním nerovnostem, stejně tak jako aktuálním fenoménům migrace a spotřeby. Poznávání současného světa přitom neznamená jen poznávání lokální a národní reality, ale i poznávání reality evropské a globální.

Studenti musí absolvovat kurzy bakalářského studijního programu Sociologie a specializace Studia současných společností

Povinné kurzy specializace Studia současných společností 

 • Média a společnost 
 • Aktuální otázky migrací
 • Sociální stratifikace a nerovnosti
 • Úvod do politické sociologie
 • Společnost spotřeby 
 • Gender a společnost
 • Digital Sociology
 • Economic Sociology and European Capitalism
 • Praktika z kvantitativního výzkumu I a II

Povinné kurzy studijního programu Sociologie

 • Úvod do sociologického myšlení
 • Dějiny sociologie I
 • Dějiny sociologie II
 • Současná sociologie
 • Oborová sociologie
 • Úvod do empirického výzkumu pro sociology
 • Základy logiky a matematiky
 • Úvod do statistiky
 • Analýza dat v SPSS
 • Kvalitativní metodologie
 • Kvantitativní metodologie
 • Praktika z kvalitativního výzkumu 
 • Úvod do ekonomie 
 • Úvod do politologie
 • Angličtina pro sociology II

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou pokračovat v některém z magisterských oborů na Fakultě sociálních věd UK i jinde. Jsou schopni provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností. Mají přehled o nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a sociální antropologie a rozumí jejich významu pro interpretaci procesů sociální praxe. Dokáží vybrat a aplikovat vhodnou teorii, s přihlédnutím k etice výzkumu navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design), interpretovat data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů. Jsou připraveni pro výzkumnou činnost v národním, evropském a globálním kontextu. Najdou uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu, a to v akademické sféře, státní správě, nevládních organizacích, ale i ve sférách politiky, obchodu a zahraničních vztahů.

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost během studia studovat jeden až dva semestry v zahraničí. Fakulta částečně hradí náklady spojené s výjezdem a pobytem na zahraniční univerzitě. Seznam partnerských univerzit.

STÁTNÍ ZKOUŠKA

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Tematický okruh 1 – Sociologie (1 otázka): ústní zkouška

Obsahuje problematiku sociologické teorie a sociologického myšlení, a to jak klasického, tak
současného. Testuje obeznámenost s klíčovými sociologickými pojmy, koncepty a teoriemi.
Navazuje na kurzy: Úvod do sociologického myšlení; Dějiny sociologie I a II; Současná
sociologie, Oborová sociologie.

Ústní zkouška je vedena formou rozpravy nad textem, v němž studenti demonstrují schopnost
aplikovat sociálně-vědní výkladové rámce při interpretaci aktuálních společenských problémů a
témat. Daná část zkoušky odráží témata probíraná v  následujících povinných kurzech
specializace: Gender a společnost, Digital Sociology, Média a společnost, Aktuální otázky
migrací, Sociální stratifikace a nerovnosti, Úvod do politické sociologie

 • Tematický okruh 3 – Metody a techniky výzkumu: ústní zkouška

Zahrnuje různé přístupy k empirickému výzkumu, výzkumný design, jednotlivé metody
výzkumu. Navazuje na předměty: Úvod do empirického výzkumu pro sociology; Kvantitativní
metodologie; Kvalitativní metodologie.

 • Státnice z analýzy dat

Student může skládat písemnou státnici z analýzy dat po splnění všech předmětů, nejdříve po
třetím semestru studia. Státnice spočívá v analýze reálných sociologických dat (např. ze šetření
ISSP, EVS, ESS) a studenti prokazují praktické dovednosti výpočtů v prostředí SPSS v těchto
oblastech: Úprava dat vč. tvorby škál, Popisná statistika, T-testy, Analýza rozptylu,
Neparametrické testy, Analýza kontingenčních tabulek, Korelační analýza, Lineární regrese,
Explorační faktorová analýza, Seskupovací analýza
Navazuje na předměty: Základy logiky a matematiky, Úvod do statistiky, Analýza dat v SPSS

Studijní plán ke stažení