Under Pressure: krize, emoce a politické transformace kolem změny klimatu

Under Pressure: krize, emoce a politické transformace kolem změny klimatu

Grantová agentura ČR

Výzkumný tým

prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

PhDr. Anna Durnová, Ph.D.

Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.

Mgr. Karel Čada, Ph.D.

 

Datum zahájení

1. 1. 2021

Abstrakt a cíle projektu

Tento interdisciplinární projekt analyzuje klimatickou změnu skrze její schopnost transformovat politickou praxi, její aktéry a podmínky společenské soudržnosti. Argumentuje, že klimatická změna je příkladem ‘krize‘ - náhlé a radikální transformace společnosti a jejich hodnot - jež zásadně proměňuje politickou praxi a její aktéry. Projekt změny nehodnotí ale ptá se po povaze těchto změn a vlivu na utváření politik, a to na úrovni mezinárodní, lokální a na úrovni občanské společnosti. Na těchto úrovních analyzuje vliv krize na artikulaci a legitimizaci politik, a na na proměny narativů základních společenských hodnot. Teoreticky přitom vychází z nedávného 'emotivního obratu' v politologii a sociologii, který poukazuje na nutnost analyzovat roli emocí v legitimizaci politik. Vedle standardních sociálně-vědních metod projekt využívá i řadu inovativních metod včetně automatizované analýzy textu a citizen-expert panelů.

Cíle projektu 
(vědecký záměr)

Cílem projektu je pochopit dopad klimatické změny na aktéry, politiky a společenské normy. Činí tak na třech úrovních - mezinárodní (vývoj diskursu klimatické změny), státní (dopad na artikulaci státních a lokálních politik) a individuální (transformace občanské společnosti).