Sociologie a sociální politika

Sociologie a sociální politika

Bakalářské studium, studijní obor B0314A250004 

Studium je zaměřeno na teoretickou sociologii, metodologii sociologického výzkumu a sociální politiku a poskytuje základní znalosti ve speciálních oblastech, jako je sociální antropologie, ekologie člověka, politická a ekonomická sociologie. Absolventi mohou samostatně provádět sociální analýzy politického, hospodářského a kulturního života společnosti, mohou koncipovat sociální politiku ve státní správě i na místní a podnikové úrovni, působit v oblasti poradenství, výzkumu veřejného mínění, neziskového sektoru a pod. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských kurzů na FSV, zejména sociologie nebo veřejné a sociální politiky.

Prominutí přijímacích zkoušek do magisterského studia viz informace o magisterském studiu.

Garant

PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. pro bakalářské studium od akademického roku 2021/2022, studijní program B0314A250004

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.  pro bakalářské studium od akademického roku 2019/2020, studijní obor B0314A250004    

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.  pro bakalářské studium do akademického roku 2018/2019 včetně, studijní obor 6703R 

Celkové studijní povinnosti

Seznam studijních povinností je uveden v Karolince FSV UK.

Studijní plán bakalářského studia naleznete zde

Přehled vyučovaných kurzů

Vyučující na ISS FSV UK

Seznam vyučujících ve fakultním informačním systému. Zde lze též nalézt konzultační hodiny a emaily vyučujících.

Bakalářská státní zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá z následujících částí:

  • Sociologie (1 otázka) seznam otázek
  • Sociální politika (1 otázka)  a veřejná správa (1 otázka) seznam otázek
  • Metody a techniky výzkumu (1 otázka) seznam otázek
  • Státní zkouška z analýzy dat (písemná, možno složit již po 3. semestru studia)
  • Obhajoba bakalářské práce

Tématické okruhy pro zájemce o státní zkoušku v pilotním režimu:

(V případě pilotního projektu nových státnic a obhajob pro studenty SOSP studenti konají SZZ v nové podobě pouze ze sociologie a metodologie. SZZ ze sociální a veřejné politiky probíhá standardním způsobem komisionálního přezkoušení vylosované otázky